ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АРХИВОЛОГИЯ СтатииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


А

Аврамов, Ивайло

Б

Бабачка, Вацлав

Банасюкевич, В.

Бастиен, Ерве

Бернат, А.

Бикелман, Хартмут

Бинарк, Исмет

Божилова, Камелия

Бонева, Вера

Брук, Ян Ван ден

Бухман, Волф

В

Величкова, Цветана

Визгирдене, Инга

Волкова, И.

Вълкова, Младост

Г

Гарсия, Педро

Георгиева, Теодора

Гергинов, Кръстю

Горяева, Т.

Господинов, Диньо

Гранж, Дидие

Д

Дейков, Илия

Деюн, Ванг

Дзипалска, Бойка

Димов, Станислав

Динева, Анна

Доброта, Кармен-Елена

Дончева, Анета

Дюшен, Мишел

Е

Егоров, С.

З

Запрянова-Тодорова, Антоанета

И

Иванов, Михаил

Иванова, Мая

Игнатова, Анка

Илиева, Любка

Й

Йейтс, Джоан

К

Калантарова, Наталия

Калверт, Е.

Кампен, Марсел

Карабойчева, Елена

Кеснер, Ричард

Кисельов, И.

Кладова, Н.

Коен, Давид

Кожухаров, Кънчо

Козлов, Владимир

Кокс, Ричард

Колев, Панто

Колева, Илонка

Колсруд, Оле

Костова, Виолета

Кръстева, Стефанка

Кузманова, Мария

Кук, Тери

Кьорменди, Лайош

Л

Ларина, В.

Ларков, Н.

Лященко, Л.

М

Марчева, Рени

Матеева, Мария

Мене-Хариц, Ангелика

Милчаков, Яни

Минцев, Димитър

Муанги, Л.

Муньос, Цезар

Н

Наленч, Дария

Нанев, Николай

Нежданова, О.

Нейкова, Андриана

Нугаре, Кристин

П

Панчева, Цветанка

Паскалева, Виржиния

Пейков, Петър

Пейковска, Пенка

Пенджекова-Христева, Русалена

Пенелов, Илко

Пенчева, Радка

Петерсън, Гари

Петкова, Стефка

Петрова, Александра

Пискова, Мариана

Привалов, В.

Примов, Борислав

Р

Радков, Младен

Робутка, Галина

Роге, Хаймут

С

Савов, Николай

Симеонова, Евдокия

Симеонова, Ружа

Сковронек, Йежи

Спасов, Димитър

Старчева, Мария

Стоименов, Николай

Т

Танкова, Надя

Тодоракова, Милена

Тодоров, Николай

Тодорова, Ралица

Трашлиева, Любомира

Тъпкова-Заимова, Василка

У

Устинов, В.

Ф

Форд, Хелън

Х

Христов, Христо

Хубенова, Маргарита

Ц

Цветкова, Ралица

Ш

Шарова, Крумка

Шпагина, М.

Ю

Юго, Стиб

Я

Яблонска, Марлена

Ялунина, К.

Яновски, ХристоЗаглавия


А

Автоматизация на информационната дейност — необходим ли е архивистът в учреждението на бъдещето. Кеснер, Ричард. — Архивен преглед, 1986, № 4, 69–75.

Академичен статус на Иван Дуйчев по данни от документи, съхранявани в архива на СУ «Св. Климент Охридски». Колева, Илонка. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 220–226.

Актуални научни проблеми при осигуряване опазването на архивните документи. Банасюкевич, В., Устинов, В. — Архивен преглед, 2001, № 3–4, 33–41.

Актуални проблеми на документознанието на съвременния етап. Ларков, Н. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 47–55.

Алтернативи на общоприетите методи за избелване на произведения на изкуството върху хартия. Марчева, Рени. — Във: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми. София, 2003, 281–289.

Архив от «нулата» — страданията на архивиста. Господинов, Диньо. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 134–140.

Архиви, библиотеки и музеи — институти на обществената памет. Какво ни разделя и какво ни обединява. Бернат, А. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 26–33.

Архивистът — «архитект» на миналото и бъдещето. Петрова, Александра. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 180–184.

Архивистът в държавното учреждение. Муанги, Л. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 33–39.

Архивистът в университета. Муньос, Цезар. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 16–23.

Архивистът в условията на фирмата. Кампен, Марсел. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 23–32.

Архивите в античния свят. Матеева, Мария. — Известия на държавните архиви, 1982, № 44, 51–90.

Архивите в древността. Матеева, Мария. — Известия на държавните архиви, 1980, № 40, 83–110.

Архивите в постмодерния свят: взаимодействие на архивната теория и практика след издаването на Холандския учебник от 1898 г. Кук, Тери. — Архивен преглед, 1996, № 3–4, 25–51.

Архивите и архивистиката в Германия на прага на 21–ви век. Мене-Хариц, Ангелика. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 60–71.

Архивите и обществото. Пенчева, Радка. — Във: Библиотеки, четене, комуникации. 7–ма национална научна конференция, В. Търново 21–22 ноември. Велико Търново, 2008, 330–334.

Архивите и професионалното образование по apxивистика в мрежовото общество. Нейкова, Андриана. — Във: Литература... Наука... Библиография. Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. София, 2014, 253–263.

Архивите като индикатор за държавността. Нейкова, Андриана. — Във: Държавността в историята. Ч. I. Алманах полемика. София, 2000, 54–76.

Архивната дейност във Финландия 1990–2002 г. Бикелман, Хартмут. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 57–64.

Архивни материали в гр. Киев за културно-просветните връзки на Украйна с южните славяни през XIX в. Лященко, Л. — Исторически преглед, 1965, № 5, 126–130.

Архивните фондове от личен произход: трансформация на феномена. Шпагина, М. — Архивен преглед, 2011, № 1, 91–93.

Архивният документ в историческия музей — правен статут и фактическо състояние. Бонева, Вера. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 43–48.

Архивният фонд — основна класификационна единица за организиране на документите в българските архиви. Кузманова, Мария. — Годишник на Софийския университет. Идеологически катедри, 1962, № 56, 277–325.

Архивният фонд и международните информационни архивни стандарти за описание. Нейкова, Андриана. — Във: Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25–29 юни 2012 г. София, 2012, 16–24.

Архивното дело в Канада през втората половина на ХХ в! Динева, Анна. — Архивен преглед, 1998, № 3–4, 52–61.

Архивът и библиотеката на Българското книжовно дружество. Савов, Николай. — Във: Из историята на Българското книжовно дружество (1869–1911). Сборник по случай 125–годишния юбилей на БАН. София, 1994, 214–233.

Б

Белгийски дипломатически документи за събитията в Македония през 1897–1904 г. Костова, Виолета. — Исторически преглед, 2004, № 1–2, 173–187.

Будапещенският столичен архив (Възникване и развитие, структура, документи за българската история). Пейковска, Пенка. — Архивен преглед, 1990, № 2, 65–75.

Българската архивна реформа и съдбата на архивите на бившите специални служби. Нейкова, Андриана. — Библиотека, 2010, № 1–2, 122–130.

Българската национална архивна система като централизиран модел — постижения, проблеми, тенденции. Нейкова, Андриана. — Архивен преглед, 1995, № 1–2, 7–14.

Българската университетска архивистика — теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили — VIII конференция на специалност «Архивистика и документалистика». Пенджекова-Христева, Русалена. — Професионално образование, 2014, № 3, 279–290.

Български исторически архив при Народната библиотека «Св. св. Кирил и Методий» — история и съвременност. Трашлиева, Любомира. — Известия на държавните архиви, 2000, № 80, 31–56.

Българските архиви и научната комуникация в информационното общество. Нейкова, Андриана. — Известия на националния литературен музей, 2004, № 2, 42–50.

Българският държавен киноархив. Пискова, Мариана. — Във: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. София, 2004, 297–312.

Българското архивно образование и квалификация в информационното общество. Нейкова, Андриана. — Научни известия, 2010, № 1–2, 355–363.

Българското възрожденско документално архивно наследство. Нейкова, Андриана. — Във: При историческите корени. 70 години Андрей Печилков — книжовник, общественик, културен деец. Юбилеен сборник. Смолян, 2008, 168–177.

Българското университетско професионално архивно образование и влиянието на идеологическата парадигма през тоталитарния период. Нейкова, Андриана. — Във: Образованието в социалистическа България — между традицията и комунистическата идеология. Т. I. Проект «Преживяно минало». София, 2015, 19–33.

В

Влияние на информационните технологии в архивите и архивната дейност. Нугаре, Кристин. — Архивен преглед, 1998, № 3–4, 5–28.

Влиянието на въоръжените конфликти върху съдбата на архивите. Нейкова, Андриана. — Във: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения 2005 г. Велико Търново, 2006, 274–282.

Всеки студент на курс по архивистика в Алма матер. Димов, Станислав. — Телеграф, 25. 11. 1913, 18.

Въпроси по опазването на принтерните текстове. Привалов, В. — Архивен преглед, 2002, № 1–2, 31–34.

Вътрешнокомуникационни системи в структурите на американския бизнес: насоки за подпомагане експертизата на ценността на документите. Йейтс, Джоан. — Архивен преглед, 1991, № 1, 31–50.

Г

Германската държавна архива. Роге, Хаймут. — Военноисторически сборник, 1929, № 9–10, 79–99.

Градските архиви в Средновековна Европа. Нейкова, Андриана. — Във: Средновековни градове. Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник, посветен на 85–годишнината на ст. н. с. Магдалина Станчева. София, 2011, 97–105.

Д

Дигитализация на аудиовизуални документи в Централния държавен архив на Литва. Визгирдене, Инга. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 47–51.

Диференциран подход при описанието на архивни единици от различен вид. Нейкова, Андриана. — Във: Научни конференции по архивознание. Т. VII. Материали от националната научно-приложна конференция «Научно-техническата обработка на архивните фондове», ноември 1983 г. София, 1985, 153–159.

Документално наследство на Главна дирекция на народното здраве. Божилова, Камелия. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 122–133.

Документи за българската история в английски архиви. Христов, Христо. — Исторически преглед, 1965, № 3, 139–144.

Документи за българската история във виенските архиви. Паскалева, Виржиния. — Исторически преглед, 1964, № 4, 151–154.

Документи за българското националноосвободително движение в югославските архиви. Шарова, Крумка. — Исторически преглед, 1965, № 5, 130–136.

Документи за създаването на държавните архиви в България. Симеонова, Евдокия. — Известия на държавните архиви, 1971, № 22, 61–102.

Документът и документирането в представите и речника на българина. Гергинов, Кръстю. — Известия на държавните архиви, 1982, № 44, 5-22.

Достъп до архивни документи, съхранявани в музеите. Материали за размисъл. Петкова, Стефка. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 33–41.

Достъпът до Дипломатическия архив към Министерството на външните работи — регламент и организация. Цветкова, Ралица. — Във: Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60–годишнината на Стоянка Кендерова. София, 2007, 236–247.

Доц. д-ру Андриане Нейковой-Тодоровой 60 лет (Жизнь, посвященная университетской архивистике). Пенджекова-Христева, Русалена. — Bulgarian Historical Review, 2010, № 3–4, 221–226.

Доц. Мария Матеева и българската университетска архивистика. Тодорова, Ралица. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 23–33.

Дубровнишкият архив и неговото значение за българската история. Примов, Борислав, Тъпкова-Заимова, Василка. — Исторически преглед, 1965, № 6, 124–130.

Държавните архиви в Румъния. Доброта, Кармен-Елена. — Известия на държавните архиви, 2007, № 93, 52–62.

Е

Еволюция на основните принципи на експертизата — сравнителен анализ. Колсруд, Оле. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 107–115.

Европейски предизвикателства към българското професионално образование по архивистика и професията «архивист». Нейкова, Андриана. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 11–19.

Единният класификатор на документна информация — важен елемент на автоматизацията в архивите. Ларина, В. — Архивен преглед, 2002, № 3–4, 30–37.

Едно забравено начало. Нейкова, Андриана. — Известия на държавните архиви, 2004, № 87, 56–74.

Език и стил на документите. Карабойчева, Елена. — Архивен преглед, 1979, № 4, 32–35.

Електронна идентификация на заявителите на административни услуги. Хубенова, Маргарита. — Съвременно право, 2017, № 1, 35–50.

Електронното управление в условията на членство на България в ЕС. — Във: Въведение в държавната администрация. Институт по публична администрация. Б. м., Б. г., 158–168.

Етични проблеми при консервацията на стари книги и ръкописи. Георгиева, Теодора. — Във: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми. София, 2003, 290–297.

Етичният кодекс на архивиста. Петкова, Стефка. — Архивен преглед, 2006, № 1, 61–70.

Ж

Живот и познание, персонифицирани в мисията за каузата на българската университетска архивистика. Проф. д-р. Андриана Нейкова на 65 години. Пенджекова-Христева, Русалена. — Пловдивски университет, 28. 02. 2014, 20–21.

З

За архивите в Гърция. Тодоров, Николай. — Исторически преглед, 1965, № 6, 131–134.

За постгутенберговото поколение. Запрянова-Тодорова, Антоанета. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 16–25.

Западноевропейската архивна мисъл за понятието «архивен фонд» 1841–1930 г. Аврамов, Ивайло. — Историческо бъдеще, 2001, № 1, 144–164.

Заслуги на Иван Шишманов за музейното дело и архивистиката в България. Кръстева, Стефанка. — Във: Иван Д. Шишманов — ученият и гражданинът. Кн. 2. Шишманови четения. София, 2006, 144–156.

Застрахователен фонд на Централния държавен исторически архив. Илиева, Любка. — Архивен преглед, 1979, № 2, 29–33.

И

Из австрийските архиви. Колев, Панто. — Архивен преглед, 1991, № 1, 51–54.

Из историята на Архива на Възраждането в България. Радков, Младен. — Известия на държавните архиви, 1963, № 7, 43–65.

Институциите на паметта. Дзипалска, Бойка. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 13–22.

Информационно-търсеща система на колекциите от копия на документи. Кьорменди, Лайош. — Архивен преглед, 1991, № 2, 15–20.

Историята на архивите като научна дисциплина и нейната периодизация . Нейкова, Андриана. — Във: Историкии. Кн. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70–годишнина. Шумен, 2007, 744–755.

Историята на европейските архиви и развитието на професията на архивиста в Европа. Дюшен, Мишел. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 97–107.

К

Как да съхраним архивното снимково богатство? Марчева, Рени, Симеонова, Ружа. — Във: Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60–годишнината на Стоянка Кендерова. София, 2007, 248–256.

Как можем да си сътрудничим с другите учреждения на паметта? Архиви, библиотеки и музеи: сходства и различия. Кьорменди, Лайош. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 33–37.

Компютърната архивистика и предизвикателствата за архивната терминология. Нейкова, Андриана. — Във: Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70–те годишнината на проф. Людмил Спасов. Т. II. Ново време и съвремие. Пловдив, 2019, 505–521.

Комуникативни нива на текста в историческите източници. Кожухаров, Кънчо. — Исторически преглед, 2007, № 1–2, 221–227.

Консервация и реставрация на художествени произведения върху хартия. Вълкова, Младост. — Във: Въпроси на консервацията и реставрацията. Учебно помагало. София, 1984, 36–50.

Кратка история на турските архиви и на дейността на Генерална дирекция на държавните архиви. — АП, 1996, № 1–2, 117–128. Бинарк, Исмет. — Архивен преглед, 1996, № 1–2, 117–128.

Към въпроса за условията за трансформацията на документа в исторически източник. Кладова, Н. — Архивен преглед, 2011, № 1, 87–88.

Към историята на организираното архивно дело в България. Минцев, Димитър. — Известия на държавните архиви, 2000, № 80, 5–29.

Кънчо Георгиев — един от първите наши архивисти. Гергинов, Кръстю. — Архивен преглед, 1997, № 1–2, 31–36.

Л

Лекции по архивистика на Иван Г. Богданов. Минцев, Димитър. — Известия на държавните архиви, 1997, № 70, 43–72.

Лекции по архивистика на Иван Г. Богданов. Продължение. Минцев, Димитър. — Известия на държавните архиви, 1998, № 71, 25–64.

Личният архивен фонд и параметрите на документалното наследство — предизвикателство за изследователя. Пенджекова-Христева, Русалена. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 65–86.

М

Международен стандарт за архивно описание ISAD (G) и българският проект на стандарт за архивно описание. Пискова, Мариана. — Архивен преглед, 1997, № 1–2, 47–56.

Микроорганизми, вредители по живописта. Старчева, Мария. — Във: Въпроси на консервацията и реставрацията. Учебно помагало. София, 1984, 97–103.

Мисията на архивиста. Архивистът като пазител на културата и националната идентичност — специфичен модел в Централна и Източна Европа през XIX–XХ в. Сковронек, Йежи. — Архивен преглед, 1996, № 3–4, 52–58.

Молекулата на живота може да съхрани всички цифрови данни на човечеството за хилядолетия. — Труд, 26. 01. 2013, 37.

Музеи, библиотеки и архиви в системата на историческата памет. Козлов, Владимир. — Архивен преглед, 2004, № 3–4, 22–26.

Н

Направление «Телевизионен фонд» в Българската национална телевизия. Нанев, Николай. — Архивен преглед, 1998, № 3–4, 39–52.

Необходимост от реформи в архивната теория и практика на българските архиви в отговор на предизвикателствата на 21 в. Стоименов, Николай. — Архивен преглед, 2010, № 3–4, 10–15.

Нови данни за архивното законодателство в България. Минцев, Димитър. — Архивен преглед, 1997, № 1–2, 36–47.

Нови технологии и възстановяване на архивното наследство. Гарсия, Педро. — Архивен преглед, 1995, № 1–2, 26–32.

Новите технологии и авторското право: отражение върху архивите. Петерсън, Гари. — Архивен преглед, 2002, № 3–4, 43–50.

Номинация на Иван Дуйчев за член-кореспондент на Българската академия на науките през 1966 г. (По документи от Научния архив на БАН). Аврамов, Ивайло. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 197–213.

Някои въпроси на комплектуването и експертизата. Коен, Давид, Матеева, Мария. — Известия на Българското историческо дружество, 1972, № 2, 415–425.

Някои проблеми на усъвършенстването на систематичните каталози. Яновски, Христо. — Архивен преглед, 1991, № 1, 5–30.

О

Обезпрашаване на книги и документи в библиотеки и архиви. Марчева, Рени. — Библиотека, 2014, № 6, 58–67.

Опазването на документите: функция със стратегически характер и неразделна част от управлението на архивната работа или несъществена дейност, насочена към оцеляването на архивните институции. Форд, Хелън. — Архивен преглед, 2000, № 1–2, 5–16.

Организация на документооборота. — Във: Въведение в държавната администрация. Институт по публична администрация. Б. м., Б. г., 53–81.

Организация на националните архиви и статут на професионалното архивно образование. Нейкова, Андриана. — Във: Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева. София, 2016, 433–448.

Ориенталските колекции на Националната библиотека в контекста на процесите по опазването на националното книжовно културно наследство и достъпът до него. Дончева, Анета, Панчева, Цветанка. — Във: Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60–годишнината на Стоянка Кендерова. София, 2007, 84–95.

От Брюксел до Пекин. Брук, Ян Ван ден. — Архивен преглед, 1997, № 1–2, 5–30.

От занятие към професия: архивистите и спецификата на техния труд. Трашлиева, Любомира. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 6–16.

Офисът без хартия: мит и реалност (по примера на деловодството в Нова Зеландия). Калверт, Е. — Архивен преглед, 2011, № 1, 93–96.

П

Памет за проф. д. и. н. Христина Мирчева. Нейкова, Андриана. — ALMANACH VIA EVRASIA. Скок в бъдещето: голяма Еврязия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева, 2016, № 5, [http://www.viaevrasia.com/public/bg] .

По някой проблеми в организацията на архивното дело в България. Кузманова, Мария. — Известия на Българското историческо дружество, 1967, № 25, 389–396.

По-продължително съхранение на документите на учрежденско равнище — възможности и тенденции. Пискова, Мариана, Пейков, Петър, Нейкова, Андриана. — Архивен преглед, 1986, № 1, 14–27.

Подходи при обучението в дисциплината «Опазване и консервация на библиотечни и архивни материали». Марчева, Рени. — Библиотека, 2009, № 3, 17–19.

Подходи при работа с архивните документи на различните политически сили през демократичния преход у нас. Дейков, Илия. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 151–160.

Подходът IDEA: един опит за нормализация на описанието. Гранж, Дидие. — Архивен преглед, 2007, № 3–4, 54–58.

Политика по опазването — кой се нуждае от нея. Форд, Хелън. — Архивен преглед, 1998, № 1–2, 7–17.

Полските архиви на границата на вековете. Наленч, Дария. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 71–81.

Правила за профилактика и третиране на плесенен растеж. Марчева, Рени. — Библиотека, 2009, № 5–6, 34–37.

Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980). Игнатова, Анка. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 214–219.

Прелиствайки Тери Кук — архивни прогнози и реалности в мрежовото общество. Аврамов, Ивайло. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 87–111.

Приемственост и еволюция на архивното законодателство, учреждения и инфраструктура. Деюн, Ванг. — Архивен преглед, , № 3–4, 8–25.

Приносът на проф. Иван Дуйчев в българската университетска архивистика. Нейкова, Андриана. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 187–192.

Проблема собирания документов личного произхождения: как мы понимаем сегодня. Горяева, Т. — Отечественные архивый, 2004, № 1, 34–38.

Проблеми, свързани с внедряването на Единната държавна система за деловодство. Спасов, Димитър. — Архивен преглед, 1979, № 2, 13–16.

Проблемът за реконструкцията на архивните фондове. Игнатова, Анка. — Архивен преглед, 2016, № 2, 62–68.

Проф. д-р Андриана Антонова Нейкова. — Advances in Bulgarian Science, 2013, s. n., 66–67.

Р

Разпределяне на документалните материали от държавния архивен фонд между архивите в България. Кузманова, Мария. — Известия на Архивния институт, 1959, № 2, 23–36.

Регестите — преходна форма при описанието на архивни документи и тяхното публикуване. Нейкова, Андриана. — Във: Научни конференции по архивознание. Т. Х. Материали от националната научно-приложна конференция «Научносправочен апарат в архивите и пътища за усъвършенстването му», ноември 1986 г. София, 1997, 335–342.

Регистриране или «включване» на документа в документната система: съдържание и сравнителен анализ на понятията. Ялунина, К. — Архивен преглед, 2011, № 1, 89–90.

Рец. за: Источниковедение и его метод. Опыт анализа понятий и терминологии. Съст. Фарсобин, В. В. М., 1983. 229 с. Нейкова, Андриана. — Архивен преглед, 1984, № 4, 90–92.

С

Специализация «Архивистика» като образователен модел и професията архивист — проблеми и тенденции. Нейкова, Андриана. — Във: Историята като наука, образование и професия. София, 2002, 148–155.

Специални библиотеки в България до Втората световна война. Пенелов, Илко. — Годишник на Софийския университет. Философски факултет, 2015, № 7, 93–169.

Специалност «Архивистика и документалистика» и професионалните профили на дипломираните архивисти в информационното мрежово общество. Нейкова, Андриана. — Професионално образование, 2014, № 3, 243–254.

Специалност «Архивистика» в информационното общество — новият учебен план. Нейкова, Андриана. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 26–32.

Спомени на Дечко Караджов, началник на архивата и пазител на тайната архива при Министерството на външните работи и на изповеданията (1927–1930). Тодоракова, Милена. — Известия на държавните архиви, 2000, № 80, 206–221.

Стандарти и архиви. Бухман, Волф. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 5–16.

Стандартизация и стандарти в архивната работа и обучението по архивистика. Нейкова, Андриана. — Във: Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Т. I. История. Кърджали, 2011, 231–247.

Стандартизация на методите и начините на работа в архивното дело: средство на информационната епоха. Кокс, Ричард. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 39–52.

Стандартизация на процесите класификация и оценка на документите. Бастиен, Ерве. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 52–60.

Стратегии, политики и проблеми във връзка с дигитализацията на информационните ресурси на архивите. Нейкова, Андриана. — Архивен преглед, 2016, № 2, 90–99.

Съветски архиви. Организация и проблеми на комплектуването им (1917–1981). Матеева, Мария. — Годишник на Софийския университет. Исторически факултет, 1980, № 74, 323–373.

Съвременни заплахи пред архивните документи. Егоров, С. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 79–88.

Съвременните реалности в архивното дело на Русия. Козлов, Владимир. — Архивен преглед, 1999, № 1–2, 5–14.

Съвременно състояние и перспективи за развитие на системата на научно-справочния апарат към документите в държавните архиви. Волкова, И., Кисельов, И., Нежданова, О. — Архивен преглед, 2003, № 1–2, 50–62.

Съдбата на националното документално наследство до създаването на българските архивни учреждения. Нейкова, Андриана. — Във: Кризата в историческото развитие. София, 1991, 162–172.

Т

Тайната, тялото, шифърът и дипломацията: знаци и литературни фикции. Милчаков, Яни. — Любословие, 2011, № 11, 38–45.

Теорията за архивния фонд и руската архивистика (1841–1917). Аврамов, Ивайло. — Архивен преглед, 2002, № 1–2, 13–27.

Теорията за тоталните архиви и устната история. Пенджекова-Христева, Русалена. — Архивен преглед, 2016, № 2, 78–85.

Терминаторът Танев. Премахват архивистите от списъка на професиите. — Трансмедия, 31. 12. 2015, 4–5. 01. 2016, [http://www.transmedia.bg/1226] .

Трансфер на архиви — правни и културоложки аспекти. Нейкова, Андриана. — Известия на националния литературен музей, 2005, № 3, 59–67.

Трансформацията на съвременните архиви и университетската архивистика като образователен модел. Нейкова, Андриана. — Във: Пътят към книгите и информацията. Юбилеен сборник, посветен на 65–годишнината на Татяна Янакиева. София, 2009, 446–450.

Три основни етапа, при опазването на стари книги и исторически документи. Марчева, Рени. — Библиотека, 2011, № 4, 29–31.

У

Университетските исторически архиви — модели и практики. Колева, Илонка. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 28–42.

Управление на средата. Дзипалска, Бойка. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 76–79.

Устройство и организация на администрацията. Достъп до обществена информация и защита на класифицираната информация. — Във: Въведение в държавната администрация. Институт по публична администрация. Б. м., Б. г., 5–18.

Ф

Фабричната хартия и филиграни на османските документи от фонда на Българската екзархия. Иванов, Михаил. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 163–179.

Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика. Пенджекова-Христева, Русалена. — Philosophia, 2013, № 5, [http://philosophia.bg] .

Фотографиите, звуковите и аудиовизуалните материали в процеса на обучението и повишаването на квалификацията на архивистите. Робутка, Галина, Яблонска, Марлена. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 51–57.

Х

Холандският наръчник на Мюлер, Фейт и Фруин като основа на съвременните стандарти: архивните принципи, заложени в ISAD(G) и ISAAR(CPF), и днешния опит със стандартите за описание на Международния съвет на архивите. Юго, Стиб. — Архивен преглед, 1999, № 3–4, 5–13.

Ц

Цифровизиране на фото- и кинодокументи в Руския държавен архив за фото- и кинодокументи. Калантарова, Наталия. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 44–47.

Ч

Чешкото архивно дело между социалистическото и свободното общество. Бабачка, Вацлав. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 81–92.

Щ

Щрихи към портрета на теоретиците на модерната архивистика — Самуел Мюлер, Йохан Фейт и Робърт Фруин. Танкова, Надя. — Балканистичен форум, 2006, № 1–3, 388–397.

Ю

Юбилеен калейдоскоп. Проф. д-р Андриана Нейкова на 70 години. — Архивен преглед, 2019, № 1, 116–146.

Юбилейна конференция на тема «Архиви», професия и образование — реалности и стратегии» 18–19 април 2012, София. Величкова, Цветана, Иванова, Мая. — Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2012, № 1, 119–124.