ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДАВИД НИНОВДавид Нинов завършва специалност «История» в Софийския университет «Св. Климент Охридски» през 2004 г, а през 2009 се дипломира като магистър по «Архивистика и документалистика».

През 2000–2001 г. съвместно с Департамент «История» на НБУ печели проект «Европейско средновековие — дигитализация на статии и книги» и създава първата българска електронна библиотека по европейско средновековие.

В периода 2004–2007 г. работи като старши специалист в отдел «Автоматизация» на дирекция «Централен държавен архив» към Главно управление на архивите при Министерския съвет и старши експерт в дирекция «Популяризаторска, издателска и международна дейност» към Държавна агенция «Архиви». В битността си на архивист Д. Нинов създава първите електронни пътеводители в системата на държавните архиви и съдейства за въвеждането на редица софтуерни приложения в архивната практика. Автор е на някои публикации, свързани с употребата на новите технологии в хуманитарното знание.

Библиография

2006 г.

Новите информационни технологии — неделима част от модернизацията на историческото знание. — Във: Историческата наука в България — състояние и перспективи. С., 2006, 309–314.

2007 г.

Съавторство. Електронните архивни справочници по съдържанието на документите — справочници на бъдещето. — АП, 2007, № 1–2, с. 109–112.

2009 г.

Електронна библиотека по архивистика — стъпка към модерно архивно образование в България. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. I. «Българската университетска архивистика като образователен модел — история и бъдеще». С., 2009, с. 234–238.

2013 г.

Модел на база данни за управление на учрежденски архив, съхраняващ аудио-визуални документи и такива на хартиен носител. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в СУ «Св. Климент Охридски». Университетски четения по архивистика. Т. II. С., 2013, с. 112–121.

2014 г.

Регламенти и проблеми на описанието на архивните документи в музейните фондове и колекции. — Във: Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика. Университетски четения по архивистика. Т. III. Ч. I. С., 2014, с. 96–100.

2015 г.

Проблеми на новия регламент за Научния архив в музеите. — Във: Българската университетска архивистика — теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. Университетски четения по архивистика. Т. III. Ч. II. С., 2015, с. 155–159.

2016 г.

Електронно управление срещу Електронно правителство. — Във: Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. Университетски четения по архивистика. Т. IV. С., 2016, с. 156–160.

2017 г.

Организация и управление на учрежденски електронен архив: мисия възможна. — Във: Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции — Quo vadis? Университетски четения по архивистика. Т. V. С., 2017, с. 199–206.