ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АРХИВОЛОГИЯ МонографииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


А

Анчова, Калинка

Б

Барутчийски, Славян

Бурмова, Майя

Г

Глухов, Алексей

Горман, Майкъл

Д

Дуйчев, Иван

И

Игнатова, Анка

К

Крайчева, Жана

Куев, Куйо

Кузманова, Мария

М

Матинян, Ашот

Минцев, Димитър

Мюлер, Самуел

Н

Нейкова, Андриана

П

Пандева, Златка

Пейков, Петър

Петкова, Стефка

Пискова, Мариана

С

Савов, Николай

Съйкова, Гинка

У

Ульянина, Елена

Ф

Фейт, Йохан

Фрюин, Робърт

Х

Холмс, Дъглас

Хорхордина, Татяна

Ч

Чавръков, Георги

Я

Якименко, АлексейЗаглавия


А

Архиви и общество. Нейкова, Андриана. София: Издателство «СОФИ-Р». 2007. 296 с.

Архивоведение. Конспект лекций. Якименко, Алексей, Ульянина, Елена. Москва: Издательство «Высшее образование». 2007. 149 с.

Д

Доклад за архивите в разширения Европейски съюз. Разширяване на архивното сътрудничество в Европа: план за действие. Разработен от групата на националните експерти в областта на архивите на страните членки на ЕС, от институциите и органите на ЕС, по искане на Съвета на Европейския съюз. София: Електронно издание. 2008. Б. с.

И

История на архивите и организация на архивното дело в България. Кузманова, Мария. София: Издателство «Наука и изкуство». 1966. 257 с.

К

Към историята на българската архивистика. Българската общественост и документалното ни наследство. Савов, Николай. София: Издателство на Българската академия на науките. 1990. 138 с.

Л

Лекции по архивистика. Дуйчев, Иван. София: Университетско издателство «Свети Климент Охридски». 1993. 353 с.

Н

Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Игнатова, Анка. Велико Търново: Издателство «Фабер». 2013. 200 с.

Нашите непреходни ценности. Библиотеките през XXI в. Горман, Майкъл. Превод от английски език: А. Дипчикова. София: Университетско издателство «Св. Климент Охридски». 2006. 264 с.

О

Основни методи за консервацията и реставрацията на хартията. Съйкова, Гинка. София: Издание на Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий». Българска археографска комисия. 1990. 267 с.

Р

Речник на българската архивна терминология. Матинян, Ашот, Пандева, Златка, Барутчийски, Славян, Петкова, Стефка, Крайчева, Жана, Нейкова, Андриана, Минцев, Димитър, Анчова, Калинка, Пейков, Петър, Бурмова, Майя, Пискова, Мариана. Варна: Университетско издателство Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». 2002. 150 с.

Российская наука об архивах. История. Теория. Люди. Хорхордина, Татяна. Москва: Российский государственный гуманитарный университет. 2003. 525 с.

Ръководство за класиране и описание на архивите. Фейт, Йохан, Мюлер, Самуел, Фрюин, Робърт. Превод от френски език: Дим. поп Илиев. София: Печатница «Надежда» на Р. Шимонов. 1912. 193 с.

С

Средища на българската книжовност IX–XVIII век. Чавръков, Георги. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1987. 280 с.

Стратегии за електронно правителство. Холмс, Дъглас. Превод от английски език: В. Шумкова. София: Издателство «Класика и стил» ООД. 2002. 354 с.

Съдбата на древните библиотеки. Глухов, Алексей. Превод от руски език: Екатерина Бончева-Лисичарова. София: Издателство «Наука и изкуство». 1984. 143 с.

Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете. Куев, Куйо. София: Издателство «Наука и изкуство». 1979. 224 с.