Речник на българската архивна терминология

Електронна библиотека по архивистика и документалистика

Раздел: «Книги»

Научен ръководител на Eлектронната библиотека: доц. д-р А. Нейкова

Автори: Калинка Анчова, Славян Барутчийски, Майя Бурмова, Жана Крайчева, Ашот Матинян, Димитър Минцев, Андриана Нейкова, Златка Пандева, Петър Пейков, Стефка Петкова, Мариана Пискова

Дизайн: Давид Нинов

София, 2007

Увод(1)

Добре разбирайки голямото значение на ясната, точна и непротиворечива архивна терминология за по-нататъшното развитие на документознанието, документационното осигуряване на управлението, архивознанието и архивното дело в страната ни, ръководството на Главно управление на архивите при Министерския съвет сформира преди години колектив, който да разработи настоящия речник на българската архивна терминология. Речникът е от типа на нормативно-тълковните. Чрез него се цели да се намали разнобоят в употребата на професионалните термини и понятия в издаваните правила, инструкции и други нормативно-методически документи, в учебните помагала и в научната архивна литература, да се сведат до минимум случаите, когато с едни и същи термини се означават близки, но все пак не съвсем идентични понятия, когато неточно се разбират и използват думи и изрази, заимствани от други области на практиката и знанието или от архивистиката в чужбина.

Създаването на професионален език е обикновено дълъг процес, като въвеждането и употребата на едни или други термини е двустранно обусловено — веднъж, от практиката, и втори път, от равнището на теоретичното мислене в съответната област. Така и у нас изоставането на архивното дело в сравнение с други страни е сложило, безспорно, отпечатък върху изграждането на архивната терминологична система. Както е известно, късно възникват първите по-значими архивни сбирки, още по-късно се организира архивното дело в национален мащаб, а поради това и дълго време е сравнително слаба нуждата от специализирана архивна терминология. Първите наши законодателни актове, в които се заговорва за документи и архиви, са от края на XIX и началото на XX в., а авторите на първите ни теоретични съчинения по документознание и архивознание са едва ли не наши съвременници.

Една първа част от употребяваните у нас архивни термини и понятия са възникнали в процеса на практическата работа на учрежденията и организациите с документите, втора част са заимствани от архивистиката и архивното дело в други страни. Най-силно е руското влияние. То е резултат от обстоятелството, че административно-управленският апарат на новообразуваната българска държава след Освобождението през 1878 г. се изгражда с помощта на Русия и въз основа на руския държавнически опит. Впоследствие централизирането на архивното дело в Народна република България се осъществява с активната помощ и съдействие на съветските архивисти, което довежда до навлизането на нови руски термини и понятия в архивната терминология у нас. Известно влияние върху архивната ни терминология оказват също така деловодната практика и архивистиката на други европейски страни, и най-вече тези на Франция и Германия.

Като цяло, до създаването на мрежа от архиви в страната ни българската архивна терминология си остава ограничена като брой на термините и неуточнена. Решаваща роля за последвалото бързо развитие през десетилетията след Указ 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г. за създаване на Държавен архивен фонд, изиграват широките и принципно нови задачи, които започват да решават българските архиви с оглед на организираното събиране, отчета, научно-техническата обработка и централизираното съхраняване на документите. Силно влияние оказва също така започналото интензивно използване на архивните документи за научни, стопански, културни и политически цели. Едновременно с това се засилват и опитите за привеждане в ред на архивната терминология, чиято история е изяснена и е подробно представена в наличната литература(2).

Предлаганият речник се състои от три части.

В първата, основна част са включени 519 термина, които отразяват процесите на създаване на документите, техните реквизити, регистрацията им и организирането на документооборота в учрежденията и организациите, текущото съхранение и съхранението в учрежденския архив, експертизата на ценността на документите, научно-техническата им обработка, създаването на научно-справочен апарат, организацията на използването на документите, методите на публикуване. Във връзка с това се определи основният състав на термините и понятията, използвани в българското архивно дело и архивната ни литература, като за основа е приет кръгът от термини, намерили място в Методическия кодекс на Главно управление на архивите(3) и в Единната държавна система за деловодство(4).

Установено бе по-нататък мястото на отделните термини и понятия в системата на архивната терминология и връзката помежду им (означена в речника чрез съответни препратки). Определени бяха остарелите, разговорни, а понякога и неправилни термини, намиращи се още в употреба. Отстранявана беше, или поне ограничавана, синонимията и многозначността на термините.

При подбора на термините за включване в речника беше дадена преднина на съвременните, широко употребявани термини, но са включени също така определен брой термини, които се срещат в разработки по история на документирането и архивите през периода на Средновековието, османското владичество и Българското възраждане.

Избягвано е навлизането в дълбочина при такива по-специални, технически области, каквито са микрофилмирането и физическото опазване на документите, в частност, тяхната реставрация и консервация. Подбрани са само термини, които трябва да се знаят от всеки архивист, независимо от неговите конкретни задължения в архива, т. е. един минимум, който е задължителен елемент от общата професионална подготовка на архивиста. От термините, които се отнасят до химизма на процесите, тяхното протичане и използваната апаратура, имат нужда главно работещите с документи химици, биолози, фотографи, но тези архивни работници имат на разположение речниците по съответните техни специалности(5). Подобен е случаят с термините от областта на автоматизацията(6).

Избягвани са термините, навлезли като заемка от научната и техническа информация (от типа «първична информация», «вторична информация» и др.), които, макар и да се употребяват, не са се утвърдили още достатъчно в архивното дело или са само синоними на традиционно използвани (и достатъчно добри) архивни термини.

Включвани са по принцип термини, които се нуждаят от пояснение. Съответно, избягвани са думи и особено словосъчетания, които са ясни, самоопределящи се (като например «оперативна документна информация», «ретроспективна документна информация», «единица за описание»).

В текста на определенията са избягвани, където е възможно, думи от рода на «комплекс от...», «система от...», тъй като те малко допринасят за изясняване на съответните термини, а сочат само, че става дума за подредено множество от елементи. В повечето случаи това се разбира от само себе си.

Термините са най-често в единствено число. Те са подредени по азбучен ред и обикновено без инверсия при словосъчетанията. При твърде често срещаните в определенията словосъчетания «архивен документ» и «архивен фонд» е изпускано прилагателното «архивен». В словника тези думи и словосъчетания са изпускани, когато са в ролята на подразбиращо се определение (напр. «консервация», а не «консервация на архивни документи»).

Термините, влезли в първата част на речника и разтълкувани чрез съответни определения, са представени след това още веднъж, но вече не в азбучен, а в систематичен ред. Разпределени в единадесет тематични раздела, те са показани в тази втора част на речника в естествената им среда и връзки.

В третата част, за облекчаване използването на речника в чужбина, както и за подпомагане на преводаческата работа в архивната област, термините са представени с техен руски, френски, английски и немски превод. Разбира се, съответствията са до голяма степен приблизителни, тъй като националната практика е твърде различна, а оттам и значението на употребяваните термини далеч не винаги е едно и също, даже когато те етимологично и фонетично съвпадат. Типичен пример в това отношение са термините «документ» и «документация».

При работата над речника са използвани съществуващите български архивни речници(7) и стандарти(8), чуждестранни архивни речници(9) и стандарти(10), както и съществуващите речници на българския език(11), включително на чуждите думи в него(12).

След завършването му речникът е обсъден с архивистите от страната и са взети под внимание редица техни критични бележки. Проведени са също така консултации със специалисти от Института за български език при Българската академия на науките.

До 1999 г. речникът съществува в няколко десетки машинописни копия, макар да е многократно използван и цитиран. Дигитална негова версия се осъществява през 2000 г. с любезното съдействие и спонсорството на Институт «Германикум» при Софийския университет «Св. Климент Охридски» и ще бъде като начало използвана за учебно пособие от студентите, слушащи курса лекции «Архивите в Германия — традиции и съвременност».

Архивни термини. Определения

A

Автентичен документ — 1. Всеки екземпляр на оригинала на документ. 2. Действителен, достоверен, неподправен документ.

Автограф — 1. Саморъчен подпис. 2. Ръкописен текст на автора.

Автоматизация — Процес, при който човешки дейности се осъществяват от автоматизирани устройства, системи и др.

Автоматизирана информационно-търсеща система (АИТС) — Информационно-търсеща система, реализирана с електронноизчислителна техника.

Автоматизирана обработка на данни — Обработка на данни с електронноизчислителна техника (компютри).

Автоматично индексиране — Индексиране в електронна обработка на данни.

Автор на документ — Юридическо или физическо лице, което е съставило или от чието име излиза документът.

Авторски ръкопис — Ръкописен или машинописен текст, подготвен за публикуване от автора.

Адресант — Учреждение, организация, тяхна структурна част или лице, което изпраща документа.

Адресат — Учреждение, организация, тяхна структурна част или лице, което получава документа.

Аклиматизация на документи — Постепенното приспособяване на физическите свойства на документите към нови микроклиматични условия.

Акт за паспортизация на фонд — Отчетен документ, в който се посочват крайните резултати от паспортизацията на фонда.

Акт за унищожаване на документи — Отчетен документ за удостоверяване количеството и състава на унищожените документи с изтекъл срок за съхранение.

Алгоритмичен език — Специално създаден език за описание на алгоритми.

Алгоритъм — Предписание, еднозначно определящо съдържанието и последователността на операциите по преобразуване на данни.

Апертурна микрофилмова карта — Перфокарта със стандартизирани размери, в калибровия отвор на която се монтират кадър или кадри от ролен микрофилм.

Апограф — Препис, който точно възпроизвежда оригинала; копие.

Апокриф — 1. Средновековно литературно произведение, непризнато от църквата поради отклоняването от каноните на църковната литература. 2. Съчинение, разпространявано без официална санкция.

Апостил — Вж. Послепис.

Аргировул — 1. Средновековна царска грамота със сребърен печат и подпис или образ на владетеля. 2. Самият сребърен печат.

Археограф — Специалист по археография.

Археография — 1. Помощна историческа дисциплина, която разработва и изучава принципите и методите на публикаторската дейност. 2. Издирване и описване на древни писмени паметници; археографска експедиция.

Археографска легенда — Сведения за мястото на съхранение на публикувания документ, оригиналността, начина на възпроизвеждане, външните особености и неговите по-ранни публикации.

Археографско оформяне на документ — Съставяне на заглавие и легенда към документ при неговото публикуване.

Архив — Учреждение, или структурна част на учреждение или организация, което (която) осъществява приемането, обработката и съхранението на документи и организира тяхното използване.

Архив на учреждение или организация — Архив, в който се съхраняват документи на учреждение (организация, фирма и пр.) до тяхното предаване в държавен архив или до унищожаването им.

Архив с постоянен състав от документи — Вж. Държавен архив и Ведомствен архив с постоянен състав от документи.

Архив с променлив състав от документи — Вж. Архив на учреждение.

Архивар — Служител в архив на учреждение или организация (остар.)

Архивен документ — Документ, излязъл от текуща употреба и постъпил на съхранение в архив.

Архивен каталог — Вж. Каталог на архивни документи.

Архивен справочник — Пособие за търсене на информация за архивните документи и за тяхното съдържание, състоящо се от описанията и исковите им данни, организирани по определен начин (опис, каталог, пътеводител, преглед и др.).

Архивен фонд — Определената за постоянно съхранение част от документален фонд или сформирана в архива съвкупност от документи, които исторически и/или логически са свързани помежду си, използвана като основна класификационна и отчетна единица на Държавния архивен фонд.

Архивен фонд от личен произход — Съвкупност от документи, възникнали в резултат от дейността на отделно лице, семейство, род.

Архивен шифър — Вж. Искови данни на архивен документ.

Архивиране — Предаване на документите от деловодството в архива на учреждението и от архива на учреждението в държавен архив.

Архивист — 1. Специалист по архивистика. 2. Сътрудник в архив.

Архивистика — 1. Вж. Архивознание. 2. Архивознание и архивно дело, взети заедно.

Архивистично терминознание — Научна дисциплина, която изучава системата от термини в архивистиката и архивното дело с цел нейното описание и нормализация.

Архивна единица — 1. Дело, прието в архив и описано в инвентарен опис, което е най-малката класификационна и отчетна единица в архивите. 2. Физически обособена група документи (отделен документ), отчитана в архива под самостоятелен номер (дело, проект или негова част, албум, фотодокумент, ролка, микрофилм, микрофиш, магнитна лента, матрица, пакет дискове и т. н.).

Архивна колекция — Приравнена към архивния фонд класификационна и отчетна единица на Държавния архивен фонд, съставена от документи с различен произход, общи по тема, вид, оформление и пр.

Архивна мрежа — Система от органи за управление на Държавния архивен фонд, определена въз основа на профила им или административно-териториалното деление на страната.

Архивна сграда — Специално построена или приспособена сграда за нуждите на архив.

Архивна справка — Официален документ на архив за наличната информация в архивните документи по предмета на запитване с посочване на исковите им данни.

Архивна терминология — Система от термини, приета в архивознанието и архивното дело.

Архивни органи — Вж. Органи за управление на Държавния архивен фонд.

Архивно дело — Отрасъл от дейността на обществото или държавата, който обхваща издирването, съхранението и предоставянето на архивни документи за използване.

Архивно право — Съвкупност от правила и норми, установени с нормативни актове, регламентиращи дейността на органите за управление на Държавния архивен фонд.

Архивно учреждение — Обобщено наименование за архивите и управляващите ги органи.

Архивознание — Научна дисциплина, която изучава и разработва теоретичните, правните и методическите въпроси на архивното дело.

Архивохранилище — Специално построено и обзаведено помещение, предназначено за съхранение на архивни документи.

Архитип (архетип) — Първообраз на документ.

Асемблерен език — Език за програмиране, в който всеки оператор (команда) се замества с точно определена команда в машинен код.

Атрибуция — Установяване авторството на неподписан или подписан с псевдоним документ.

Аудио-визуален документ — Документ, който съдържа звукова и изобразителна информация.

Б

База данни — Целесъобразно организирана съвкупност от данни.

Байт — Мярка за капацитет и най-малката адресируема единица на паметта на ЕИМ; група от битове (обикновено осем).

Бележки по съдържанието на публикуваните документи — Пояснения за уточняване на събития, дати, имена, наименования, отразени в документите.

Белова на документ — Ръкописен или машинописен документ, преписан от чернова или написан без зачерквания и поправки.

Библиография — 1. Научна дисциплина за методите и начините за съставяне на указатели, списъци, прегледи на книги и други печатни издания. 2. Списък на книги, статии и периодични издания, които се отнасят до един въпрос. 3. Указател на литература. 4. Книгопис.

Библиографска справка — Подборен списък на библиографски описания в отговор на отправено запитване.

Бит — Мярка за капацитет на паметта на електронноизчислителна машина; цифра в двоичната изчислителна система — нула или единица.

Бланка — Съвкупност от реквизити, съдържащи информация за учреждението или организацията (наименование, адрес и др.) и място, отделено за попълване на индекс, дата и др.

Бланка на документ — Стандартен лист с отпечатана на него постоянна информация и отделено място за нанасяне на променлива информация.

В

Вариантност на документната информация — Форма на повторяемост на документната информация, характеризираща се с наличие на два или повече близки по смисъл и съдържание текста на един и същ документ.

Ведомствен архив с постоянен състав от документи — Държавен архив, съхраняващ документи от определен отрасъл, вид или обособени по друг признак, административно подчинен на ведомството, ръководещо отрасъла.

Ведомствен списък на документи — Списък на всички видове документи, образувани в учрежденията или организациите на определена ведомствена система с посочени срокове за тяхното съхранение.

Веленова хартия — Фина гладка хартия, имитираща пергамент.

Вензел — Вж. Монограм.

Вивлиотекарь — Библиотекар и архивист в средновековния царски или патриаршески двор.

Видеозапис — Традиционно — магнитен запис на обекти, осъществен посредством преобразуване на оптическите сигнали в електромагнитни; от края на XX век — и дигитален видеозапис.

Воден знак — Видимо на светлина изображение върху хартия, нанасяно в процеса на производството й.

Водороден показател (експонент) pH — Количествена характеристика, приета за изразяване киселинността или алкалността на водни разтвори.

Вторичен документ — Документ, създаден в резултат от преработване на информацията, съдържаща се в първичен документ/и.

Входящ документ — Документ, постъпил в учреждение или организация.

Възпроизвеждане на документ — Копиране на документи по ръчен начин или при използване на технически методи и средства.

Вътрешен документ — Документ, предназначен за използване в учреждението или организацията, в които той е създаден.

Вътрешен опис — Опис на документите в делото и/или архивната единица.

Г

Генеалогия — Помощна историческа дисциплина, която изучава родовете, родовите връзки и произхода на отделни лица.

Генетична класификация на документите — Класификация на документите, която се основава на произхода им и е съобразена с органичната връзка между документите на дадено учреждение, организация, лице.

Географски каталог — Предметен каталог, в който описанията се отнасят за административно-териториални единици и топоними.

Географски указател — Предметен указател на наименованията на административно-териториални единици и географски обекти.

Герб — Отличителен знак за държава, град, съсловие или род, който се поставя върху определен вид официални документи.

Гербова хартия — Хартия за писане с печатно изображение на държавния герб, предназначена за създаване на определен вид официални документи.

Грамофонна матрица — Метален диск, получен по галваничен път от оригинал на фонодокумент.

Графичен документ — Изобразителен документ, получен посредством линии, щрихи, светлосенки.

Групов архивен фонд — Архивен фонд, образуван от документи на два или повече фондообразуватели в границите на един архив, обединени по някои от следните признаци: еднородна функция, обща подчиненост, местонахождение, приемственост и др.

Д

Дарение на документи — Безвъзмездно предаване на документи на държавно съхранение.

Дата на документ — Обозначеното в документа календарно време на неговото създаване или утвърждаване, регистриране, обнародване и др.

Датиране на документ — 1. Обозначаване дата на документ. 2. Установяване по странични данни датата на документа.

Дезинсекция на документи — Обработване на документите с физико-химични средства за унищожаване на насекоми.

Дезинфекция на документи — Обеззаразяване на документите с физико-химични средства за унищожаване на микроорганизми.

Дело — Група документи от документален фонд с еднакъв срок за съхранение, свързани по тематика или друг признак и физически обособени в отделна обвивка; един документ в отделна обвивка.

Дело на архивен фонд — Съвкупност от създадени в резултат на научно-техническата обработка и използването на фонда документи, които отразяват неговия състав, състояние и история.

Деловоден индекс — Поредният номер и индексът, с който се посочва мястото на съставяне, изпълнение, съхранение и изпращане на документа.

Деловодство — 1. Дейността по документирането и организацията на работата с документите при реализиране на управленски и производствени функции. 2. Структурна част на учреждение или организация, в която се осъществяват регистрирането, обработката и експедирането на документите.

Депониране на документи — Съхранение в архива на фондове или отделни документи на основата на договореност между архива и техния притежател.

Дератизация — Обработка на архивохранилищата с физико-химични средства за унищожаване на гризачи.

Джакит — Прозрачен носител с канали (джобове), предназначен за монтиране на части от ролен микрофилм.

Диазография — Репрографичен начин за получаване на копия върху светлочувствителни материали (хартия, филм), съдържащи диазосъединения, които под въздействието на светлината се разлагат.

Диапозитив — Оригинал на фотодокумент на обратим (диапозитивен) филм, който се разглежда на преминаваща светлина или се прожектира.

Дипломатика — Помощна историческа дисциплина, която изучава произхода и структурата на юридическите актове, разработва методите за установяване на тяхната достоверност.

Дипломатическо публикуване на документ — Начин на точно предаване на текста на документа при негово печатно възпроизвеждане, със запазване на правописа, съществуващите грешки, съкращения и други особености на оригинала (дипломатическо издание).

Дискотека — Сбирка от грамофонни плочи и/или техните оригинали (матрици) със справочен апарат към тях.

Дисплей — Периферно устройство за визуално представяне на данни, обработени от електронноизчислителна машина (обикновено съчетано с клавиатура или друго устройство за въвеждане на данни и команди).

Диференциран подход при описанието на архивни документи — Описание с различна степен на подробност в зависимост от категорията на архивния фонд.

Дневнична регистрационна система — Форма на регистрация, при която записването на справочните данни за документите се извършва в дневник.

Документ — Материален обект с информация, закрепена по създаден от човека начин за предаването й в пространството и (или) във времето.

Документален фонд — Съвкупността от документите, образувани в резултат от дейността на учреждение, организация или лице.

Документална публикация — Документи, възпроизведени по определени научни методи и размножени за широко разпространение.

Документация — Съвкупност от документи, създадена по определен признак.

Документи от личен произход — Документи, създадени от отделни лица (лице), които не са официални.

Документиране — Отразяване в документи на събитията, фактите, явленията от обективната действителност и мисловната дейност на човека.

Документна информация — Информация, която се съдържа в документи.

Документна лингвистика — Приложен дял на езикознанието, който изучава официалния език на документите.

Документна система — Комплекс от взаимносвързани документи, в които чрез установени правни норми и традиционни начини и форми на документиране са отразени организацията и съдържанието на дейността на конкретна управленска система или обществена функция.

Документознание — Научна дисциплина, която изучава закономерностите на възникването на документите и документните системи, разработва начините на тяхното създаване и принципите на организацията на документооборота.

Документооборот — Движението на документите в учреждението или организацията от момента на тяхното създаване или получаване до завършване на изпълнението или изпращането им.

Досие на фондообразувател — Съвкупност от документи, които отразяват методическата помощ и контрола на държавния архив спрямо учреждението фондообразувател.

Достоверен документ — Вж. Автентичен документ.

Достъп до архивни документи — Предвидени с нормативни актове ред и условия за използване на документите в архива.

Дублетен документ — Копие или препис на оригинален документ.

Дублетност на документната информация — Форма на повторяемост на документната информация, която се характеризира с точно съвпадение на съдържанието на документите.

Дубликат — Възпроизведен документ, който има еднаква юридическа сила с оригинала.

Дубъл-негатив — Копие на кино- и фотодокумент, изготвено непосредствено или чрез промеждутъчен позитив от оригиналния негатив.

Дълготрайна хартия — Хартия с повишена устойчивост на стареене.

Държавен архив — Архив, в който документите са с постоянен срок за съхранение, имат национално или местно значение, а самият той е част от държавната администрация.

Държавен архивен фонд — Съвкупността от ценни за държавата и обществото, създадени и създавани от учреждения, организации и отделни лица документи, които се съхраняват или са заведени на отчет от органите за управление на Държавния архивен фонд, независимо от техниката, мястото и времето на възникването им.

Държавно съхранение на документи — Постоянно съхранение на документи от органите за управление на Държавния архивен фонд.

Е

Единна държавна система за деловодство (ЕДСД) — Система за документационно осигуряване на управленската дейност, която регламентира процесите на документиране и организацията на работата с документите.

Единна номенклатура на делата за общофункционалните дейности — Примерна номенклатура на делата, които възникват в резултат на основни, общи за всички учреждения и организации дейности.

Единна система за унифицирана управленска документация (ЕСУУД) — Съвкупност от взаимносвързани документи, създадени по единни правила и изисквания, съдържащи информация, необходима за управлението в определена сфера на човешката дейност.

Език за програмиране — Съвкупността от команди (оператори) и правила за прилагането им, предназначена за съставяне програмата на електронноизчислителната машина.

Език за програмиране от високо ниво — Вж. Алгоритмичен език.

Език за програмиране от ниско ниво — Вж. Машинен език.

Експертиза на ценността на документите — Определяне ценността на документите въз основа на принципи и критерии и подбиране на част от тях за постоянно съхранение.

Експертна комисия (ЕК) — Постоянно действащ орган на учреждение, организация или държавен архив, който осъществява експертиза на ценността на документите, разглежда методически и практически въпроси, свързани с нея.

Експертно-проверочна комисия (ЕПК) — Постоянно действащ орган в държавните и ведомствените архиви с постоянен състав от документи, който разглежда научно-методически въпроси по комплектуването и експертизата на ценността на документите и контролира работата на експертните комисии в учрежденията и организациите.

Електронен документ — Вж. Машиночитаем документ.

Електрофотография — Репрографски начин за получаване на изображения върху специални повърхности, електрическите свойства на които се изменят в съответствие с количеството светлинно излъчване, възприето от тези повърхности.

Епиграф — Вж. Мото.

Епиграфика — Научна дисциплина за разчитане и тълкуване на древни надписи върху паметници от твърд материал (камък, бронз, мед и др.).

Епистоларни материали — Лична кореспонденция.

З

Забранен период — Определен исторически период, документите от който не подлежат на експертиза.

Заверено копие — Копие с необходимите реквизити, придаващи му юридическа сила на оригинал.

Заверителен надпис — Отчетен документ, удостоверяващ количеството и физическото състояние на листовете в делото/архивната единица.

Заглавие на дело/архивна единица — Кратки сведения за вида и съдържанието на документите в делото/архивната единица.

Заглавие на документ — 1. Наименование на документа, дадено от автора. 2. Сведение за документа, което включва неговия вид, автора му, адресата, кратко съдържание и дата.

Заглавна страница на дело (архивна единица) — Начална страница, съдържаща наименованието на фондообразувателя, заглавието на делото/архивната единица, крайните дати на документите в него/нея, броя на листовете, исковите данни и др.

Закон за държавния архивен фонд — Закон, регламентиращ организацията и дейността по събирането, регистрирането, обработването, съхраняването и използването на документите от Държавния архивен фонд.

Застрахователен фонд на документите — Съвкупността от застрахователните копия на особено ценните документи в даден архив.

Застрахователно копие на документ — Копие на документ, изготвено за физическо опазване и за замяна на документа в случай на унищожаването му.

Звуков документ — Вж. Фонодокумент.

Звукозапис — 1. Процес на записване на звукови сигнали (музика, реч и др.) върху някакъв носител с цел възпроизвеждането им. 2. Носителят със записания звук.

И

Идеален опис на архивен фонд — Опис на реконструиран архивен фонд, включващ описания на архивните единици от всички архиви, които съхраняват части от този фонд, и на унищожени или загубени архивни единици, за които са запазени сведения. Който не е «реален» (инвентарен).

Избелване на хартия — Реставрационна операция, чрез която се отстранява нежелателното оцветяване на хартията на документите.

Избор на текст (изображение) за публикуване — Научно обосновано определяне на основния текст/изображение от наличните варианти на текста/изображението на документа, който ще се публикува.

Извлечение от документ — Копие (препис) на обособена част от текста на документ, предназначено за справочна цел или публикация.

Извод — Редакция на средновековен ръкопис (българска, сръбска, на отделен книжовник и др.).

Извороведска критика — Изследване на историческия извор за определяне на неговия произход, оригиналност и достоверност на информацията, която съдържа.

Извороведски подход в архивознанието — Прилагане в архивознанието (архивистиката) на разработените от изворознанието методи на работа с документите, произтичащи от функцията им на исторически извори.

Изворознание — Помощна историческа дисциплина, която изучава произхода на историческите извори, тяхната оригиналност и достоверност и разработва методите за класификацията и използването им.

Изобразителен документ — Документ, в който изображението на обекта е получено по ръчен, фотографски, кинематографски или някакъв друг начин.

Източници за комплектуване на архив — Учреждения, организации и лица, документите на които се приемат на постоянно съхранение в държавен архив.

Източници на текста/изображението на публикувания документ — Съвкупността от всички текстове/изображения на документа, които имат самостоятелно значение — чернови, белови, копия, печатни издания, коректури, негативи, позитиви, дубъл-негативи и пр.

Изходящ документ — Документ, изпратен извън учреждението или организацията, които са го създали.

Именен картон на читателя — Отчетен документ със сведения за читателя, целта на използването на архивните документи и техните искови данни.

Именен каталог на архивни документи — Предметен каталог, в който описанията се отнасят за лицата, споменати в документите, или за авторите на тези документи. Подреден азбучно по имената на лицата.

Именен указател — Указател за лица.

Импрегниране — 1. Метод за реставрация на документи, състоящ се в пропиване на основата на документа със специални вещества за увеличаване на здравината, био- и водоустойчивостта й. 2. Вж. Ламинация.

Инвентарен опис — Архивен справочник по отчета и съдържанието на архивните единици във фонда, който фиксира тяхната систематизация.

Индекс — Условен знак (буква, цифра и др. или съчетанието им), който обозначава определено понятие и се използва за записване на резултатите от класификация.

Индекс на дело — Поредният номер на делото по номенклатурата на делата на учреждение или негова структурна част.

Индексиране — Избор и/или поставяне на индекс.

Индивидуална номенклатура на делата — Номенклатура на делата на отделно учреждение, организация или тяхна структурна част.

Инициативен документ — Документ, който се явява повод за решаване да някакъв въпрос и за възникване на преписка.

Интензивност на използване на архивните документи — Честота на поискване на едни и същи дела или архивни единици в определен отрязък от време.

Информатика — Научна дисциплина, която изучава и разработва теоретичните и практическите въпроси на преобразуването, съхранението, търсенето, разпространението и използването на информация (предимно чрез автоматизирани системи).

Информационен документ на архив — Справка или списък на описания на документи по конкретна тема или въпрос, съставени за информиране на заинтересованите потребители (информационно писмо, тематичен списък и др.).

Информационен подход в архивознанието — Прилагане в архивознанието (архивистиката) на разработените от теорията на информацията методи и подходи за работа с източниците на информация.

Информационно-търсещ език — Знакова система, предназначена за описание на документната информация и запитвания във форма, подходяща за осъществяване на търсенето на информация.

Информационно-търсеща система на архив — Система за търсене на информация в архив, която се състои от информационно-търсещ език, правила за кодиране, критерии за смислово съответствие, търсещ масив и средства за реализация.

Искови данни на архивен документ — Съкратено означение на данни за принадлежността на документа към определен комплекс (архив, фонд, опис и др.), което служи за неговото намиране.

Историография — 1. Научна дисциплина, която изучава историята на историческата наука. 2. Историческа библиография. 3. Самите исторически трудове (историопис).

Историческа география — Научна дисциплина, която изучава конкретното географско минало на една или друга страна или територия.

Историческа метрология — Помощна историческа дисциплина, която изучава системите от мерки, теглилки и парични знаци, съществували в миналото, с цел тяхното съотнасяне към съвременните системи и установяване времето и мястото на създаване на историческите извори.

Историческа справка на фонд — Документ, съставен в процеса на научно-техническата обработка на фонда и съдържащ сведения за историята на фондообразувателя и неговия фонд.

Историческа хронология — Помощна историческа дисциплина, която изучава системите за измерване на времето, съществували в миналото, с цел тяхното съотнасяне към съвременните системи и установяване времето на създаване на историческите извори.

Исторически извор — Паметник на материалната или духовна култура, който съдържа данни за процеса на общественото развитие.

История на институциите — Научна дисциплина, която изучава развитието на политическата организация и структура на обществото.

К

Кадър — Частта от филм, която съдържа едно или няколко микроизображения, получени при еднократно заснемане.

Калка — Прозрачна хартия или тъкан, използвани в техническото чертане.

Капацитет на паметта на електронноизчислителна машина (ЕИМ) — Максимален обем данни, който може едновременно да се пази в паметта на ЕИМ, измерван с бит, байт, машинна дума и др.

Капсулация на архивни документи — Изолиране на документите от действието на външната среда чрез поставянето им в херметизиран плик.

Картография — Наука за картите, методите на тяхното създаване и използване.

Картон-заместител — Бележка, поставяна на мястото на извадена архивна единица от хранилището, която съдържа сведения на кого и кога е дадена архивната единица.

Картон на архивен фонд — Отчетен документ с обобщена характеристика на документите от фонда и количествени данни за него.

Картотека — Справочник, състоящ се от картички, подредени в определен ред.

Картотека на фондообразувателите на архив — Картотека за отчет на фондообразувателите (учреждения, организации, лица) от профила на съответен държавен архив, чиито документи подлежат на комплектуване.

Картотечна регистрационна система — Форма на регистрация, при която записването на справочните данни за входящите и изходящи документи на учреждението/организацията се извършва на регистрационно-контролни карти (РКК).

Каталог на архивни документи — Архивен справочник (обикновено картотечен), който се състои от описания на документи и съдържащата се в тях информация, разположени по съответно възприета логическа или формална схема.

Каталог на изделията — Предметен каталог, в който описанията са разположени в азбучна последователност на наименованията на изделията.

Каталог на обектите — Вж. Обектов каталог.

Каталогизация на архивни документи — Съвкупността от процесите на съставянето и актуализирането на каталозите — издирване и подбор на документите, описание, разработване на схема за класификация на описанията, систематизирането им по избраната схема.

Категория на архивен фонд — Показател за степента на информативност на документите, които се съдържат във фонда.

Каширане на документ — Едностранно или двустранно укрепване на документа с текстилни материали или хартии за реставрация.

Кинодокумент — Изобразителен или аудио-визуален документ, фиксиращ посредством кинематографска техника обекти под формата на последователно разположени техни изображения.

Класификационна схема на документна информация — Списък на класификационни деления, разположени в определена последователност, предназначен за групиране на документна информация по тези деления.

Класификационна схема на фонд — Списък на класификационни деления, разположени в определена последователност, предназначен за разпределяне на документите от архивния фонд по тези деления.

Класификация на документи — Система за разпределяне на множество документи по класове (групи) въз основа на общност на признаците, присъщи на обединените в даден клас документи, с цел научната им организация и използване.

Класификация на документна информация — Система за групиране на документна информация по предмети или други признаци, с цел ефективното й търсене и използване.

Класическа реставрация на документи — Ръчни реставрационни операции за укрепване на механично повредени документи.

Клеймо — Вж. Печат.

Климатизация на архивохранилище — Осигуряване на оптимален режим за съхранение на документите в архивохранилището.

Ключова дума — Избрана от текста на документа предметна дума или устойчиво словосъчетание, носещи съществена смислова натовареност, които служат за индексиране на този текст.

Книжа — Документи (разг.).

Код — Система от условни знаци или техни комбинации за предаване, обработка и съхранение на информация.

Кодикология — Историко-филологическа дисциплина, която изучава ръкописната книга.

Кодиране — Процес на предаване на информация чрез кодове.

Коментари към публикуваните документи — Вж. Бележки по съдържанието на публикуваните документи.

Компактен стелаж — Блок от стелажи върху релси, чрез които се осигурява пълното и рационално използване на хранилищната площ.

Комплекс от архивни фондове — Съвкупност от архивни фондове, свързани помежду си по време на създаване, област на дейност, териториална принадлежност на фондообразувателите или по някакъв друг признак.

Комплексна експертиза на ценността на документите — Експертиза на ценността на документите, която се провежда едновременно по фондовете на всички или няколко учреждения на едно ведомство (или отрасъл) от профила на даден архив с цел отстраняване на документите с повтаряща се информация.

Комплект на кинодокумент — Отчетна единица на кинодокумента, която включва оригинала и копията му.

Комплект научно-технически документи — Съвкупността от научно-технически документи, които се отнасят за едно изделие, за един обект, за един технологичен процес.

Комплект на фонодокумент — Отчетна единица на фонодокумент, която включва оригинала и копията му.

Комплектуване на архив — Системно попълване на архив с документи в съответствие с неговия профил.

Консервация на документи — Прилагане на съвкупност от мерки за предпазване на документите от въздействието на външни и вътрешни разрушаващи фактори.

Конструкторска документация — Текстовите и графичните документи, определящи цялостната информация за изделието и неговите съставни части и съдържащи всички необходими данни за свойствата на изделието и на съставните му части, които осигуряват нормалната му работа и поддържането в определен експлоатационен период от време.

Конфискуване на документи — Отнемане на документи по надлежен ред в полза на държавата.

Копие — Точен възпроизвод на съдържанието на документ с неговите външни признаци или с част от тях.

Копиране — Дейностите по създаване на копия.

Копирна книга — Книга с копия на входящи и изходящи писма. Актова книга.

Кореспондент — Учреждение, организация или лице, с което се води преписка.

Кореспонденция — Разменени писма между отделни лица, учреждения или организации; преписка.

Крайни дати на дело — Датите на завеждането и приключването на делото.

Кратък указател — Предметен или именен указател без пояснения към включените понятия.

Криптография — Тайнопис.

Критерии за определяне ценността на документите — Система от научнообосновани признаци, свързани с произхода, съдържанието и външните особености на документите, въз основа на които се определя степента на тяхната ценност.

Л

Лаванда — Промеждутъчен позитив на кинодокумент.

Ламинация — Метод за реставрация, който се състои в едностранно или двустранно запресоване на повреден документ между реставрационна хартия и едно или две полимерни фолиа.

Листодопълване — Вж. Листоотливане.

Листоотливане — Метод за реставрация на документ, който се състои в доливане на хартиена каша за възстановяване на липсващите му части.

Литография — Отпечатък от гравирано върху камък, цинков или алуминиев лист клише.

Личен архив — Сбирка от документи, притежавани от отделно лице.

Личен архивен фонд — Вж. Архивен фонд от личен произход.

Личен документ — Официален документ, който удостоверява личността на човек и/или негови права, задължения, служебно или обществено положение и др.

М

Магнетофонна лента — Вж. Магнитна лента.

Магнитен диск — Носител на информация във форма на диск с магниточувствително покритие. Вж. също Том (във второ значение).

Магнитна лента — 1. Носител на информация, представляващ пластмасова или друга подложка с магниточувствително покритие (работен слой). 2. Том (във второ значение).

Манускрипт — Старинен ръкопис върху папирус, пергамент или хартия.

Маргинали, маргиналии — Вж. Приписки.

Машинен език — Език за програмиране от ниско ниво, чиито команди (оператори) се представят в цифрова форма и се изпълняват от електронноизчислителна машина без предварителна обработка.

Машинна дума — Група от битове, която се обработва от електронноизчислителна машина с една елементарна операция. Мярка за капацитет на паметта.

Машиноориентиран документ — Документ, напълно или частично пригоден за обработка на съдържащата се в него информация със средствата на изчислителната техника.

Машиночитаем документ — Документ с кодирана върху перфолента, перфокарта, магнитна лента, магнитен диск и други носители информация, която се фиксира и възпроизвежда със средствата на изчислителната техника.

Микрография — Репрографски начин за създаване на микрофилм.

Микроизображение — Изображение, получено по фотографски начин, което не може да се чете без увеличително средство.

Микрокарта — Непрозрачна подложка с микрокопия, разположени в определен ред.

Микрокопие — Копие на документ, получено по микрографски начин.

Микропроцесор — Част от изчислителна система, която управлява декодирането и изпълнението на инструкциите, реализирана върху интегрална схема с много голяма плътност.

Микрофилм — Филм със специални технически параметри, съдържащ микрокопия на документи.

Микрофилмиране — Получаване на микрофилм върху филм.

Микрофиш — Форматен филм, в който микрокопията са разположени във вертикални колони и хоризонтални редове.

Микроформа — Носител на информация (филм, микрокарта и др.), който съдържа едно или повече микрокопия.

Моливдовул — 1. Средновековна грамота с оловен печат във форма на кръгла плочка с образи или надписи от двете страни. 2. Самият оловен печат.

Монограм — 1. Условен знак, който заменя подпис. 2. Художествено изработени инициали в документ, ръкопис, картина.

Монтажен лист на кинодокумент — Последователно описание на всеки кадър на довършено кинопроизведение с данни за съдържание на изображението, текста на фонограмата, техниката на създаване, метража и др.

Мото — Кратък текст, поставен в началото на някое произведение или част от него, свързан с основната му идея.

Н

Научноизследователска документация — Документи, които отразяват хода и резултатите от научните изследвания.

Научно документално издание — Публикация на документи с научноизследователска цел (предназначена за специалисти).

Научно-критично публикуване на документи — Начин на предаване на текста на документ при неговото печатно възпроизвеждане с нормализация на правописа (научно-критично издание).

Научнопопулярно документално издание — Публикация на документи с цел разпространението на исторически, научни и политически знания сред широки читателски кръгове.

Научно-справочен апарат към архивните документи — Съвкупността от справочници и документи на архива по отчета, състава и съдържанието на архивните документи. Вж. и Система на научно-справочен апарат към архивните документи.

Научно-справочен апарат към документална публикация — Съвкупност от сведения, които поясняват и допълват документите от дадена публикация (предговор, бележки по съдържанието, текстуални бележки, указатели, хроники, речници и др.).

Научно-техническа документация — Документите, които отразяват процеса и резултатите от научните изследвания и техническите разработки, както и направленията и методите на усвояването им в производството.

Научно-техническа обработка на фонд — Фондиране, експертиза на ценността, класифициране, описване и техническо оформяне на документите на фонд.

Негатив — Оригинал на кино- или фотодокумент, който представлява изображение с обратно разпределени светли и тъмни тонове и цветове в сравнение с тези в изобразявания обект.

Недействителен документ — Неправилно съставен или издаден документ.

Недробимост на архивния фонд — Принцип на организация на архивните документи, който изисква запазване целостта на архивния фонд и съхраняването му в един архив.

Неистински документ — Документ, на който е придаден вид, че представлява конкретно писмено изявление на друго лице, а не на това, което действително го е съставило.

Нетрадиционни документи — Документи, различни по носител и начин на създаване от традиционните документи (предимно писмени).

Неутрализация на киселинността на хартията — Реставрационна операция, при която се намалява киселинността на хартията, с цел увеличаване на дълготрайността й.

Нови документи — Вж. Нетрадиционни документи.

Номенклатура на делата — Систематичен списък на заглавията на делата, които предстои да се образуват в учреждението или организацията, с посочени срокове на съхранението им.

Нормализация на правописа при публикуване на документи — Привеждане на графиката и правописа на текста на документите в съответствие с правилата и нормите на съвременния български книжовен език.

Нормативен документ — Документ, регламентиращ определен вид дейност.

О

Обвивка — Опаковка на дело/архивна единица, върху която се нанасят елементите на описанието. Корица.

Обединен архив — Архив, в който временно се съхраняват документите на група свързани учреждения, организации до тяхното предаване в архив с постоянен състав или до унищожаването им.

Обектов каталог — Предметен каталог, в който описанията са разположени в азбучна последователност на наименованията на обектите на капиталното строителство.

Обем на документооборота — Количеството на постъпващите и създадените документи в учреждението или организацията за определен период от време.

Обособяване на дела — Вж. Формиране на дело.

Общонаучен подход в архивознанието — Изучаване обекта на архивознанието въз основа на универсални, общоприети в науката категории: система, структура, информация, модел и т. н.

Ономастика — Раздел от езикознанието, който изучава собствените имена.

Операционна система — Софтуер, управляващ изпълнението на програмите в електронноизчислителната машина.

Описание на документи — Сведения за вида и съдържанието на документите, нанесени върху обвивката на архивната единица и в архивните справочници.

Описателна статия в архивен справочник — Съвкупност от сведения за обекта на описание (документ, част от документ, дело, архивна единица, група архивни единици, архивен фонд, група архивни фондове).

Опис на архивни документи — Вж. Инвентарен опис.

Опис-указател — Вж. Идеален опис на архивен фонд.

Оптимизация на държавния архивен фонд — Осигуряване на максимална информативност на Държавния архивен фонд при минимален обем от документи.

Органи за управление на държавния архивен фонд — Учреждения, които управляват и/или осигуряват формирането, съхранението и използването на Държавния архивен фонд или на отделни негови части. Определят се с нормативен акт.

Организационно-разпоредителна документация — Подсистема на управленската документация, която осигурява организационната функция на управленския апарат.

Оригинал на документ — 1. Документ, при който сведенията за времето и/или мястото на създаване, за автора (при ръкопис и за автографичност), посочени в самия документ или установени по някакъв начин, се приемат за достоверни. 2. Първият или единствен екземпляр на официален документ. 3. Документ, който има копие/я или е предназначен да се снемат от него копия.

Оригинал на кинодокумент — Вж. Негатив.

Оригинал на фонодокумент — 1. Магнетофонна лента със запис не звук от първоизточника. 2. Пластмасова лента с непрозрачно покритие от едната страна, върху която се записва звуковата информация чрез механично премахване на част от непрозрачния слой. 3. Лаков или метален диск със звукови бразди от едната страна. 4. Фонографски валяк със звукова пътечка във вид на витлообразна линия (първият звуконосител, без възможности за тиражиране.

Оригинал на фотодокумент — Вж. Негатив.

Основен текст на документ при публикуване — Най-пълният и най-добре запазеният източник на текста, който се използва за публикуване.

Открит опис — Опис, при който номерацията на делата/архивните единици от новото постъпление е продължение на предишната.

Отразен документ — Вж. Дублетен документ.

Отчетна единица за архивни документи — Единица за, измерване количеството на архивните документи: линеен метър, архивна, единица, архивен фонд и др.

Отчетна регистрация на архивни документи — Установяване и фиксиране в отчетни форми количеството архивни документи и най-обща тяхна характеристика.

Официален документ — Документ, издаден от длъжностно лице по установения ред и форма или от представител на обществеността в кръга на възложената му функция.

Оформяне на документ — Поставяне на необходимите реквизити на документа.

П

Пакет приложни програми — Съвкупност от програми, предназначени за решаване на определен вид задачи с помощта на електронноизчислителна техника.

Палеография — Помощна историческа дисциплина, която изучава възникването и развитието на писмото и външните особености на древните и средновековни ръкописи.

Палимпсест — Ръкопис върху пергамент или папирус, чийто първоначален текст е заличен и на негово място е нанесен нов текст.

Памет на ЕИМ — Част от ЕИМ, в която могат да се записват данни и инструкции, да се съхраняват в нея и при необходимост да се четат.

Папирология — Помощна историческа дисциплина, която изучава древните ръкописи върху папирус.

Папирус — 1. Материал за писане, използван в древността и Ранното средновековие, изработван от тропическо растение. 2. Ръкопис върху папирус.

Паспортизация на фонд — Проверка на наличието и състоянието на документите в архивния фонд, извършвана периодически или при промяна на условията и мястото на съхранението им.

Паус — Полупрозрачна хартия, използвана за техническо чертане.

Пергамент —1. Материал за писане от специално обработени животински кожи, използван в древността и средните векове. 2. Ръкопис върху пергамент.

Периферно устройство на електронноизчислителна машина — Устройство, изпълняващо спомагателна функция по отношение на централния процесор (терминал, дисплей, печатащо устройство и др.).

Пертиненцпринцип — Вж. Принцип на пертинентността.

Перфокарта — Карта със стандартизирани размери, предназначена за фиксиране на информация в кодиран вид чрез пробиване на отвори и изрязване на определени участъци.

Перфолента — Лента със стандартизирани размери, предназначена за фиксиране на информация в кодиран вид чрез пробиване на отвори.

Печат — Отпечатък с наименованието на учреждението или организацията, емблемата и други знаци, поставен върху документ за удостоверяване на верността му.

Пиктограма — Документ, чието съдържание е предадено с пиктографско (картинно) писмо.

Писар — Служител в канцелария, който изготвя или преписва документи.

Писмен документ — Текстови документ на хартиена (или друга) основа, чието съдържание е предадено с някакъв вид писмо.

Питакь — Обобщаващо название на деловата кореспонденция през Средновековието.

Поверителен документ — Документ, чието съдържание е достъпно за ограничен кръг лица и който се предоставя по определен ред.

Повторяемост на документната информация — Възпроизведена или преобразувана информация в резултат на аналитико-синтетичната й преработка в два или повече документа.

Погълнат документ — Документ, чието съдържание или част от него е повторено в друг документ.

Подбор на документите за публикуване — Научно обоснован избор на документи за публикуване от издирените и проучените по определена тема.

Подборно комплектуване на документи — Подход в комплектуването, при който от действащите организации или учреждения в дадени отрасли на дейност се определят фондообразувателите и частта от документите им, подлежаща на държавно съхранение.

Позитив — Копие на кино- или фотодокумент, изготвено от негатив или дубъл-негатив и представляващо изображение, при което разпределението на светли и тъмни тонове и цветове е еднакво с това в изобразявания обект.

Полууставно писмо — Кирилско ръкописно писмо, при което се нарушават правилните линии на уставното писмо и се ускорява писането чрез съкращения и надредни букви и знаци (утвърдило се към началото на XIV век).

Помощни исторически дисциплини — Научни дисциплини в системата на историческата наука, които изучават историческите извори или отделните им страни, разработват методите на анализ и получаване на данни от тези извори.

Послепис — Прибавка в края на писмо.

Постскриптум — Вж. Послепис.

Преводна таблица на архивни шифри — Елемент на научно-справочния апарат към новосъздаден инвентарен опис, който представлява списък на старите архивни шифри и новите им съответствия.

Преглед на архивни документи — Архивен справочник, който дава сведения за документите от един фонд или по една тема, допълнени с извороведски коментар (фондови преглед, тематичен преглед).

Предаване на изображение при публикуване — Избор и използване на фотографски или полиграфически начини и средства за възпроизвеждане на изобразителната информация, която се съдържа в документа.

Предаване на текст на документ при публикуване — 1. Избор и използване на полиграфически начини и средства за възпроизвеждане на графиката, правописа и информацията, която се съдържа в писмения документ. 2. Избор и използване на полиграфически или технически начини и средства за възпроизвеждане на информацията, която се съдържа в речеви фонодокумент.

Предавателен опис на документи — 1. Опис на документи, с който те се предават от деловодството в архива на учреждението. 2. Опис на документи от личен произход, който се прави при приемането им в държавния архив.

Предварителен опис на документи — Вж. Предавателен опис на документи.

Предговор към документална публикация — Част от научно-справочния апарат, която съдържа оценка на документите и сведения за работата по подготовката на публикацията.

Предметен каталог — Каталог на архивни документи, в който описанията са групирани по предмети и са разположени в азбучен ред на наименованията на предметите.

Предметен указател — Указател на наименованията на предмети, подредени в азбучен ред.

Предметно-тематичен каталог — Каталог на архивни документи, в който описанията за тях се отнасят за една или няколко теми и са разположени в логическа последователност.

Препис — Копие на документ, създадено чрез преписване.

Преписка — Група документи по определен въпрос, състояща се от инициативен документ и документи отговори.

Преработка на инвентарен опис — Комплекс от дейности по съставянето на нов инвентарен опис, който включва допълнителна експертиза на ценността на документите, уточняване на фондовата им принадлежност, съставяне или уточняване на заглавията на архивните единици, систематизация на документите по новосъздадена класификационна схема, съставяне на преводна таблица на архивните шифри.

Приложение — Документ/и, който допълва и обяснява основен документ.

Примерна номенклатура на делата — Номенклатура на делата с препоръчителен характер, която определя състава на делата, характерни за дадена категория учреждения и служи за съставянето на индивидуалните им номенклатури.

Принцип на всестранност и комплексност при изучаване на архивните документи — Принцип, основан на цялостен анализ на съдържанието и външните признаци на документите, както и на оценка на значението им с оглед на всички техни характеристики и особености.

Принцип на историзма в архивознанието — Научен принцип, според който обектът и предметът на архивознанието се изследват, като се отчитат конкретно-историческите условия и закономерностите на развитието им.

Принцип на пертинентността — Принцип на класификация на документи с различен произход, при която те се обединяват в групи по предметни и други съдържателни признаци.

Принцип на произхода — Принцип, според който документите в архива с постоянен състав се отнасят към този архивен фонд, от който произхождат, а вътре във фонда запазват първоначалния си (даден в деловодството) ред.

Принцип на териториалната принадлежност — Принцип на комплектуване и класификация на документите в Държавния архивен фонд, който отчита връзката на фондовете с мястото на тяхното възникване.

Принцип на уважение към фонда — Вж. Принцип на произхода.

Приписки — Бележки, добавки, коментари, обикновено в полето извън основния текст на ръкописна или старопечатна книга, направени от автора/преписвача или внесени по-късно от читатели, купувачи или притежатели на книгите.

Провениенцпринцип — Вж. Принцип на произхода.

Програмиране — Съставяне и тестване на програма за електронноизчислителна машина.

Проект на документ — Предварителен вариант на документ, представен за обсъждане и утвърждаване.

Проектна документация — Документи, които отразяват проучването и проектирането на обекти по капиталното строителство.

Прозвище — Название, дадено на човек, по някаква отличителна негова черта; прякор.

Промеждутъчен архив — Вж. Обединен архив.

Промеждутъчен позитив — Позитивно копие, изготвено от негатива на специален филм, предназначен за отпечатване на дубъл-негативи.

Промеждутъчно депо — Вж. Обединен архив.

Протограф — Първоначален текст на документ, от който пряко или чрез междинни преписи е получен изучаваният текст на документа.

Профил на архив — Съвкупността от съдържателни или формални характеристики на документите, в съответствие с които се определя съставът на документите, подлежащи на съхранение в даден архив.

Псевдоним — Измислено име, с което авторът подписва документ или произведение.

Публикуване на документи — Възпроизвеждане по определени научни принципи и методи на документи, тяхното археографско оформяне, снабдяването им с научно-справочен апарат и отпечатването им под формата на сборници, христоматии или в периодичния печат.

Първичен документ — Документ с първи сведения за резултатите от изучаване, изследване, разработване, практическа дейност и др., представляващи изходна информация за създаване на други документи.

Първична обработка на документи — Научно-техническа обработка, при която временно се отлагат за изпълнение някои процеси от нея.

Пътеводител по фондовете на архив(и) — Архивен справочник, предназначен за общо запознаване със състава и съдържанието на фондовете на един или повече архиви, представящ в систематизиран вид наименованията на фондовете, данни за фондообразувателите и характеристики на документите в отделните фондове (или групи еднородни фондове).

Р

Работна инструкция в архивите — Описание на процесите, реда и особеностите при научно-техническата обработка, каталогизирането, публикуването и други дейности с документите.

Разграничителна дата — Дата, в съответствие с която документите на една епоха се отделят от документите на друга.

Разносна книга — Вид дневник в деловодството за отчет на движението на документите в учреждението или организацията.

Регест — Изложение в кратка форма на съдържанието на документа при публикуването му.

Регистрационен дневник на документи — Дневник за отчет на документите в учреждението или организацията, отразяващ сведения за датата на получаване или изпращане на документите, тяхното съдържание, изпълнение, място на съхранение и пр.

Регистрационно-контролна карта (РКК) — Отчетна форма за документите в деловодството на учреждението и организацията, в която се записват сведения за датата на получаването и изпращането на документите, тяхното съдържание, изпълнение, място на съхранение и т. н.

Регистрация на документ — Записване в отчетна форма (регистрационен дневник, регистрационно-контролна карта) на сведения за документа и поставяне върху него на деловоден индекс и дата на регистрирането.

Регулярно постъпление — Част от фонд на действащ фондообразувател, която постъпва на съхранение в архив в определения законов срок.

Режим на съхранение на документи — Определени температурно-влажностни и санитарно-хигиенни условия, необходими за дългосрочното съхраняване на документите.

Резолюция — Кратко писмено разпореждане на ръководител (върху полето на документ или на отделен лист), с което се определят задачата, изпълнителят, срокът за изпълнение и др.

Реквизит на документ — Регламентирана или установена от традицията елементарна съставна част на документа (посочване на автор, дата, вид на документа и пр.), която не подлежи на разчленяване и е неразделна негова характеристика.

Реконструкция на архивен фонд — 1. Възстановяване на основното съдържание на частично или напълно загубен архивен фонд в неговия първоначален или близък до първоначалния му вид чрез идеален опис. 2. Събиране на разпръснатите части на архивен фонд в един архив и съставяне на реалния му опис.

Релевантност на предоставения документ/информация — Пълно или частично съответствие между търсения и предоставения документ/информация в отговор на запитване.

Репрография — Неполиграфските начини за копиране и размножаване на документи.

Репродуциране на документи — Възпроизвеждане на документи по полиграфски или фотографски начин.

Реставрация на документ — Възстановяване с научни методи на повреден или променен от времето документ до първоначалния или близък до първоначалния му вид и физико-химични свойства (повредена или разрушена основа, външни особености, нанесена информация).

Родов фонд — Архивен фонд от личен произход, възникнал в резултат от дейността на представители на един род.

Ролен микрофилм — Микрофилм със стандартизирана ширина и дължина, навит на руло.

Ръкопис — 1. Документ, написан на ръка. 2. Ръкописна книга.

С

Свитък — 1. Старинен ръкописен документ, навит на руло. 2. Брой от списание, част от книга.

Секретен документ — Вж. Поверителен документ.

Семеен фонд — Архивен фонд от личен произход, възникнал в резултат от дейността на членовете на едно семейство, но на не повече от три поколения.

Сигилография — Вж. Сфрагистика.

Сигнатура на архивен документ — Вж. Искови данни на архивен документ.

Система за управление на база данни (СУБД) — Необходим за поддържане и използване на база данни софтуер.

Система на документиране — Приетият в учреждението ред за съставянето и оформянето на документите.

Система на научно-справочен апарат към архивните документи — Комплекс от взаимносвързани справочници и информационни документи на архивите, създадени на единни методологически и научно-методически основи за осигуряване съхранението и търсенето на документи и документна информация.

Систематизация на документи — 1. Разпределяне на документите по определен ред или класификационна схема. 2. Вж. Класификация на документи.

Систематичен каталог — Каталог, в който описанията на документите са систематизирани по отрасли на знанието и практическата дейност на обществото и са разположени в логическа последователност.

Систематическа класификация на документната информация — Йерархично или хронологично групиране и подреждане на документната информация въз основа на нейното съдържание (принадлежност към отрасъл на знанието, към отрасъл или период от обществения живот, към конкретен въпрос).

Системен подход в архивознанието — Общонаучен подход, който се състои в изучаване обектите на архивознанието като система и в изграждането на системи за организиране, аналитико-синтетична обработка и използване на документите и документната информация.

Скорописно писмо — Трето по време кирилско писмо, при което се пише непрекъснато, без да се вдига ръката от хартията за всяка буква, като писмото издребнява (в сравнение с уставното), провлича се и се заоблят ъглестите елементи.

Софтуер — Съвкупност от програми за електронна обработка на данни.

Специални видове документи — Вж. Нетрадиционни документи.

Специални исторически дисциплини — Вж. Помощни исторически дисциплини.

Специални списъци — Вж. Списъци на документите със срокове за съхранението им.

Списък на документите, подлежащи на постоянно съхранение — Списък на видовете документи, които учрежденията и организациите са длъжни да запазват и предават в държавните архиви.

Списък на постъпленията — Отчетен документ с данни за приетите в архива фондове, части от фондове и отделни документи по реда на тяхното постъпване.

Списък на фондовете — Отчетен документ за фондовата наличност в архива, с който се дават поредни номера и наименования на фондовете.

Списък на частичните постъпления — Отчетен документ за наличните в архива частични постъпления от документи, съдържащ номерата и данни за състава им.

Списъци на документите със срокове за съхранението им — Списъци на типовите документи от масов характер или на видовете документи на отрасъл, ведомство, учреждение или организация с посочени срокове за съхранението им.

Справочно-информационно издание — Публикуван архивен справочник или информационен документ на архива.

Стандартизиран документ — Документ, съставен и оформен по единни норми и изисквания, определени със стандарт.

Стареене на документи — Промяната на първоначалния вид и физико-химичните свойства на документите под въздействието на външни и вътрешни разрушаващи ги фактори.

Стелаж — Съоръжение за съхранение на документи, което се състои от няколко реда полици, закрепени на конструкция.

Стелажен указател — Указател, който съдържа сведения за разположените върху стелажа документи.

Стенограма — Дословен запис на устна реч със стенографски знаци.

Стълбец — Ръкописен документ, при който листовете с написан на едната страна текст се подлепват един към друг и се навиват на руло.

Сфрагистика — Помощна историческа дисциплина, която изучава печатите и техните отпечатъци.

Съставяне на документ — Процесът на формиране и излагане съдържанието на документа.

Съхранение на документи — Дейността на архивите по осигуряване на архивохранилища и тяхното обзавеждане, рационалното разполагане на документите, охраната, физико-химичната обработка, консервацията и реставрацията им и изготвянето на застрахователни копия.

Т

Табулограма — Документ с определено потребителско предназначение в автоматизирани информационни системи, който съдържа изходна информация, обработена с ЕИМ и отпечатана с печатащо устройство.

Текст на документ — 1. Информация, фиксирана с някакъв вид писменост. 2. Съдържанието на публикуван документ (писмен паметник), без обяснителните бележки към него.

Текстов документ — Документ, който съдържа словесна информация.

Текстология — Историко-филологическа дисциплина, която разработва принципите и методите за изследване на текстовете на документите и книгите.

Текстуални бележки към публикуваните документи — Пояснения по текста, направени от археографа, относно: избора на основния текст, датирането, установяването на авторството, характера на вариантите, специалните термини, архаизмите, диалектизмите, съкращенията и др.

Текущ архив — Съхраняваните и използвани документи в деловодството в годината на тяхното създаване.

Тематичен преглед — Архивен справочник, представляващ преглед на документите по определена тема.

Тематично документално издание — Публикация на документи по определена тема, независимо от техния вид и фондова принадлежност.

Тематично разкриване — Проучване на тематичното съдържание на архивните фондове по определен признак (предмети, въпроси, лица, събития, административно-териториални единици и др.) и каталогизиране на наличните данни.

Теория и практика на архивното дело — Вж. Архивистика (във второ значение).

Терминал — Периферно устройство за предаване на данни към компютъра или приемане на такива от него.

Терминологичен указател — Предметен указател за специфичните термини в дадено издание.

Термография — Репрографски начин за получаване на копия върху термочувствителни материали под непосредственото действие на топлинна енергия.

Термохигрограф — Уред за измерване на температурата и относителната влажност на въздуха в архивохранилището.

Технически архив — Архив за научно-технически документи на дадена организация или учреждение.

Техническо оформяне на дело (архивна единица) — Номериране на листовете, съставяне на заверителен надпис и надписване обвивката на делото/архивната единица.

Технологична документация — Документи, определящи пълно и еднозначно технологичния процес за изработване или ремонт на продукцията по всички или по отделни видове работа.

Типов документ — Унифициран документ, използван в учрежденията и организациите за изпълнение на еднородни функции.

Типов списък на документи — Списък на типовете документи с посочени срокове за съхранението им.

Типова номенклатура на делата — Номенклатура на делата със задължителен характер, която определя състава на делата в еднородни учреждения (училища, кооперации, здравни заведения и пр.).

Титла, титло — Знак над дума, в която има изпуснати букви (за съкращаване).

Том — 1. Физически обособена част от дело. 2. Единица за съхранение на машиночитаеми документи.

Тонфилм — Самостоятелен фонодокумент, който представлява оптически запис на звук върху кинолента.

Топографски указател — Указател за местонахождението на архивните фондове в архивохранилището.

Топоним — Име на местност.

Топонимия —1. Дял от езикознанието, който се занимава с проучване на произхода и значението на топонимите. 2. Съвкупност от топоними.

Топономастика — Вж. Топонимия.

Традиционен документ — Вж. Писмен документ.

Транскрипция — 1. Предаване с условни знаци на звукове или писмени знаци от някой език с цел да се отразят всички особености на неговата звукова система. 2. Предаване на думи и текст с фонетични знаци за точно и лесно произнасяне.

Транслитерация — Предаване на текст, написан с буквите на една писменост, с буквите на друга, независимо от техния изговор, при описание или публикуване на архивни документи.

У

Угасване на текст (изображение) — Намаляване контрастността на текста, изображението; избледняване до нечетивност.

Указател към архивен справочник и документална публикация — Част от научно-справочния апарат към архивен справочник и документална публикация, която представлява систематизиран списък на понятията от текста на справочника или публикацията с пояснения към тях и препратка към страницата или описателната статия, в която се срещат.

Уникален документ, уникат — Единствен по съдържащата се информация и външни признаци документ.

Унифициран документ — Документ, създаден по единни правила и изисквания, при което е постигнато рационално еднообразие по състав на данните и форма.

Унифициране на документи — Установяването на сходството и общите признаци при съставяне на документи и тяхното уеднаквяване чрез отстраняване на различията.

Уставно писмо — Първоначалният вид на старото кирилско писмо с правилно и старателно изписване на всяка буква отделно, отвесно или с минимален наклон, без съкращения или с минимални съкращения, без надредни знаци и изнасяне на отделни букви над реда.

Усъвършенстване на инвентарен опис — Комплекс от дейности, включващ редактиране или уточняване на заглавията на архивните единици в описа, съставяне на необходимия справочен апарат и преписването му.

Учебна документална публикация — Публикация на документи с учебно-преподавателска цел; христоматия.

Учрежденски архив — Вж. Архив на учреждение.

Ф

Файл — Съвкупност от аналогично построени записи; отчетна единица за машиночитаеми документи.

Факсимилно публикуване на документи — Начин за точно предаване на текста на документи чрез фотография или печат (факсимилно издание).

Фалшив документ, фалшификат — Официален документ с отразени в него обстоятелства или изявления, които не отговарят на действителността.

Филигран — Вж. Воден знак.

Филм — Носител на информация, представляващ прозрачна гъвкава подложка със светлочувствително покритие.

Филмотека — 1. Архив на кинодокументите на дадено учреждение, организация. 2. Сбирка от кинодокументи.

Фиш — Картон или лист със сведения от различно естество, използвани за съставяне на каталог, картотека, описи и др.

Фишова регистрационна система — Вж. Картотечна регистрационна система.

Фонд — Вж. Архивен фонд.

Фондиране на документи — Класифициране на документите по архивни фондове.

Фондова документална публикация — Публикация на документи от един архивен фонд или негова част.

Фондова картотека — Справочник за фондовата наличност на даден архив, състоящ се от картони със сведения за всеки от архивните фондове поотделно.

Фондообразувател — Учреждение, организация или лице, от чиито документи се обособява архивен фонд.

Фонодокумент — Документ, фиксиращ чрез някаква система за звукозапис реално съществувала звукова картина (реч, музика, шум и др.).

Фонотека — 1. Архив за фонодокументите на дадено учреждение или организация. 2. Сбирка от фонодокументи със справочен апарат към тях.

Формиране на дело — Отнасяне и систематизиране на документите към определено дело в съответствие с номенклатурата на делата.

Формуляр — 1. Отпечатан лист с въпроси и графи, който се попълва при събиране на различни сведения. 2. Образец, обикновено на служебни книжа, за попълване на определени данни.

Формуляр на документ — Съвкупност от разположени в установена последователност реквизити на документа.

Фотографска плака — Носител на информация, представляващ стъклена подложка със светлочувствително покритие.

Фотодокумент — Изобразителен документ, фиксиращ посредством фотографска техника обекти под формата на отделни изображения.

Фотореставрация — Разчитане на угаснал текст и/или изображение чрез получаване на контрастни фотокопия на документите с помощта на специални фотографски методи.

Фототека — 1. Архив за фотодокументите на дадено учреждение или организация. 2. Сбирка от фотодокументи.

Фототипно публикуване на документи — Начин на точно предаване на текста на документи чрез фотографиране върху стъклена или метална плоча (фототипно издание).

Фотохартия — Хартиена подложка със светлочувствително покритие.

Х

Хардуер — Съвкупността от технически (апаратни) средства за електронна обработка на данни.

Хартия — Носител на информация, който представлява тънки форматни листи, получени от специално обработени растителни влакна с прибавка на пълнители, проклейващи вещества и оцветители.

Хартия за реставрация — Хартия с определен влакнест състав и физико-химични показатели, използвана при реставрация на документи.

Хартофилакс — Вж. Вивлиотекарь.

Хералдика — Помощна историческа дисциплина, която изучава гербовете и техните изображения; гербознание.

Холография — Метод за получаване на обемни изображения на предмети, основаващ се на явлението интерференция на светлината.

Холцфрай — Качествена печатарска хартия без дървесина. Дълготрайна хартия.

Хрисовул — Средновековна царска грамота със златен печат и подпис или образ на владетеля; златопечатник.

Хроника на събитията в документална публикация — Част от научно-справочния апарат, в която въз основа на документи, периодичния печат и библиографски източници се систематизират по дати основните или всички известни факти във връзка с темата на публикацията.

Хронологичен каталог — Каталог на архивни документи, в който описанията им са подредени в хронологичния ред на създаването на документите или на събитията, отразени в тях.

Хронологичен указател — Указател, в който датите на документите или на събитията, отразени в тях, са подредени в хронологичен ред.

Ц

Ценен документ — Документ с дълготрайно стопанско, научно, социално-културно или политическо значение, въз основа на което е приет или подлежи на приемане за постоянно съхранение и отчет.

Централен процесор — Част от изчислителна система, която управлява декодирането и изпълнението на инструкциите.

Централизация в архивното дело — Принцип на организация на архивното съхранение на документите, който изисква: 1. Концентриране на документите, създадени от различни фондообразуватели, в обществено-достъпни хранилища (държавни архиви и други архиви с постоянен състав). 2. Единно управление на Държавния архивен фонд, разпределен за съхранение в мрежата от архиви.

Централизиран отчет на документите на държавния архивен фонд — Отчетна регистрация на архивните документи в общодържавен мащаб. Вж. Централна фондова картотека.

Централна експертна комисия (ЦЕК) — Постоянно действащ съвещателен орган в учреждение или организация, който осъществява организационно-методическо ръководство и контрол над работата на експертните комисии в отделните структурни части или поделенията им.

Централна експертно-проверочна комисия (ЦЕПК) — Съвещателен орган на ръководството на архивната система, който разглежда и решава методически и практически въпроси на експертизата на ценността на документите и утвърждава необходимите нормативно-методически пособия във връзка с тях.

Централна фондова картотека (ЦФК) — Справочник за централизиран отчет на фондовата наличност на архивите в страната, състоящ се от картони със сведения за отделните архивни фондове.

Ч

Частично постъпление на документи — Отделен документ или група документи, постъпили в архив, заведени като самостоятелна отчетна и класификационна единица.

Чернова на документ — Първоначален ръкописен или машинописен текст на документ (с нанесени поправки или без такива).

Чертеж — Изображение на предмет с точно съотношение на неговите размери.

Ш

Шифрован документ — Документ, чието съдържание е предадено чрез система от условни знаци за тайно писане.

Шифър — 1. Система от условни знаци за тайно писане. 2. Вж. Искови данни на архивен документ.

Шрифт — Графическа форма на букви от определена азбука и на други писмени знаци.

Ю

Юридическа сила на документ — Свойството, което изразява юридическите норми по отношение на документа и се проявява в състава и разположението на неговите реквизити, във външните му признаци, във времеви и териториални граници на обектите на действието му.

Систематизиран словник

Основни деления

1. ОТРАСЛИ НА ДЕЙНОСТ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ. НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

1.1. Отрасли на дейност

1.2. Основни понятия и методология

1.3. Научни дисциплини

2. НОСИТЕЛИ НА ДОКУМЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ

3. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И НАЧИНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

3.1. Технически средства

3.2. Начини за създаване и възпроизвеждане на документи

4. ТИПОЛОГИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ

4.1. Типология на документите по типа на информацията и нейните носители

4.2. Типология на документите по начина на оформянето им. Формални признаци

4.3. Типология на документите по области на обществената практика

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО. СИСТЕМИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АРХИВНОТО СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ТИПОЛОГИЯ НА АРХИВИТЕ

7. ЕКСПЕРТИЗА НА ЦЕННОСТТА НА ДОКУМЕНТИТЕ И КОМПЛЕКТУВАНЕ НА АРХИВИТЕ С ДОКУМЕНТИ

8. КЛАСИФИКАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

8.1. Класификационно-отчетни единици

8.2. Фондиране на документите и класификация на документите в рамките на фонда

8.3. Отчет на архивните документи. Отчетни документи в архивите

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТНАТА ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА АРХИВИТЕ

9.1. Класификация на документната информация

9.2. Научно-техническа обработка и описание на архивните документи

9.3. Система на научно-справочен апарат. Информационни средства

9.4. Информационна дейност на архивите и използване на архивните документи

9.5. Автоматизация на информационното търсене в архивите

10. АРХЕОГРАФИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ИЗВОРИ

11. ОСИГУРЯВАНЕ ФИЗИЧЕСКОТО ОПАЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

11.1. Съхранение на документите

11.2. Консервация и реставрация на документите

11.3. Застрахователно копиране

Разгърната систематика

1. ОТРАСЛИ НА ДЕЙНОСТ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ. НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

1.1. ОТРАСЛИ НА ДЕЙНОСТ

Архивно дело. Архивистика (второ значение)

Деловодство

1.2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Архив

Архивен фонд

Архивист. Архивар. Вивлиотекарь. Хартофилакс

Архивна единица

Архивна мрежа

Архивна терминология

Дело

Номенклатура на делата

Диференциран подход при описанието на архивни документи

Документ

Архивен документ

Документация

Документиране

Документна информация

Документооборот

Държавен архивен фонд

Закон за Държавния архивен фонд

Държавно съхранение на документи

Архивни органи

Централизация в архивното дело

Извороведски подход в архивознанието

Информационен подход в архивознанието

Комплектуване на архив

Недробимост на архивния фонд. Принцип на уважение към фонда

Общонаучен подход в архивознанието

Принцип на произхода. Провениенцпринцип

Принцип на всестранност и комплексност при изучаването на архивните документи

Принцип на историзма в архивознанието

Принцип на пертинентността

Принцип на териториалната принадлежност

Системен подход в архивознанието

Юридическа сила на документ

1.3. НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ

Архивистика (първо значение). Архивознание. Теория и практика на архивното дело

Археография

Архивистично терминознание

Архивно право

Библиография

Генеалогия. Родознание

Дипломатика

Документознание

Документна лингвистика

Епиграфика

Изворознание

Информатика

Историография

Историческа география

Историческа метрология

Историческа хронология

История на институциите

Картография

Кодикология

Ономастика

Палеография

Папирология

Сфрагистика. Сигилография

Текстология

Топонимия. Топономастика

Хералдика

2. НОСИТЕЛИ НА ДОКУМЕНТНА ИНФОРМАЦИЯ

Бланка на документ. Формуляр

Видеозапис

Джакит

Звукозапис (второ значение)

Грамофонна матрица

Магнитен диск

Магнитна лента. Магнетофонна лента

Калка

Картотека

Апертурна микрофилмова карта

Микрофиш

Перфокарта

Регистрационно-контролна карта

Фиш

Папирус

Пергамент

Филм

Микрофилм

Перфолента

Ролен микрофилм

Фотографска плака

Хартия

Веленова хартия

Гербова хартия

Дълготрайна хартия

Паус

Холцфрай

3. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА И НАЧИНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

3.1. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Хардуер, вж. в 9.5

3.2. НАЧИНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Възпроизвеждане на документ

Копиране. Репрография. Репродуциране на документи

Диазография

Електрофотография

Микрография

Микрофилмиране

Термография

Холография

Кодиране

Криптография

Оформяне на документ

Полууставно писмо

Скорописно писмо

Софтуер, вж. в 9.5

Съставяне на документ

Уставно писмо

Шифрован документ

4. ТИПОЛОГИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ

4.1. ТИПОЛОГИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ТИПА НА ИНФОРМАЦИЯТА И НЕЙНИТЕ НОСИТЕЛИ

Аудио-визуален документ

Кинодокумент

Тонфилм

Звуков документ. Фонодокумент

Изобразителен документ

Графичен документ

Чертеж

Машиноориентиран документ

Машиночитаем документ. Електронен документ

Табулограма

Том

Файл

Микроизображение

Нетрадиционни документи. Специални видове документи. Нови документи

Ръкопис

Автограф

Манускрипт

Текстов документ

Традиционен документ. Писмен документ

Фотодокумент

Диапозитив

4.2. ТИПОЛОГИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО НАЧИНА НА ОФОРМЯНЕТО ИМ. ФОРМАЛНИ ПРИЗНАЦИ

Автентичен документ

Автограф

Авторизирано копие

Авторски ръкопис. Ръкопис

Аргировул

Белова на документ

Вариантност на документната информация

Епистоларни материали

Копие

Апограф

Диапозитив

Заверено копие

Застрахователно копие на документ

Извлечение от документ

Лаванда

Литография

Микроформа. Микроизображение

Апертурна микрофилмова карта

Микрокарта

Микрофилм

Микрофиш

Позитив

Промеждутъчен позитив

Препис

Копирна книга. Актова книга

Манускрипт

Моливдовул

Негатив

Недействителен документ

Оригинал на документ

Оригинал на кинодокумент

Оригинал на фонодокумент

Оригинал на фотодокумент. Негатив

Официален документ

Дубликат

Заверено копие

Личен документ

Палимпсест

Пиктограма

Поверителен документ. Секретен документ

Проект на документ

Протограф

Реквизит на документ. Формуляр на документ

Автор на документ

Адресант. Адресат

Апостил. Послепис. Постскриптум

Бланка

Вензел. Монограм

Воден знак. Филигран

Герб

Дата на документ

Деловоден индекс

Епиграф. Мото

Заглавие на документ

Маргинали. Приписки

Печат. Клеймо

Приложение

Резолюция

Текст на документ

Ръкопис

Свитък

Стандартизиран документ

Стенограма

Стълбец

Табулограма

Типов документ

Уникален документ. Уникат

Унифициран документ

Фалшив документ. Фалшификат

Хрисовул. Златопечатник

Чернова на документ

Чертеж

Шифър. Код

Шрифт

4.3. ТИПОЛОГИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ ПО ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПРАКТИКА

Апокриф

Документи от личен произход. Личен архив

Епистоларни материали

Нормативен документ

Научноизследователска документация

Научно-техническа документация

Конструкторска документация

Проектна документация

Технологична документация

Организационно-разпоредителна документация

Официален документ

Питакь

Филмотека (второ значение)

Фонотека (второ значение)

Дискотека

Фототека (второ значение)

5. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО. СИСТЕМИ ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ

Бланка на документ

Дело

Заверителен надпис

Описание на документи

Техническо оформяне на дело

Деловодство

Текущ архив

Документ

Вторичен документ

Входящ документ

Вътрешен документ

Изходящ документ

Инициативен документ

Първичен документ

Документален фонд

Документация

Документна система

Документиране

Оформяне на документ

Съставяне на документ

Унифициране на документ

Документооборот

Обем на документооборота

Класификационна схема на фонд

Класификация на документи

Деловоден индекс

Кореспонденция

Номенклатура на делата

Единна номенклатура на делата за общофункционалните дейности

Индивидуална номенклатура на делата

Примерна номенклатура на делата

Писар

Преписка

Регистрация на документ

Дневнична регистрационна система

Регистрационен дневник

Картотечна регистрационна система. Фишова регистрационна система

Регистрационно-контролна карта (РКК)

Копирна книга

Система на документиране

Единна държавна система за деловодство (ЕДСД)

Единна система за унифицирана управленска документация (ЕСУУД)

6. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АРХИВНОТО СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ. ТИПОЛОГИЯ НА АРХИВИТЕ

Архив

Архив на учреждение или организация. Учрежденски архив

Архив с променлив състав от документи

Обединен архив

Промеждутъчен архив

Технически архив

Филмотека (първо значение)

Фонотека (първо значение). Дискотека

Фототека (първо значение)

Архив с постоянен състав от документи

Ведомствен архив с постоянен състав от документи

Държавен архив

Архивна мрежа

Архивни органи. Органи за управление на Държавния архивен фонд

Архивно учреждение

Държавен архивен фонд

Държавно съхранение на документи. Постоянно съхранение на документи

Класификация на документи

Принцип на териториалната принадлежност

Профил на архив

Разграничителна дата

Централизация в архивното дело

7. ЕКСПЕРТИЗА НА ЦЕННОСТТА НА ДОКУМЕНТИТЕ И КОМПЛЕКТУВАНЕ НА АРХИВИТЕ С ДОКУМЕНТИ

Архивиране

Дарение на документи

Депониране на документи

Експертиза на ценността на документите

Експертна комисия (ЕК)

Централна експертна комисия (ЦЕК)

Експертно-проверочна комисия (ЕПК)

Централна експертно-проверочна комисия (ЦЕПК)

Забранен период

Източници за комплектуване на архив

Досие на фондообразувател

Картотека на фондообразувателите на архив

Категория на архивен фонд

Комплексна експертиза на ценността на документите

Комплектуване на архив

Подборно комплектуване на документи

Регулярно постъпление

Конфискуване на документи

Критерии за определяне ценността на документите

Оптимизация на Държавния архивен фонд

Повторяемост на документната информация

Вариантност на документната информация

Вторичен документ

Дублетност на документната информация

Дублетен документ

Отразен документ

Погълнат документ

Първичен документ

Списъци на документите със срокове за съхранението им. Специални списъци

Ведомствен списък на документи

Списък на документите, подлежащи на постоянно съхранение

Типов списък на документи

Ценен документ

Уникален документ. Уникат

8. КЛАСИФИКАЦИЯ И ОТЧЕТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

8.1. КЛАСИФИКАЦИОННО-ОТЧЕТНИ ЕДИНИЦИ

Архивна колекция

Архивен фонд

Архивен фонд от личен произход. Личен архивен фонд

Родов фонд

Семеен фонд

Групов архивен фонд

Отчетна единица за архивни документи

Архивна единица

Дело

Том (първо значение)

Кадър

Комплекс от архивни фондове

Комплект на кинодокумент

Комплект на фонодокумент

Комплект научно-технически документи

Частично постъпление от документи

8.2. СОНДИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ В РАМКИТЕ НА ФОНДА

Искови данни на архивен документ. Архивен шифър. Сигнатура

Историческа справка на фонд

Класификация на документи. Систематизация на документи (второ значение)

Класификационна схема на фонд

Недробимост на архивния фонд

Принцип на пертинентността. Пертиненцпринцип

Принцип на териториалната принадлежност

Работна инструкция в архивите

Разграничителна дата

Реконструкция на архивен фонд

Систематизация на документи (първо значение)

Фондиране на документи

Фондообразувател

Формиране на дело. Обособяване на дела

8.3. ОТЧЕТ НА АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ. ОТЧЕТНИ ДОКУМЕНТИ В АРХИВИТЕ

Акт за унищожаване на документи

Вътрешен опис

Монтажен лист на кинодокумент

Дело на архивен фонд

Заверителен надпис

Инвентарен опис. Опис на архивни документи

Отчетна регистрация на архивни документи

Паспортизация на фонд

Акт за паспортизация на фонд

Списък на постъпленията

Списък на фондовете

Списък на частичните постъпления

Фондова картотека

Картон на архивен фонд

Централизиран отчет на документите на Държавния архивен фонд

Централна фондова картотека (ЦФК)

9. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТНАТА ИНФОРМАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА АРХИВИТЕ

9.1. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДОКУМЕНТНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Документна информация

Класификационна схема на документна информация

Систематическа класификация на документната информация

9.2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКА ОБРАБОТКА И ОПИСАНИЕ НА АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Автор на документ. Атрибуция

Дата на документ. Датиране на документ

Диференциран подход при описанието на архивни документи

Заверителен надпис

Заглавие на дело/архивна единица

Заглавна страница на дело/архивна единица

Индекс

Деловоден индекс

Индекс на дело

Индексиране

Ключова дума

Код. Шифър

Кодиране

Кореспондент

Крайни дати на дело

Научно-техническа обработка на фонд

Първична обработка на документи

Описание на документи

Описателна статия в архивен справочник

Прозвище

Псевдоним

Работна инструкция в архивите

Техническо оформяне на дело/архивна единица

Топоним

9.3. СИСТЕМА НА НАУЧНО-СПРАВОЧЕН АПАРАТ. ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА

Инвентарен опис. Опис на архивни документи

Опис-указател. Идеален опис на архивен фонд

Преводна таблица на архивни шифри

Преработка на инвентарен опис

Усъвършенстване на инвентарен опис

Архивен справочник

Информационен документ на архив

Архивна справка

Историческа справка на фонд

Каталог на архивни документи. Архивен каталог

Предметен каталог

Географски каталог

Именен каталог на архивни документи

Каталог на изделията

Обектов каталог. Каталог на обектите

Предметно-тематичен каталог

Систематичен каталог

Хронологичен каталог

Каталогизация на архивни документи

Тематично разкриване

Научно-справочен апарат към архивните документи

Преглед на архивни документи

Пътеводител по фондове на архив/и

Система на научно-справочен апарат към архивните документи

Топографски указател

Стелажен указател

Указател към архивен справочник и документална публикация

Географски указател

Именен указател

Кратък указател

Предметен указател

Терминологичен указател

Хронологичен указател

9.4. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА АРХИВИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА АРХИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Архивна справка

Библиографска справка

Достъп до архивни документи

Извлечение от документ

Именен картон на читателя

Интензивност на използване на архивните документи

Информационен документ на архив

Картон-заместител

Релевантност на предоставения документ/информация

Справочно-информационно издание

9.5. АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТЪРСЕНЕ В АРХИВИТЕ

Автоматизация

Автоматизирана информационно-търсеща система

Автоматизирана обработка на данни

База данни

Памет на ЕИМ

Капацитет на паметта на електронноизчислителна машина (ЕИМ)

Байт

Бит

Машинна дума

Програмиране

Език за програмиране

Език за програмиране от високо ниво. Алгоритмичен език.

Асемблерен език

Език за програмиране от ниско ниво. Машинен език

Софтуер

Операционна система

Пакет приложни програми

Система за управление на база данни (СУБД)

Хардуер

Микропроцесор

Периферно устройство на електронноизчислителна машина

Дисплей

Терминал

Централен процесор

10. АРХЕОГРАФИЯ И ИЗДАВАНЕ НА ИЗВОРИ

Археография

Археограф

Публикуване на документи

Археографско оформяне на документ

Археографска легенда

Документална публикация

Научно документално издание

Научнопопулярно документално издание

Тематично документално издание

Учебна документална публикация

Фондова документална публикация

Избор на текст/изображение за публикуване

Източници на текста/изображението на публикувания документ

Основен текст на документ/изображение при публикуване

Текст на документ (второ значение)

Научно-справочен апарат към документална публикация

Бележки по съдържанието на публикуваните документи

Коментари към публикуваните документи

Предговор към документална публикация

Текстуални бележки към публикуваните документи

Хроника на събитията в документална публикация

Подбор на документите за публикуване

Исторически извор

Извороведска критика

Атрибуция

Предаване на изображение при публикуване

Предаване на текст на документ при публикуване

Нормализация на правописа при публикуване на документи

Титла, титло

Транскрипция

Регест

Факсимилно публикуване на документи. Фототипно публикуване на документи

11. ОСИГУРЯВАНЕ ФИЗИЧЕСКОТО ОПАЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

11.1. СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Аклиматизация на документи

Архивна сграда

Архивохранилище

Дезинсекция на документи

Дезинфекция на документи

Дератизация

Картон-заместител

Климатизация на архивохранилище

Обвивка

Отчетна регистрация на архивни документи

Паспортизация на фонд

Акт за паспортизация на фонд

Режим на съхранение на документи

Стелаж

Компактен стелаж

Термохигрограф

Топографски указател

Стелажен указател

11.2. КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Водороден показател (експонент) рН

Избелване на хартия

Импрегниране

Капсулация на архивни документи

Каширане на документ

Консервация на документи

Неутрализация на киселинността на хартията

Ламинация

Листоотливане

Реставрация на документ

Класическа реставрация на документи

Фотореставрация

Хартия за реставрация

Стареене на документи

Угасване на текст/изображение

11.3. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО КОПИРАНЕ

Застрахователен фонд на документите

Застрахователно копие на документ

Съответствия на руски език

А

Автентичен документ Аутентичный документ

АвтографАвтограф

АвтоматизацияАвтоматизация

Автоматизирана информационно-търсеща системаАвтоматизированная информационно-поисковая система

Автоматизирана обработка на данни — Автоматизированная обработка данных

Автоматично индексиране — Автоматическое индексирование

Автор на документ — Автор документа

Авторски ръкопис — Авторская рукопись

Адресант — Адресант

Адресат — Адресат

Аклиматизация на документи — Акклиматизация документов

Акт за паспортизация на фонд — Акт паспортизации фонда

Акт за унищожаване на документи — Акт о выделении документов к уничтожению

Алгоритмичен език — Алгоритмический язык (алгол)

Алгоритъм — Алгоритм

Апертурна микрофилмова карта — Апертурная микрофильмовая карта

Апограф — Апограф

Апокриф — Апокриф

Апостил = Послепис и/или приписки

Аргировул — Грамота с серебряной печатью

Археограф — Археограф

Археография — Археография

Археографска легенда — Археографическая легенда

Археографско оформяне на документ — Археографическое оформление документа

Архив — Архив

Архив на учреждение или организация — Ведомственный архив

Архив с постоянен състав от документи = Държавен архив и/или ведомствен архив с постоянен състав на документи

Архив с променлив състав от документи = Архив на учреждение или организация

Архивар — Архивариус; хранитель

Архивен документ — Архивный документ

Архивен каталог = Каталог на архивни документи

Архивен справочник — Архивный справочник

Архивен фонд — Архивный фонд

Архивен фонд от личен произход — Архивный фонд личного происхождения

Архивен шифър = Искови данни на документ

Архивиране — Превращение документов в архивные; передача документов на хранение

Архивист — Архивист

Архивистика — Архивоведение

Архивистично терминознание — Архивоведческое терминоведение

Архивна единица — Единица хранения

Архивна колекция — Архивная коллекция

Архивна мрежа — Архивная сеть

Архивна сграда — Здание для архива

Архивна справка — Архивная справка

Архивна терминология — Архивная терминология

Архивни органи = Органи за управление на държавния архивен фонд

Архивно дело — Архивное дело

Архивно право — Архивное право; компетенция архивов

Архивно учреждение — Архивное учреждение

Архивознание = Архивистика

Архивохранилище — Архивохранилище

Архитип (архетип) — Архетип

Асемблерен език — Язык ассемблирования; символического кодирования

Атрибуция — Установление авторства

Аудиовизуален документ — Аудиовизуальный документ

Б

База данни — База данных

Байт — Байт

Бележки по съдържанието на публикуваните документи — Примечания по содержанию публикуемых документов

Белова на документ — Беловик, беловая рукопись

Библиография — Библиография

Библиографска справка — Библиографическая справка

Бит — Бит

Бланка — Бланк

Бланка на документ — Бланк документа; формуляр

В

Вариантност на документната информация — Вариантность документной информации

Ведомствен архив с постоянен състав от документи — Ведомственный архив с постоянным составом документов

Ведомствен списък на документи — Отраслевой перечень документов

Веленова хартия — Веленевая бумага

Вензел = монограм

Вивлиотекарь — Библиотекарь (средние века)

Видеозапис — Видеомагнитная запись; видеозапись

Воден знак — Водяной знак

Водороден показател (експонент) pH — Pн показатель

Вторичен документ — Вторичный документ

Входящ документ — Входящий документ

Възпроизвеждане на документ — Воспроизведение документа

Вътрешен документ — Внутренний документ

Вътрешен опис — Внутренняя опись

Г

Генеалогия — Генеалогия

Генетична класификация на документите — Генетическая классификация документов

Географски каталог — Географический каталог

Географски указател — Географический указатель

Герб — Герб

Гербова хартия — Гербовая бумага

Грамофонна матрица — Граммофонная матрица

Графичен документ — Графический документ

Групов архивен фонд — Объединенный архивный фонд

Д

Дарение на документи — Дарение документов

Дата на документ — Дата документа

Датиране на документи — Датирование документа

Дезинсекция на документи — Дезинсекция документов

Дезинфекция на документи — Дезинфекция документов

Дело — Дело

Дело на архивен фонд — Дело архивного фонда

Деловоден индекс — Делопроизводственный индекс

Деловодство — Делопроизводство

Депониране на документи — Депонирование документов

Дератизация — Дератизация

Джакит — Джекет

Диазография — Диазография

Диапозитив — Диапозитив; слайд

Дипломатика — Дипломатика

Дипломатическо публикуване на документ — Дипломатическое опубликование документа

Дискотека — Дискотека

Дисплей — Дисплей; устройство визуального отображения

Диференциран подход при описанието на архивни документи — Дифференцированный подход к описанию архивных документов

Дневнична регистрационна система — Книжная (журнальная) система регистрации

Документ — Документ

Документален фонд — Документальный фонд

Документална публикация — Документальная публикация

Документация — Документация

Документи от личен произход — Документы личного происхождения

Документиране — Документирование

Документна информация — Документная информация

Документна лингвистика — Документная лингвистика

Документна система — Система документации

Документознание — Документоведение

Документооборот — Документооборот

Досие на фондообразувател — Досье фондообразователя

Достоверен документ = Автентичен документ

Достъп до архивни документи — Доступ; доступность документов для использования

Дублетен документ — Дублетный документ

Дублетност на документната информация — Дублетность документной информации

Дубликат — Дубликат

Дубъл-негатив — Дубль-негатив

Дълготрайна хартия — Долговечная бумага

Държавен архив — Государственный архив

Държавен архивен фонд — Государственный архивный фонд

Държавно съхранение на документи — Государственное хранение документов

Е

Единна държавна система за деловодство — Единая государственная система делопроизводства

Единна номенклатура на делата за общофункционалните дейности — Единая номенклатура дел по типовым функциям учреждений, организаций

Единна система за унифицирана управленска документация — Единая система унифицированной управленческой документации

Език за програмиране — Язык программирования

Език за програмиране от високо ниво = Алгоритмичен език

Експертиза за ценността на документите — Экспертиза ценности документов

Експертна комисия — Экспертная комиссия

Експертно-проверочна комисия — Экспертно-проверочная комиссия

Електронен документ = Машиночитаем документ

Електрофотография — Электрофотография

Епиграф — Эпиграф

Епиграфика — Эпиграфика

Епистоларни материали — Эпистолярные материалы

З

Забранен период — Запретная дата

Заверено копие — Заверенная копия

Заверителен надпис — Заверительная надпись дела

Заглавие на дело/архивна единица — Заголовок дела/единицы хранения

Заглавие на документ — Заголовок документа

Заглавна страница на дело/архивна единица — Заглавный лист дела/единицы хранения

Закон за държавния архивен фонд — Закон о государственном архивном фонде

Застрахователен фонд на документите — Страховой фонд документов

Застрахователно копие на документ — Страховая копия документа

Звуков документ = Фонодокумент

Звукозапис — Звукозапись

И

Идеален опис на архивен фонд — Идеальная опись архивного фонда

Избелване на хартия — Отбеливание бумаги

Избор на текст/изображение за публикуване — Выбор текста/изображения для опубликования

Извлечение от документ — Выписка из документа

Извод — Извод; редакция

Извороведска критика — Источниковедческая критика

Извороведски подход в архивознанието — Источниковедческий подход в архивоведении

Изворознание — Источниковедение

Изобразителен документ — Изобразительный документ

Източници за комплектуване на архив — Источники комплектования архива

Източници на текста/изображението на публикувания документ — Источники текста/изображения публикуемого документа

Изходящ документ — Исходящий документ

Именен картон на читателя — Именная карточка читателя

Именен каталог — Именной каталог

Именен указател — Именной указатель

Импрегниране — Импрегнирование

Инвентарен опис — Архивная опись

Индекс — Индекс

Индекс на дело — Индекс дела

Индексиране — Проставление индекса; индексация

Индивидуална номенклатура на делата — Индивидуальная номенклатура дел

Инициативен документ — Инициативный документ

Интензивност на използване на архивните документи — Интенсивность использования архивных документов

Информатика — Информатика

Информационен документ на архив — Информационный документ архива

Информационен подход в архивознанието — Информационный подход в архивоведении

Информационно-търсещ език — Информационно-поисковый язык

Информационно-търсеща система на архив — Информационно-поисковая система архива

Искови данни на архивен документ — Поисковые данные архивного документа; архивный шифр

Историография — Историография

Историческа география — Историческая география

Историческа метрология — Историческая метрология

Историческа справка — Историческая справка

Историческа хронология — Историческая хронология

Исторически извор — Исторический источник

История на институциите — История государственных учреждений

К

Кадър — Кадр

Калка — Калька

Капацитет на паметта на електронноизчислителната машина — Емкость памяти ЭВМ

Капсулация на архивни документи — Герметизация

Картография — Картография

Картон-заместител — Карта-заместитель

Картон на архивен фонд — Карточка архивного фонда

Картотека — Картотека; карточный каталог

Картотека на фондообразувателите на архив — Картотека фондообразователей архива

Картотечна регистрационна система — Карточная система регистрации

Каталог на архивни документи — Архивный каталог

Каталог на изделия — Каталог изделий

Каталог на обекти = Обектов каталог

Каталогизация — Каталогизация

Категория на архивен фонд — Категория архивного фонда

Каширане на документ — Каширование (кашетирование)

Кинодокумент — Кинодокумент

Класификационна схема на документна информация — Классификационная схема документной информации

Класификационна схема на фонд — Схема систематизации документов архивного фонда

Класификация на документи — Классификация, систематизация документов

Класификация на документна информация — Классификация документной информации

Класическа реставрация на документи — Классическая реставрация документов

Клеймо = Печат

Климатизация на архивохранилище — Кондиционирование воздуха в архивохранилище

Ключова дума — Ключевое слово

Книжа — Бумаги

Код — Код, шифр, ключ

Кодикология — Кодикология

Кодиране — Кодирование

Коментари към публикуваните документи = Бележки към съдържанието на публикуваните документи

Компактен стелаж — Передвижной стеллаж

Комплекс от архивни фондове — Комплекс архивных фондов

Комплексна експертиза на ценността на документите — Комплексная экспертиза ценности документов

Комплект на кинодокумент — Комплект кинодокумента

Комплект научно-технически документи — Комплект научно-технических документов

Комплект на фонодокумент — Комплект фонодокумента

Комплектуване на архив — Комплектование архива

Консервация на документи — Консервация документов

Конструкторска документация — Конструкторская документация

Конфискуване на документи — Конфискование документов

Копие — Копия

Копиране — Копирование документов

Копирна книга — Копирная книга; актовая книга

Кореспондент — Корреспондент

Кореспонденция — Переписка

Крайни дати на дело — Крайние даты дела

Кратък указател — Краткий указатель

Криптография — Криптография

Критерии за определяне ценността на документите — Критерии ценности документов

Л

Лаванда = Промеждутъчен позитив

Ламинация — Ламинирование

Листодопълване = Листоотливане

Листоотливане — Долив бумажной массы

Литография — Литография

Личен архив — Персональное собрание документов; личный архив

Личен архивен фонд = Архивен фонд от личен произход

Личен документ — Личный документ

М

Магнетофонна лента = Магнитна лента

Магнитен диск — Магнитный диск

Магнитна лента — Магнитная лента

Манускрипт — Манускрипт

Маргинали, маргиналии = Приписки

Машинен език — Машинный язык

Машинна дума — Машинное слово

Машиноориентиран документ — Машиноориентированный документ

Машиночитаем документ — Машиночитаемый документ

Микрография — Микрофильмирование; микрография

Микроизображение — Микроизображение

Микрокарта — Микрокарта

Микрокопие — Микрокопия

Микропроцесор — Микропроцессор

Микрофилм — Микрофильм

Микрофилмиране — Микрофильмирование

Микрофиш — Микрофиша

Микроформа — Микроформа; пленка для микрофильмирования

Моливдовул — Грамота с оловянной печатью

Монограм — Монограмма

Монтажен лист — Монтажный лист кинодокумента

Мото — Эпиграф

Н

Научноизследователска документация — Научно-исследовательская документация

Научнодокументално издание — Научная документальная публикация

Научно-критично публикуване на документи — Научно-критическое опубликование документов

Научнопопулярно документално издание — Научно-популярная документальная публикация

Научно-справочен апарат — Научно-справочный аппарат

Научно-справочен апарат към документална публикация — Научно-справочный аппарат документальной публикации

Научно-техническа документация — Научно-техническая документация

Научно-техническа обработка на фонд — Научно-техническая обработка фонда

Негатив — Негатив

Недействителен документ — Недействительный документ

Недробимост на архивния фонд — Недробимость архивного фонда

Неистински документ — Поддельный документ

Нетрадиционни документи — Нетрадиционные документы

Неутрализация на киселинността на хартията — Нейтрализация кислотности бумаги

Нови документи = Нетрадиционни документи

Номенклатура на делата — Номенклатура дел

Нормализация на правописа при публикуваните документи — Нормализация орфографии при опубликовании документов

Нормативен документ — Нормативный документ

О

Обвивка — Обложка дела

Обединен архив — Объединенный ведомственный архив

Обектов каталог — Объектный каталог

Обем на документооборота — Объем документооборота

Обособяване на дела = Формиране на дела

Общонаучен подход в архивознанието — Общенаучный подход в архивоведении

Ономастика — Ономастика

Операционна система — Операционная система

Описание на документи — Описание документов

Описателна статия в архивен справочник — Описательная статья в архивном справочнике

Опис на архивни документи = Инвентарен опис

Опис-указател = Идеален опис на архивен фонд

Оптимизация на държавния архивен фонд — Оптимизация состава государственного архивного фонда

Органи за управление на държавния архивен фонд — Органы управления государственным архивным фондом

Организационно-разпоредителна документация — Организационно-распорядительная документация

Оригинал на документ — Подлинник (оригинал) документа

Оригинал на кинодокумент = Негатив

Оригинал на фонодокумент — Оригинал фонодокумента

Оригинал на фотодокумент = Негатив

Основен текст на документ/изображение за публикуване — Основной текст документа/изображения при опубликовании

Открит опис — Открытая опись

Отразен документ = Дублетен документ

Отчетна единица на архивни документи — Единица учета архивных документов

Отчетна регистрация на архивни документи — Учет архивных документов

Официален документ — Официальный документ

Оформяне на документ — Оформление документа

П

Пакет приложни програми — Пакет прикладных программ

Палеография — Палеография

Палимпсест — Палимпсест

Памет на електронноизчислителната машина — Память электронновычислительной машины

Папирология — Папирология

Папирус — Папирус

Паспортизация на фонд — Паспортизация фонда

Паус — (Чертежная) калька

Пергамент — Пергамент

Периферно устройство на електронноизчислителна машина — Периферийное устройство (оборудование) ЭВМ

Пертиненцпринцип = Принцип на пертинентността

Перфокарта — Перфокарта

Перфолента — Перфорационная лента

Печат — Печать

Пиктограма — Пиктограмма

Писар — Писец, переписчик, канцелярский служащий

Писмен документ — Письменный документ

Питакь — Питакии (деловые документы средневековия)

Поверителен документ — Секретный документ

Повторяемост на документната информация — Повтаряемость документной информации

Погълнат документ — Поглощенный документ

Подбор на документите за публикуване — Отбор документов для опубликования

Подборно комплектуване на документи — Выборочное комплектование (архива) документами

Позитив — Позитив

Полууставно писмо — Полуустав

Помощни исторически дисциплини — Вспомогательные исторические дисциплины

Послепис — Постскриптум

Постскриптум = Послепис

Преводна таблица — Переводная таблица

Преглед на архивни документи — Обзор архивных документов

Предаване на изображение при публикуване — Передача изображения при опубликовании

Предаване на текст на документ при публикуване — Передача текста документа при опубликовании

Предавателен опис на документи — Опись документов, передаваемых на хранение

Предварителен опис на документи — Предварительная опись документов

Предговор към документална публикация — Предисловие к документальной публикации

Предметен каталог — Предметный каталог

Предметен указател — Предметный указатель

Предметно-тематичен каталог — Предметно-тематический каталог

Препис — Копия; список

Преписка — Переписка

Преработка на инвентарен опис — Переработка архивной описи

Приложение — Приложение

Примерна номенклатура на делата — Примерная номенклатура дел

Принцип на всестранност и комплексност при изучаване на архивните документи — Принцип всесторонности и комплексности в изучении архивных документов

Принцип на историзма в архивознанието — Принцип историзма в архивоведении

Принцип на пертинентността — Принцип пертинентности (пертиненции)

Принцип на произхода — Принцип происхождения

Принцип на териториалната принадлежност — Принцип территориальной принадлежности

Принцип на уважение към фонда = Принцип на произхода

Приписки — Приписки, маргиналии

Провениенцпринцип = Принцип на произхода

Програмиране — Программирование

Проект на документ — Проект документа

Проектна документация — Проектная документация

Прозвище — Прозвище, кличка

Промеждутъчен архив = Обединен архив

Промеждутъчен позитив — Промежуточный позитив

Промеждутъчно депо = Обединен архив

Протограф — Протограф

Профил на архив — Профиль архива

Псевдоним — Псевдоним

Публикуване на документи — Опубликование документов

Първичен документ — Первичный документ

Първична обработка на документи — Первичная обработка документов

Пътеводител по фондове на архив/и — Путеводитель по фондам архива/вов

Р

Работна инструкция в архивите — Рабочая инструкция в архивах

Разграничителна дата — Разграничительная дата

Разносна книга — Разносная книга

Регест — Регест

Регистрационен дневник на документи — Книга (журнал) регистрации документов

Регистрационно-контролна карта — Регистрационно-контрольная карточка

Регистрация на документ — Регистрация документа

Регулярно постъпление — Регулярное поступление

Режим на съхранение на документи — Режим сохранения документов

Резолюция — Резолюция

Реквизит на документ — Реквизит документа

Реконструкция на архивен фонд — Реконструкция архивного фонда

Релевантност на предоставения документ/информация — Релевантность предоставленного документа/информации

Репрография — Репрография

Репродуциране на документи — Репродуцирование документов

Реставрация на документ — Реставрация документа

Родов фонд — Родовой архивный фонд

Ролен микрофилм — Рулонный микрофильм

Ръкопис — Рукопись

С

Свитък — Свиток

Секретен документ = Поверителен документ

Семеен фонд — Семейный архивный фонд

Сигилография = Сфрагистика

Сигнатура на архивен документ = Искови данни на архивен документ

Система за управление на база данни — Система управления базой данных

Система на документиране — Система документирования

Система на научно-справочен апарат към архивни документи — Система научно-справочного аппарата к архивным документам

Систематизация на документи — Систематизация документов

Систематичен каталог — Систематический каталог

Систематическа класификация на документната информация — Систематическая классификация документной информации

Системен подход в архивознанието — Системный подход в архивоведении

Скорописно писмо — Скоропись

Софтуер — Программное обеспечение ЭВМ

Специални видове документи = Нетрадиционни документи

Специални исторически дисциплини = Помощни исторически дисциплини

Специални списъци = Списъци на документите със срокове за съхранението им

Списък на документите, подлежащи на постоянно съхранение — Список документов, подлежащих постоянному хранению

Списък на постъпленията — Список поступлений

Списък на фондовете — Список фондов

Списък на частичните постъпления — Список частичных поступлений

Списъци на документите със срокове за съхранението им — Перечни документов со сроками хранения

Справочно-информационно издание — Справочно-информационное издание

Стандартизиран документ — Стандартизованный документ

Стареене на документи — Старение документов

Стелаж — Стеллаж

Стелажен указател — Постеллажный указатель

Стенограма — Стенограмма

Стълбец — Столбец

Сфрагистика — Сфрагистика; сигиллография

Съставяне на документ — Составление документа

Съхранение на документи — Сохранение документов

Т

Табулограма — Машинограмма; табуляграмма; листинг

Текст на документ — Текст документа

Текстов документ — Текстовой документ

Текстология — Текстология

Текстуални бележки към публикуваните документи — Текстуальные примечания к публикуемым документам

Текущ архив — Текущий архив

Тематичен преглед — Тематический обзор документов

Тематично документално издание — Тематическая документальная публикация

Тематично разкриване — Тематическое выявление

Теория и практика на архивното дело = Архивознание

Терминал — Терминал

Терминологичен указател — Терминологический указатель

Термография — Термография

Термохигрограф — Термогигрограф

Технически архив — Технический архив

Техническо оформяне на дело/архивна единица — Техническое оформление дела/единицы хранения

Технологична документация — Технологическая документация

Типов документ — Типовой, унифицированный документ

Типов списък на документи — Список типовых документов

Типова номенклатура на делата — Типовая номенклатура дел

Титло, титла — Титло

Том — Том

Тонфилм — Тонфильм

Топографски указател — Топографический указатель

Топоним — Топоним

Топонимия — Топонимия

Топономастика = Топонимия

Традиционен документ = Писмен документ

Транскрипция — Транскрипция

Транслитерация — Транслитерация

У

Угасване на текст/изображение — Угасание текста/изображения

Указател към архивен справочник и документална публикация — Указатель к архивному справочнику и документальной публикации

Уникален документ — Уникальный документ

Унифициран документ — Унифицированный документ

Унифициране на документи — Унификация документов

Уставно писмо — Устав

Усъвършенстване на инвентарен опис — Совершенствование архивной описи

Учебна документална публикация — Учебная документальная публикация

Учрежденски архив = Архив на учреждение или организация

Ф

Файл — Файл

Факсимилно публикуване на документи — Факсимильное опубликование документов

Фалшив документ — Подложный, поддельный документ; фальсификат

Филигран = Воден знак

Филм — Фильм, фотопленка, кинопленка

Филмотека — Фильмотека

Фиш — Карточка

Фишова регистрационна система = Картотечна регистрационна система

Фонд = Архивен фонд

Фондиране на документи — Фондирование документов

Фондова документална публикация — Фондовая документальная публикация

Фондова картотека — Фондовый каталог

Фондообразувател — Фондообразователь

Фонодокумент — Фонодокумент

Фонотека — Фонотека

Формиране на дело — Формирование дела

Формуляр — Формуляр, бланк, образец

Формуляр на документ — Формуляр документа

Фотографска плака — Фотопластинка

Фотодокумент — Фотодокумент

Фотореставрация — Фотореставрация

Фототека — Фототека

Фототипно публикуване на документи — Фототипное опубликование документов

Фотохартия — Фотобумага

Х

Хардуер — Технические, аппаратные средства ЭВМ; техническое обеспечение

Хартия — Бумага

Хартия за реставрация — Реставрационная бумага

Хартофилакс = Вивлиотекарь

Хералдика — Геральдика

Холография — Голография

Холцфрай — Бумага без содержания древесной массы

Хрисовул — Грамота с золотой печатью

Хроника на събитията в документална публикация — Хроника событий в документальной публикации

Хронологичен каталог — Хронологический каталог

Хронологичен указател — Хронологический указатель

Ц

Ценен документ — Ценный документ

Централен процесор — Центральный процессор

Централизация в архивното дело — Централизация архивного дела

Централизиран отчет на документите на държавния архивен фонд — Централизованный учет документов государственного архивного фонда

Централна експертна комисия — Центральная экспертная комиссия

Централна експертно-проверочна комисия — Центральная экспертно-проверочная комиссия

Централна фондова картотека — Центральный фондовый каталог

Ч

Частично постъпление на документи — Частичное поступление документов

Чернова на документ — Черновик; черновая рукопись

Чертеж — Чертеж

Ш

Шифрован документ — Шифрованный, закодированный документ; шифровка

Шифър — Шифр, код, ключ к шифру

Шрифт — Шрифт

Ю

Юридическа сила на документ — Юридическая сила документа

Съответствия на френски език

А

Автентичен документ Acte authentique

АвтографAutographe

АвтоматизацияAutomation; automatisation

Автоматизирана информационно-търсеща системаSystème (automatisé) de recherche documentaire

Автоматизирана обработка на данни — Traitement automatique des données

Автоматично индексиране — Indexation (indexage) automatique

Автор на документ — Auteur du document

Авторски ръкопис — Autographe

Адресант — Expéditeur

Адресат — Destinataire

Аклиматизация на документи — Acclimatisation

Акт за паспортизация на фонд — Procès-verbal de récolement

Акт за унищожаване на документи — Bordereau (visa) d’élimination

Алгоритмичен език — Algol (langage évolué de programmation)

Алгоритъм — Algorithme

Апертурна микрофилмова карта — Carte à fenêtre; carte à microfilm

Апограф — Apographe

Апокриф — Apocryphe

Апостил = Послепис и/или приписки

Аргировул — Carte munie d’un seau d’argent

Археограф — Editeur de documents d’archives

Археография — Edition historique (science et aussi activités dans ce domaine)

Археографска легенда — Légende du document publié

Археографско оформяне на документ — Présentation du titre et de la légende du document publié

Архив — (Service d’) archives

Архив на учреждение или организация — Service d’archives dans une administration

Архив с постоянен състав от документи = Държавен архив и/или ведомствен архив с постоянен състав на документи

Архив с променлив състав от документи = Архив на учреждение или организация

Архивар — Responsable du service d’archives dans une administration

Архивен документ — Document archivé

Архивен каталог = Каталог на архивни документи

Архивен справочник — Instrument de recherche

Архивен фонд — Fonds d’archives

Архивен фонд от личен произход — Fonds de provenance personnelle

Архивен шифър = Искови данни на документ

Архивиране — Archivage; versement

Архивист — Archiviste

Архивистика — Archivistique

Архивистично терминознание — Terminologie archivistique (étude des terms)

Архивна единица — Liasse; article; carton; [«unité d’archives»]

Архивна колекция — Collection

Архивна мрежа — Réseau d’archives

Архивна сграда — Bâtiment d’archives

Архивна справка — Information sur des documents archivés; parfois copie ou extrait

Архивна терминология — Terminologie archivistique

Архивни органи = Органи за управление на държавния архивен фонд

Архивно дело — Archivistique (en tant que pratique d’archives)

Архивно право — Compétence des archives

Архивно учреждение — Etablissement du domaine des archives

Архивознание = Архивистика

Архивохранилище — Magasin

Архитип (архетип) — Archetype

Асемблерен език — Langage d’assemblage

Атрибуция — Attribution (d’un texte à un auteur)

Аудиовизуален документ — Document audiovisuel

Б

База данни — Base de données

Байт — Octet

Бележки по съдържанието на публикуваните документи — Commentaire (notes) sur le contenu des documents publiés

Белова на документ — Copie au net

Библиография — Bibliographie

Библиографска справка — Référence bibliographique

Бит — Bit; chiffre binaire

Бланка — En-tête

Бланка на документ — Formulaire imprimé; bordereau; formule

В

Вариантност на документната информация — Variation de l’information contenue dans les documents

Ведомствен архив с постоянен състав от документи — Service d’archives d’une branche (armée, marine, poste, etc.)

Ведомствен списък на документи — Réglement de tri pour les archives d’une branche

Веленова хартия — Vélin

Вензел = Монограм

Вивлиотекарь — Chartiste; conservateur (moyen âge)

Видеозапис — Enregistrement vidéomagnétique

Воден знак — Filigrane

Водороден показател (експонент) pH — Acidité ph

Вторичен документ — Document secondaire

Входящ документ — Document reçu (correspondance à l’arriveé)

Възпроизвеждане на документ — Reproduction du document

Вътрешен документ — Document interne

Вътрешен опис — Liste interne (des documents dans un dossier)

Г

Генеалогия — Généalogie

Генетична класификация на документите — Classification génétique (d’après la provenance)

Географски каталог — Catalogue géographique

Географски указател — Index géographique

Герб — Armoiries; emblème

Гербова хартия — Papier timbré

Грамофонна матрица — Matrice de disque de gramophone

Графичен документ — Document graphique

Групов архивен фонд — Groupement de fonds

Д

Дарение на документи — Don

Дата на документ — Date du document

Датиране на документи — (L’action de) dater

Дезинсекция на документи — Désinsection

Дезинфекция на документи — Désinfection

Дело — Dossier; Liasse

Дело на архивен фонд — Dossier (documentation) sur un fonds d’archives

Деловоден индекс — Cote (index) d’enregistrement

Деловодство — Gestion des archives courantes; service d’archives courantes; «régistrature»

Депониране на документи — Documents en dépôt

Дератизация — Dératisation

Джакит — Jaquette

Диазография — Diazographie; film diazo

Диапозитив — Diapositive

Дипломатика — Diplomatique

Дипломатическо публикуване на документ — Publication diplomatique (absolument exacte) du document

Дискотека — Discothèque

Дисплей — Display; écran du visualisation

Диференциран подход при описанието на архивни документи — Description différenciée des documents d’archives

Дневнична регистрационна система — Système d’enregistrement en forme de journal (registre)

Документ — Document

Документален фонд — Archives administratives; fonds d’archives courantes

Документална публикация — Publication de documents

Документация — Documentation

Документи от личен произход — Papiers personnels

Документиране — (L’action de) documenter

Документна информация — Information contenue dans des documents

Документна лингвистика — Linguistique documentaire

Документна система — Système documentaire

Документознание — Etude des documents (diplomatique contemporaine)

Документооборот — Circulation du courrier

Досие на фондообразувател — Dossier du service versant (du producteur)

Достоверен документ = Автентичен документ

Достъп до архивни документи — Accès; communicabilité

Дублетен документ — Double

Дублетност на документната информация — Duplicité

Дубликат — Duplicata

Дубъл-негатив — Double du négatif original

Дълготрайна хартия — Papier durable

Държавен архив — Archives d’Etat

Държавен архивен фонд — Fonds des archives d’Etat

Държавно съхранение на документи — Conservation des archives par l’Etat

Е

Единна държавна система за деловодство — Système unifié d’Etat pour la gestion des archives courantes

Единна номенклатура на делата за общофункционалните дейности — Plan unifié des dossiers à former au cours d’activités communes

Единна система за унифицирана управленска документация — Système unifié d’Etat pour les documents administratifs standardisés

Език за програмиране — Langage de programmation

Език за програмиране от високо ниво = Алгоритмичен език

Експертиза за ценността на документите — Sélection, triage

Експертна комисия — Commission de tri

Експертно-проверочна комисия — Commission de contrôle du tri

Електронен документ = Машиночитаем документ

Електрофотография — Electrophotographie

Епиграф — Epigraphe

Епиграфика — Epigraphie

Епистоларни материали — Matériaux épistolaires

З

Забранен период — Date limitant les éliminations

Заверено копие — Copie authentifiée

Заверителен надпис — Notice à la fin d’un dossier, certifiant son volume et son état

Заглавие на дело/архивна единица — Titre (description) du dossier

Заглавие на документ — Titre du document

Заглавна страница на дело/архивна единица — Page avec le titre du dossier

Закон за държавния архивен фонд — Loi sur le Fonds des archives d’Etat

Застрахователен фонд на документите — Fonds de sécurité

Застрахователно копие на документ — Copie de sécurité

Звуков документ = Фонодокумент

Звукозапис — Enregistrement sonore; phonogramme

И

Идеален опис на архивен фонд — Inventaire «idéal» (qui n’est pas numérique, réel)

Избелване на хартия — Blanchissage du papier

Избор на текст/изображение за публикуване — Choix du texte (de l’image) pour l’édition historique

Извлечение от документ — Extrait

Извод — «Izvod» — redaction d’un texte (Moyen âge)

Извороведска критика — Critique des sources

Извороведски подход в архивознанието — Application par l’archivistique des méthodes de la critique des sources

Изворознание — Etude des sources historiques; critique des sources

Изобразителен документ — Document iconographique

Източници за комплектуване на архив — Sources d’acquisitions pour un Service d’archives

Източници на текста/изображението на публикувания документ — Sources du texte (de l’image) du document publié

Изходящ документ — Document expédié (correspondance au départ)

Именен картон на читателя — Carte du chercheur aux archives

Именен каталог — Catalogue personalia

Именен указател — Index de noms

Импрегниране — Encollage

Инвентарен опис — Inventaire

Индекс — Cote; chiffre

Индекс на дело — Cote du dossier

Индексиране — Cotation

Индивидуална номенклатура на делата — Plan individuel des dossiers à former dans une institution

Инициативен документ — Document (lettre) initial

Интензивност на използване на архивните документи — Intensité de consultation des documents d’archives

Информатика — Science de l’information; informatique

Информационен документ на архив — Communication d’un Service d’archives

Информационен подход в архивознанието — Application par l’archivistique des méthodes de l’informatique

Информационно-търсещ език — Langage normalisé pour la recherche documentaire

Информационно-търсеща система на архив — Système de recherche documentaire dans un Service d’archives

Искови данни на архивен документ — Cote

Историография — Historiographie

Историческа география — Géographie historique

Историческа метрология — Métrologie historique

Историческа справка — Exposé historique sur le producteur d’archives et son fonds d’archives

Историческа хронология — Chronologie historique

Исторически извор — Source (historique)

История на институциите — Histoire des institutions

К

Кадър — Vue

Калка — Calque

Капацитет на паметта на електронноизчислителната машина — Capacité de mémoire

Капсулация на архивни документи — Conservation en pochettes closes

Картография — Cartographie

Картон-заместител — Fiche de déplacement; fantôme

Картон на архивен фонд — Carte avec des données sur un fonds d’archives

Картотека — Fichier

Картотека на фондообразувателите на архив — Fichier des services versants (des producteurs d’archives)

Картотечна регистрационна система — Système d’enregistrement sur fiches

Каталог на архивни документи — Catalogue d’archives

Каталог на изделия — Catalogue de produits (articles, objets)

Каталог на обекти = Обектов каталог

Каталогизация — Catalogage

Категория на архивен фонд — Catégorie du fonds

Каширане на документ — Consolidation

Кинодокумент — Document cinématographique; film

Класификационна схема на документна информация — Schéma de classification de l’information contenue dans les documents d’archives

Класификационна схема на фонд — Cadre de classement du fonds

Класификация на документи — Classement

Класификация на документна информация — Classification de l’information contenue dans les documents d’archives

Класическа реставрация на документи — Restauration classique des documents d’archives

Клеймо = Печат

Климатизация на архивохранилище — Climatisation du magasin

Ключова дума — Mot clé; vedette matière

Книжа — Papiers

Код — Code; chiffre; clé

Кодикология — Codicologie

Кодиране — Codage

Коментари към публикуваните документи = Бележки към съдържанието на публикуваните документи

Компактен стелаж — Rayonnage dense; compactus

Комплекс от архивни фондове — Complexe de fonds d’archives

Комплексна експертиза на ценността на документите — Triage simultané (complexe) pour plusieurs services versants

Комплект на кинодокумент — Archives cinématographiques au complet

Комплект научно-технически документи — Archives techniques au complet

Комплект на фонодокумент — Enregistrement sonore au complet

Комплектуване на архив — Accroissement du dépôt; acquisition de fonds par un Service d’archives

Консервация на документи — Conservation des documents

Конструкторска документация — Archives de construction

Конфискуване на документи — Confiscation de documents

Копие — Copie

Копиране — (L’action) de copier

Копирна книга — Livre (registre) de copies

Кореспондент — Correspondant

Кореспонденция — Correspondance

Крайни дати на дело — Dates extrêmes des documents dans un dossier

Кратък указател — Index non-developpé

Криптография — Cryptographie

Критерии за определяне ценността на документите — Critères d’appréciation des documents (critères de tri)

Л

Лаванда = Промеждутъчен позитив

Ламинация — Lamination

Листодопълване = Листоотливане

Листоотливане — Ajouter les parties qui manquent à l’aide de pâte à papier

Литография — Lithographie

Личен архив — Archives privées

Личен архивен фонд = Архивен фонд от личен произход

Личен документ — Document personnel

М

Магнетофонна лента = Магнитна лента

Магнитен диск — Disque magnétique

Магнитна лента — Bande magnétique

Манускрипт — Manuscript

Маргинали, маргиналии = Приписки

Машинен език — Langage machine

Машинна дума — Mot

Машиноориентиран документ — Document orienté pour traitement automatique

Машиночитаем документ — Document lisible à la machine; document électronique

Микрография — Micrography

Микроизображение — Microimage

Микрокарта — Microcarte

Микрокопие — Microcopie

Микропроцесор — Microprocesseur

Микрофилм — Microfilm

Микрофилмиране — Micrographie

Микрофиш — Microfiche

Микроформа — Microforme

Моливдовул — Charte munie d’un seau de plomb

Монограм — Monogramme

Монтажен лист — Feuille de montage d’un film

Мото — Epigraphe

Н

Научноизследователска документация — Archives provenues de travaux de recherche

Научнодокументално издание — Publication scientifique de documents

Научно-критично публикуване на документи — Publication critique (analytique) de documents

Научнопопулярно документално издание — Publication de documents en forme populaire

Научно-справочен апарат — Instruments de recherche, d’information

Научно-справочен апарат към документална публикация — Appareil de référence dans une publication de documents

Научно-техническа документация — Documents provenus de travaux scientifiques et techniques

Научно-техническа обработка на фонд — Traitement scientifique et technique d’un fonds d’archives

Негатив — Négatif

Недействителен документ — Document nul, invalide

Недробимост на архивния фонд — Intégrité du fonds d’archives

Неистински документ — Document falsifié

Нетрадиционни документи — Archives nouvelles, non traditionnelles

Неутрализация на киселинността на хартията — Désacidification

Нови документи = нетрадиционни документи

Номенклатура на делата — Plan de classement d’archives («nomenclature» des dossiers à former)

Нормализация на правописа при публикуваните документи — Normalisation de l’orthographie des documents à publier

Нормативен документ — Acte normatif, législatif, directif

О

Обвивка — Chemise

Обединен архив — Dépôt intermédiaire

Обектов каталог — Catalogue des chantiers de construction

Обем на документооборота — Volume des documents en circulation

Обособяване на дела = Формиране на дела

Общонаучен подход в архивознанието — Application par l’archivistique des métodes générales scientifiques

Ономастика — Onomastique

Операционна система — Système d’exploitation

Описание на документи — Description des documents

Описателна статия в архивен справочник — Analyse, article

Опис на архивни документи = Инвентарен опис

Опис-указател = Идеален опис на архивен фонд

Оптимизация на държавния архивен фонд — Optimisation du Fonds d’archives d’Etat

Органи за управление на държавния архивен фонд — Institutions compétentes pour la gestion des documents dans le Fonds d’archives d’Etat

Организационно-разпоредителна документация — Documents directifs, prescriptifs

Оригинал на документ — Original

Оригинал на кинодокумент = Негатив

Оригинал на фонодокумент — Original d’un document sonore

Оригинал на фотодокумент = Негатив

Основен текст на документ/изображение за публикуване — Texte (image) de base d’un document à publier

Открит опис — Inventaire numérique ouvert (pour être prolongé plus tard)

Отразен документ = Дублетен документ

Отчетна единица на архивни документи — Unité d’enregistrement (unité statistique) d’archives

Отчетна регистрация на архивни документи — Enregistrement (statistique) d’archives

Официален документ — Document officiel

Оформяне на документ — (L’action) de donner la forme au document

П

Пакет приложни програми — Paquets, progiciel

Палеография — Paléographie

Палимпсест — Palimpseste

Памет на електронноизчислителната машина — Mémoire

Папирология — Papyrologie

Папирус — Papyrus

Паспортизация на фонд — Récolement des articles dans un fonds d’archives

Паус — Papier-calque

Пергамент — Parchemin

Периферно устройство на електронноизчислителна машина — (Matériel) périphérique

Пертиненцпринцип = Принцип на пертинентността

Перфокарта — Carte perforée

Перфолента — Bande perforée

Печат — Cachet; seau

Пиктограма — Pictogramme

Писар — Copiste, scribe

Писмен документ — Document écrit

Питакь — «Pitaque» — les documents administratifs au Moyen âge

Поверителен документ — Document secret, confidentiel

Повторяемост на документната информация — Réitération de l’information contenue dans les documents

Погълнат документ — Document «absorbé» par un autre

Подбор на документите за публикуване — Sélection de documents pour la publication

Подборно комплектуване на документи — Acquisition sélective de documents

Позитив — Copie positive

Полууставно писмо — Semi-«oustav» — manière d’écrire au Moyen âge

Помощни исторически дисциплини — Sciences auxiliaires de l’histoire

Послепис — Postscriptum

Постскриптум = Послепис

Преводна таблица — Table de concordance

Преглед на архивни документи — Revue; enquête préliminaire; guide de recherches

Предаване на изображение при публикуване — Reproduction de l’image dans une publication de documents

Предаване на текст на документ при публикуване — Transmission du texte du document dans une publication

Предавателен опис на документи — Bordereau de versement

Предварителен опис на документи — Liste préliminaire de documents

Предговор към документална публикация — Préface d’une publication de documents

Предметен каталог — Catalogue par ordre alphabétique des matières

Предметен указател — Index matières

Предметно-тематичен каталог — Catalogue de thèmes et de matières

Препис — Copie

Преписка — Courrier, correspondance

Преработка на инвентарен опис — (L’action) de refaire un inventaire

Приложение — Annexe

Примерна номенклатура на делата — Plan normalisé (modèle, type) des dossiers à former

Принцип на всестранност и комплексност при изучаване на архивните документи — Principe de l’étude complexe et multilatérale des documents d’archives

Принцип на историзма в архивознанието — Principe de l’historisme, appliqué par l’archivistique

Принцип на пертинентността — Principe de la pertinence

Принцип на произхода — Principe de provenance

Принцип на териториалната принадлежност — Provenance territoriale

Принцип на уважение към фонда = Принцип на произхода

Приписки — Notes, mentions marginales

Провениенцпринцип = Принцип на произхода

Програмиране — Programmation

Проект на документ — Projet de document

Проектна документация — Archives de «projection» (projets de construction)

Прозвище — Surnom; sobriquet

Промеждутъчен архив = Обединен архив

Промеждутъчен позитив — Positif intermédiaire

Промеждутъчно депо = Обединен архив

Протограф — Protographe

Профил на архив — Compétence d’un service d’archives

Псевдоним — Pseudonyme

Публикуване на документи — Publication de documents

Първичен документ — Document primaire

Първична обработка на документи — Traitement primaire d’archives

Пътеводител по фондове на архив/и — Guide par dépôt

Р

Работна инструкция в архивите — Instructions pour un procédé donné de travail

Разграничителна дата — Date de délimitation

Разносна книга — Registre de livraison

Регест — Résumé du document pour poublication

Регистрационен дневник на документи — Journal d’enregistrement du courrier (registre)

Регистрационно-контролна карта — Carte d’enregistrement et de contrôle

Регистрация на документ — Enregistrement du courrier

Регулярно постъпление — Acquisition régulière

Режим на съхранение на документи — Régime de conservation des archives

Резолюция — Résolution; décision; notification

Реквизит на документ — Eléments (accessoires) du document

Реконструкция на архивен фонд — Reconstruction d’un fonds d’archives

Релевантност на предоставения документ/информация — Pertinence du document (de l’information) consulté

Репрография — Réprographie

Репродуциране на документи — Reproduction de documents

Реставрация на документ — Restauration du document

Родов фонд — Fonds d’archives générique; archives d’une lignée

Ролен микрофилм — Roll (micro) film

Ръкопис — Manuscript

С

Свитък — Rouleau

Секретен документ = Поверителен документ

Семеен фонд — Fonds d’archives de famille

Сигилография = Сфрагистика

Сигнатура на архивен документ = Искови данни на архивен документ

Система за управление на база данни — Système de gestion d’une base de données

Система на документиране — Système documentaire (la façon de documenter)

Система на научно-справочен апарат към архивни документи — Système d’instruments de recherche

Систематизация на документи — Classement des archives

Систематичен каталог — Catalogue systématique

Систематическа класификация на документната информация — Classification systématique de l’information contenue dans les documents

Системен подход в архивознанието — Application de la théorie des systèmes par l’archivistique

Скорописно писмо — «Skoropis» — écriture rapide (fin Moyen âge)

Софтуер — Logitiel; software

Специални видове документи = Нетрадиционни документи

Специални исторически дисциплини = Помощни исторически дисциплини

Специални списъци = Списъци на документите със срокове за съхранението им

Списък на документите, подлежащи на постоянно съхранение — Liste des documents à conservation (par l’Etat) illimitée

Списък на постъпленията — Registre (liste) des entrées aux archives

Списък на фондовете — Liste des fonds d’archives (état sommaire, état des fonds)

Списък на частичните постъпления — Liste des acquisitions partielles

Списъци на документите със срокове за съхранението им — Réglements de triage; calendrier

Справочно-информационно издание — Instrument de recherche publié

Стандартизиран документ — Document standardisé (formalisé)

Стареене на документи — Vieillissement des documents (du papier)

Стелаж — Rayonnage

Стелажен указател — Registre topographique; inventaire topographique

Стенограма — Sténogramme

Стълбец — Rôle, rotulus

Сфрагистика — Sigillographie

Съставяне на документ — Elaboration, rédaction du document

Съхранение на документи — Conservation de documents

Т

Табулограма — Liste

Текст на документ — Texte du document

Текстов документ — Document textuel (archives textuelles)

Текстология — Textologie

Текстуални бележки към публикуваните документи — Remarques à propos du texte des documents publiés

Текущ архив — Archives intermédiaires

Тематичен преглед — Revue thématique de documents d’archives

Тематично документално издание — Publication thématique de documents

Тематично разкриване — Dépouillement thématique

Теория и практика на архивното дело = Архивознание

Терминал — Terminal

Терминологичен указател — Index terminologique

Термография — Thermographie

Термохигрограф — Thermohygrographe

Технически архив — Service d’archives techniques

Техническо оформяне на дело/архивна единица — Traitement technique du dossier (cotation, pagination, etc.)

Технологична документация — Documentation technologique

Типов документ — Document-type (de forme unifiée)

Типов списък на документи — Réglement de triage des documents-type (unifiés)

Типова номенклатура на делата — Plan normalisé (modèle) des dossiers à former

Титло, титла — «Titlo»-signe d’abréviation (Moyen âge)

Том — Tome, volume

Тонфилм — Film sonore

Топографски указател — Registre topographique

Топоним — Toponyme

Топонимия — Toponymie

Топономастика = Топонимия

Традиционен документ = Писмен документ

Транскрипция — Transcription

Транслитерация — Translit(t)ération

У

Угасване на текст/изображение — Fading (du texte, de l’image)

Указател към архивен справочник и документална публикация — Index d’un instrument de recherche publié ou d’une publication de documents

Уникален документ — Document unique

Унифициран документ — Document unifié, uniformisé

Унифициране на документи — Unification, uniformisation

Уставно писмо — «Oustav» — manière d’écrire au Moyen âge

Усъвършенстване на инвентарен опис — Perfectionnement d’un inventaire

Учебна документална публикация — Publication de documents à des fins éducatifs

Учрежденски архив = Архив на учреждение или организация

Ф

Файл — Dossier; fichier

Факсимилно публикуване на документи — Edition en facsimilé

Фалшив документ — Document faux, falsifié

Филигран = Воден знак

Филм — Film

Филмотека — Cinémathèque

Фиш — Fiche

Фишова регистрационна система = Картотечна регистрационна система

Фонд = Архивен фонд

Фондиране на документи — (L’action d’) attribuer et de mettre les documents dans un fonds donné

Фондова документална публикация — Publication de documents, provenants d’un fonds d’archives

Фондова картотека — Fichier des fonds d’archives

Фондообразувател — Institution (ou personne) qui produit et verse un fonds d’archives

Фонодокумент — Enregistrement sonore

Фонотека — Phonothèque

Формиране на дело — Classement des documents dans le dossier

Формуляр — Formulaire, modèle, formule

Формуляр на документ — Les éléments du document (le formulaire)

Фотографска плака — Plaque

Фотодокумент — Archives photographiques

Фотореставрация — Restauration photographique

Фототека — Photothèque

Фототипно публикуване на документи — Publication d’archives par phototypie

Фотохартия — Papier photographique

Х

Хардуер — Matériel; équipement d’ordinateur; hardware

Хартия — Papier

Хартия за реставрация — Papier pour la restauration

Хартофилакс = Вивлиотекарь

Хералдика — Héraldique

Холография — Holographie

Холцфрай — Papier sans bois, sans pâte mécanique

Хрисовул — Charte munie d’un seau d’or

Хроника на събитията в документална публикация — Table chronologique; chronologie

Хронологичен каталог — Catalogue chronologique

Хронологичен указател — Index chronologique

Ц

Ценен документ — Document, ayant une valeur archivistique

Централен процесор — Unité centrale (de l’ordinateur)

Централизация в архивното дело — Centralisation en archivistique

Централизиран отчет на документите на държавния архивен фонд — Statistique centralisée des documents du Fonds d’archives d’Etat

Централна експертна комисия — Commission centrale de triage

Централна експертно-проверочна комисия — Commission centrale de triage et de contrôle

Централна фондова картотека — Fichier central des fonds d’archives du pays

Ч

Частично постъпление на документи — Acquisition partielle Fractional acquisition

Чернова на документ — Brouillon

Чертеж — Dessin technique

Ш

Шифрован документ — Message chiffré

Шифър — Chiffre, code, clé

Шрифт — Caractère

Ю

Юридическа сила на документ — Valeur légale (probatoire) du document

Съответствия на английски език

А

Автентичен документ Authentic document

АвтографAutograph

АвтоматизацияAutomation

Автоматизирана информационно-търсеща системаInformation retrieval system

Автоматизирана обработка на данни — Automated data processing

Автоматично индексиране — Automated indexing

Автор на документ — Author of document

Авторски ръкопис — Holograph

Адресант — Sender

Адресат — Addressee

Аклиматизация на документи — Acclimatization

Акт за паспортизация на фонд — Identification list

Акт за унищожаване на документи — Disposal list

Алгоритмичен език — Algorithmic language (high level programming language)

Алгоритъм — Algorithm

Апертурна микрофилмова карта — Microfilm aperture card

Апограф — Apograph

Апокриф — Apocrypha

Апостил = Послепис и/или приписки

Аргировул — Charter, illumined with silver

Археограф — Historical editor

Археография — Historical editing

Археографска легенда — Historical editing key

Археографско оформяне на документ — Presenting the title and the key in historical editing

Архив — Archive

Архив на учреждение или организация — Records centre; central files

Архив с постоянен състав от документи = Държавен архив и/или ведомствен архив с постоянен състав на документи

Архив с променлив състав от документи = Архив на учреждение или организация

Архивар — Custodian

Архивен документ — Archival document

Архивен каталог = Каталог на архивни документи

Архивен справочник — Finding aid

Архивен фонд — Archive group; fonds

Архивен фонд от личен произход — Personal papers in a archive

Архивен шифър = Искови данни на документ

Архивиране — Archiving; transfer

Архивист — Archivist

Архивистика — Archivology; archival science

Архивистично терминознание — Archival terms study

Архивна единица — Bundle; item; file

Архивна колекция — Collection

Архивна мрежа — Archives network

Архивна сграда — Archival building

Архивна справка — Informationspaper on archives; Abstract

Архивна терминология — Archival terminology

Архивни органи = Органи за управление на държавния архивен фонд

Архивно дело — Archives management

Архивно право — Archival jurisdiction

Архивно учреждение — Archival institution

Архивознание = Архивистика

Архивохранилище — Archival repository

Архитип (архетип) — Archetype

Асемблерен език — Assembler

Атрибуция — Attribution

Аудиовизуален документ — Audio-visual record

Б

База данни — Data base

Байт — Byte

Бележки по съдържанието на публикуваните документи — References

Белова на документ — Engrossed copy

Библиография — Bibliography

Библиографска справка — Bibliographic reference

Бит — Bit — b(inary digi)t

Бланка — Letterhead

Бланка на документ — Form of a record

В

Вариантност на документната информация — Variants of records information

Ведомствен архив с постоянен състав от документи — Agency records centre

Ведомствен списък на документи — Agency disposal list

Веленова хартия — Vellum

Вензел = Монограм

Вивлиотекарь — Bookcustodian; chartophylax

Видеозапис — Videotape; videorecord

Воден знак — Watermark

Водороден показател (експонент) pH — pH indicator

Вторичен документ — Secondary document

Входящ документ — In-letter

Възпроизвеждане на документ — Records reproduction

Вътрешен документ — Indoor-letter

Вътрешен опис — List of records in a file

Г

Генеалогия — Genealogy

Генетична класификация на документите — Genetic classification

Географски каталог — Geographic catalogue

Географски указател — Geographic index

Герб — Coat of arms

Гербова хартия — Stamped paper

Грамофонна матрица — Original of sound record

Графичен документ — Graphics

Групов архивен фонд — Collective record group

Д

Дарение на документи — Gift

Дата на документ — Date of a record

Датиране на документи — Dating of a record

Дезинсекция на документи — Desinsection

Дезинфекция на документи — Desinfection

Дело — File (bundle, folder, volume)

Дело на архивен фонд — File of an archive group/fond

Деловоден индекс — Registry number

Деловодство — Records management

Депониране на документи — Deposit

Дератизация — Deratization

Джакит — Jacket

Диазография — Diazography

Диапозитив — Slide

Дипломатика — Diplomatics

Дипломатическо публикуване на документ — Historical editing by means of diplomatics

Дискотека — Record library; discotheque

Дисплей — Display

Диференциран подход при описанието на архивни документи — Differentiated description of records/archives

Дневнична регистрационна система — Registering system in a diary-form

Документ — Document; record

Документален фонд — Files

Документална публикация — Records publication

Документация — Documentation

Документи от личен произход — Personal papers in a Archive

Документиране — Documenting

Документна информация — Records information; recorded information

Документна лингвистика — Records linguistics

Документна система — Records system

Документознание — Records management science; records study

Документооборот — Records circulation

Досие на фондообразувател — Provenance file

Достоверен документ = Автентичен документ

Достъп до архивни документи — Access; availability of records for consultation

Дублетен документ — Doublet records

Дублетност на документната информация — Dublicacy

Дубликат — Duplicate (record)

Дубъл-негатив — Master negative

Дълготрайна хартия — Durable paper

Държавен архив — State Archive

Държавен архивен фонд — State archival Fonds

Държавно съхранение на документи — State preservation of archives

Е

Единна държавна система за деловодство — Unified state records management system

Единна номенклатура на делата за общофункционалните дейности — Unified filing plan of common functions

Единна система за унифицирана управленска документация — Unified system of standard administrative records

Език за програмиране — Programming language

Език за програмиране от високо ниво = Алгоритмичен език

Експертиза за ценността на документите — Appraisal

Експертна комисия — Appraisal Commission

Експертно-проверочна комисия — Appraisal Control Commission

Електронен документ = Машиночитаем документ

Електрофотография — Electrophotography

Епиграф — Epigraph

Епиграфика — Epigraphy

Епистоларни материали — Epistolary materials

З

Забранен период — Appraisal prohibited period

Заверено копие — Office copy

Заверителен надпис — Certification notice

Заглавие на дело/архивна единица — Item (of a file)

Заглавие на документ — Title of a record

Заглавна страница на дело/архивна единица — Title-page of a file

Закон за държавния архивен фонд — State archival fonds Act

Застрахователен фонд на документите — Security fonds

Застрахователно копие на документ — Security copy

Звуков документ = Фонодокумент

Звукозапис — Sound recording; phonogram

И

Идеален опис на архивен фонд — «Ideal» inventory (not a real one)

Избелване на хартия — Bleaching

Избор на текст/изображение за публикуване — Appointing the text (or image) for historical editing

Извлечение от документ — Extract

Извод — «Izvod» — redaction of a text (middle ages); draft

Извороведска критика — Source critique; historical editing critique

Извороведски подход в архивознанието — Historical sources approach in archival science

Изворознание — Historical sources study

Изобразителен документ — Iconographic record

Източници за комплектуване на архив — Sources of acquisition

Източници на текста/изображението на публикувания документ — Sources of text (or image) for historical editing

Изходящ документ — Out-letter

Именен картон на читателя — Researcher’s name card

Именен каталог — Personalia catalogue

Именен указател — Index of names

Импрегниране — Sizing

Инвентарен опис — Inventory; descriptive list

Индекс — Reference number

Индекс на дело — Reference number of a file/item

Индексиране — Stamping; assigning a reference number; indexing

Индивидуална номенклатура на делата — Individual filing plan

Инициативен документ — Initiative letter

Интензивност на използване на архивните документи — Intensity of use of archives

Информатика — Information science

Информационен документ на архив — Informationspaper from an archive

Информационен подход в архивознанието — Information approach in archival science

Информационно-търсещ език — Information retrieval language

Информационно-търсеща система на архив — Data retrieval system

Искови данни на архивен документ — Press-mark; call number of a archival document

Историография — Historiography

Историческа география — Historical geography

Историческа метрология — Historical metrology

Историческа справка — Historical reference on creator and his archive group

Историческа хронология — Historical chronology

Исторически извор — (Historical) source

История на институциите — History of the institutions

К

Кадър — Frame

Калка — Tracing paper

Капацитет на паметта на електронноизчислителната машина — Memory capacity (of computers)

Капсулация на архивни документи — Encapsulation

Картография — Cartography

Картон-заместител — Dummy

Картон на архивен фонд — Card of an archive group

Картотека — Card-index

Картотека на фондообразувателите на архив — Card-index of creators

Картотечна регистрационна система — Card-index registration system

Каталог на архивни документи — Catalogue of archives

Каталог на изделия — Catalogue of products

Каталог на обекти = Обектов каталог

Каталогизация — Cataloguing

Категория на архивен фонд — Category of an archive group

Каширане на документ — Consolidation

Кинодокумент — Motion picture(s); moving image

Класификационна схема на документ на информация — Classification scheme of records information

Класификационна схема на фонд — Classification scheme of an archive group

Класификация на документи — Arrangement; classification of records

Класификация на документна информация — Classification of records information

Класическа реставрация на документи — Classic restoration

Клеймо = Печат

Климатизация на архивохранилище — Air-conditioning of a repository

Ключова дума — Keyword; key

Книжа — Papers

Код — Code; cipher; key

Кодикология — Codicology

Кодиране — Coding

Коментари към публикуваните документи = Бележки към съдържанието на публикуваните документи

Компактен стелаж — Compact shelving; compactus

Комплекс от архивни фондове — Group/collection of fonds

Комплексна експертиза на ценността на документите — General appraisal (complex appraisal)

Комплект на кинодокумент — Set of moving images

Комплект научно-технически документи — Set of scientific technological documentation

Комплект на фонодокумент — Set of sound records

Комплектуване на архив — Acquisition

Консервация на документи — Conservation

Конструкторска документация — Constructor’s documentation

Конфискуване на документи — Confiscation of records/archives

Копие — Copy

Копиране — Coping

Копирна книга — Cartulary

Кореспондент — Correspondent

Кореспонденция — Correspondence

Крайни дати на дело — Chronological limits of a file

Кратък указател — Short index

Криптография — Cryptography

Критерии за определяне ценността на документите — Appraisal criteria

Л

Лаванда = Промеждутъчен позитив

Ламинация — Lamination

Листодопълване = Листоотливане

Листоотливане — Sheetcasting

Литография — Lithography

Личен архив — Private archive

Личен архивен фонд = Архивен фонд от личен произход

Личен документ — Private paper

М

Магнетофонна лента = Магнитна лентa

Магнитен диск — Magnetic disk

Магнитна лента — Magnetic tape

Манускрипт — Manuscript

Маргинали, маргиналии = Приписки

Машинен език — Computer language (low level programming language)

Машинна дума — Computer word

Машиноориентиран документ — Computer-oriented document

Машиночитаем документ — Machine readable (electronic) record

Микрография — Micrography

Микроизображение — Microimage

Микрокарта — Microcard (microprint)

Микрокопие — Microcopy

Микропроцесор — Microprocessor

Микрофилм — Microfilm

Микрофилмиране — Micrographics

Микрофиш — Microfiche

Микроформа — Microforme

Моливдовул — Charter, illumined with lead

Монограм — Monogram

Монтажен лист — Dope sheet

Мото — Motto

Н

Научноизследователска документация — Scientific research records

Научнодокументално издание — Scientific documentary edition

Научно-критично публикуване на документи — Critical analysis in historical editing

Научнопопулярно документално издание — Historical editing in a popular form

Научно-справочен апарат — Reference aids

Научно-справочен апарат към документална публикация — Reference aids in historical edition

Научно-техническа документация — Scientific technological documentation

Научно-техническа обработка на фонд — Processing, treatment of an archive group

Негатив — Negative

Недействителен документ — Nul record

Недробимост на архивния фонд — Archival integrity

Неистински документ — Unauthentic record

Нетрадиционни документи — New archival materials

Неутрализация на киселинността на хартията — Deacidification

Нови документи = Нетрадиционни документи

Номенклатура на делата — Filing plan/system

Нормализация на правописа при публикуваните документи — Spelling normalization in historical editing

Нормативен документ — Act

О

Обвивка — Folder

Обединен архив — Records centre; intermediate storage

Обектов каталог — Catalogue of construction sites

Обем на документооборота — Records cycle capacity

Обособяване на дела = Формиране на дела

Общонаучен подход в архивознанието — General scientific methods in archival science

Ономастика — Onomastics

Операционна система — Operating system

Описание на документи — Description

Описателна статия в архивен справочник — Entry

Опис на архивни документи = Инвентарен опис

Опис-указател = Идеален опис на архивен фонд

Оптимизация на държавния архивен фонд — State archival fonds optimum

Органи за управление на държавния архивен фонд — State archival fonds management agencies

Организационно-разпоредителна документация — Organizational-provisional documentation

Оригинал на документ — Original

Оригинал на кинодокумент = Негатив

Оригинал на фонодокумент — Original of a sound record

Оригинал на фотодокумент = Негатив

Основен текст на документ/изображение за публикуване — Basic-text (image) in historical editing

Открит опис — Open-ended inventory

Отразен документ = Дублетен документ

Отчетна единица на архивни документи — Unit of account of archives

Отчетна регистрация на архивни документи — Account registration of archives

Официален документ — Official record

Оформяне на документ — Formalizing a record

П

Пакет приложни програми — Applied programs package

Палеография — Paleography

Палимпсест — Palimpsest

Памет на електронноизчислителната машина — Memory

Папирология — Papyrology

Папирус — Papyrus

Паспортизация на фонд — Identification (revision, stocktaking) of an archive group

Паус — Tracing paper

Пергамент — Parchment

Периферно устройство на електронноизчислителна машина — Peripheral

Пертиненцпринцип = Принцип на пертинентността

Перфокарта — Punched card

Перфолента — Punched tape

Печат — Seal

Пиктограма — Pictogram

Писар — Clerk

Писмен документ — A written document

Питакь — «Pitak» — official records (Middle ages)

Поверителен документ — Classified record

Повторяемост на документната информация — Reiteration of records information

Погълнат документ — Absorbed record

Подбор на документите за публикуване — Selection of records in historical editing

Подборно комплектуване на документи — Selective acquisition

Позитив — Positive

Полууставно писмо — Semi-«oustav» — a kind of writing (Middle ages)

Помощни исторически дисциплини — Auxiliary sciences of history

Послепис — Postscript

Постскриптум = Послепис

Преводна таблица — Concordance

Преглед на архивни документи — Review; survey

Предаване на изображение при публикуване — Reproducing of image in documentary publication

Предаване на текст на документ при публикуване — Transcript of text in documentary publication

Предавателен опис на документи — Transfer list

Предварителен опис на документи — Preliminary list

Предговор към документална публикация — Foreword

Предметен каталог — Subject catalogue

Предметен указател — Subject index

Предметно-тематичен каталог — Subject thematic catalogue

Препис — Copy

Преписка — Correspondence

Преработка на инвентарен опис — Re-elaboration of a inventory

Приложение — Appendix

Примерна номенклатура на делата — Standardized filing plan

Принцип на всестранност и комплексност при изучаване на архивните документи — Principle of thoroghand complex investigation of records

Принцип на историзма в архивознанието — Principle of the historical approach

Принцип на пертинентността — Principle of pertinence

Принцип на произхода — Principle of provenance

Принцип на териториалната принадлежност — Principle of territorial provenance

Принцип на уважение към фонда = Принцип на произхода

Приписки — Marginal notes

Провениенцпринцип = Принцип на произхода

Програмиране — Programming

Проект на документ — Project

Проектна документация — Project documentation

Прозвище — Byname

Промеждутъчен архив = Обединен архив

Промеждутъчен позитив — Intermediary positive

Промеждутъчно депо = Обединен архив

Протограф — Protograph

Профил на архив — Acquisition competence of an Archive

Псевдоним — Penname

Публикуване на документи — Records editing

Първичен документ — Primary record

Първична обработка на документи — Primary processing of archives

Пътеводител по фондове на архив/и — Guide

Р

Работна инструкция в архивите — Work instruction

Разграничителна дата — Demarcation date

Разносна книга — Delivery register

Регест — Summary of a record in historical editing

Регистрационен дневник на документи — Register

Регистрационно-контролна карта — Registry card

Регистрация на документ — Registering of records

Регулярно постъпление — Accrual; regular acquisition

Режим на съхранение на документи — Preservation regime

Резолюция — Resolution; paraph

Реквизит на документ — Accessories (of a record)

Реконструкция на архивен фонд — Reconstruction of an archive group

Релевантност на предоставения документ/информация — Relevancy of information retrieval

Репрография — Reprography

Репродуциране на документи — Records reproduction

Реставрация на документ — Restoration

Родов фонд — Family fond/collection

Ролен микрофилм — Roll

Ръкопис — Manuscript

С

Свитък — Roll

Секретен документ = Поверителен документ

Семеен фонд — Family fond/collection

Сигилография = Сфрагистика

Сигнатура на архивен документ = Искови данни на архивен документ

Система за управление на база данни — Data base system management

Система на документиране — Documenting system

Система на научно-справочен апарат към архивни документи — System of finding aids

Систематизация на документи — Arrangement

Систематичен каталог — Systematic catalogue

Систематическа класификация на документната информация — Systematic classification of records information

Системен подход в архивознанието — System approach in archival science

Скорописно писмо — «Skoropis» — speed-writing (Middle ages end)

Софтуер — Software

Специални видове документи = Нетрадиционни документи

Специални исторически дисциплини = Помощни исторически дисциплини

Специални списъци = Списъци на документите със срокове за съхранението им

Списък на документите, подлежащи на постоянно съхранение — Records schedules

Списък на постъпленията — Accessions list

Списък на фондовете — Summary of the archives groups in a Archive

Списък на частичните постъпления — Fractional acquisitions list

Списъци на документите със срокове за съхранението им — Appraisal schedules

Справочно-информационно издание — Reference edition

Стандартизиран документ — Standardized record

Стареене на документи — Ageing of records

Стелаж — Shelving; Racking

Стелажен указател — Shelving index

Стенограма — Shorthand record

Стълбец — Roll

Сфрагистика — Sphragistics

Съставяне на документ — Drawing up of a record

Съхранение на документи — Records preservation

Т

Табулограма — Printout; listing

Текст на документ — Records text

Текстов документ — Textual records/archives

Текстология — Textology

Текстуални бележки към публикуваните документи — Textual notes to historical edition

Текущ архив — Semi-current records

Тематичен преглед — Subject review; subject survey

Тематично документално издание — Subject historical edition; subject documentary publication

Тематично разкриване — Subject research and description of records/archives

Теория и практика на архивното дело = Архивознание

Терминал — Terminal

Терминологичен указател — Terminological index

Термография — Thermography

Термохигрограф — Thermohygrograph

Технически архив — Technical archive

Техническо оформяне на дело/архивна единица — Arrangement (of a file)

Технологична документация — Technological documentation

Типов документ — Common record

Типов списък на документи — Common records schedule

Типова номенклатура на делата — Model filing plan

Титло, титла — «Titlo» — abbreviation sign (Middle ages)

Том — Volume

Тонфилм — Sound film

Топографски указател — Location index

Топоним — Toponym

Топонимия — Toponimy; onomastics

Топономастика = Топонимия

Традиционен документ = Писмен документ

Транскрипция — Transcript

Транслитерация — Transliteration

У

Угасване на текст/изображение — Fading of text (image)

Указател към архивен справочник и документална публикация — Index to finding aids or to historical edition

Уникален документ — Unique record

Унифициран документ — Unified record

Унифициране на документи — Unification of records

Уставно писмо — «Oustav» — a kind of writing (Middle ages)

Усъвършенстване на инвентарен опис — Improvement of an inventory

Учебна документална публикация — Teaching historical edition

Учрежденски архив = Архив на учреждение или организация

Ф

Файл — File

Факсимилно публикуване на документи — Facsimile historical editing

Фалшив документ — Forgery

Филигран = Воден знак

Филм — Film

Филмотека — Film archives

Фиш — Card

Фишова регистрационна система = Картотечна регистрационна система

Фонд = Архивен фонд

Фондиране на документи — Records arrangement in an archive group

Фондова документална публикация — Historical editing of an archive group

Фондова картотека — Archive groups card-index

Фондообразувател — Provenance; transferring agency

Фонодокумент — Sound record

Фонотека — Sound archives

Формиране на дело — Filing

Формуляр — Form

Формуляр на документ — Records form

Фотографска плака — Slide

Фотодокумент — Photographic records/archives

Фотореставрация — Photorestoration

Фототека — Photographic archive

Фототипно публикуване на документи — Phototype historical editing

Фотохартия — Photographic paper

Х

Хардуер — Hardware

Хартия — Paper

Хартия за реставрация — Restoration paper

Хартофилакс = Вивлиотекарь

Хералдика — Heraldry

Холография — Holographies

Холцфрай — Wood-free

Хрисовул — Charter, illumined with gold

Хроника на събитията в документална публикация — Chronology (in historical edition)

Хронологичен каталог — Chronological catalogue

Хронологичен указател — Chronological index

Ц

Ценен документ — Valuable record

Централен процесор — Central processing

Централизация в архивното дело — Centralization in archives management

Централизиран отчет на документите на Държавния архивен фонд — Centralized account of State archival Fonds

Централна експертна комисия — Central appraisal commission

Централна експертно-проверочна комисия — Central appraisal and control commission

Централна фондова картотека — Central card-index of fonds

Ч

Частично постъпление на документи — Partieller

Чернова на документ — Draft

Чертеж — Sketch

Ш

Шифрован документ — Ciphered record

Шифър — Cipher

Шрифт — Print

Ю

Юридическа сила на документ — Legal validity of records

Съответствия на немски език

А

Автентичен документ Authentisches Dokument

АвтографAutograph

АвтоматизацияComputerisierung; Automatisierung

Автоматизирана информационно-търсеща системаAutomatisiertes Informationsrecherche-System; Information-Retrieval (-System)

Автоматизирана обработка на данни — Automatisierte (elektronische) Datenverarbeitung

Автоматично индексиране — Automatische Indexierung

Автор на документ — Autor eines Dokumentes

Авторски ръкопис — Autorenmanuskript

Адресант — Adressant; Absender

Адресат — Adressat; Empfänger

Аклиматизация на документи — Akklimatisierung der Dokumente

Акт за паспортизация на фонд — Bestandsrevisionsakt

Акт за унищожаване на документи — Aussonderungsliste

Алгоритмичен език — Algorithmische Sprache

Алгоритъм — Algorithmus

Апертурна микрофилмова карта — Aperturmikrofilmkarte; Fensterlochkarte

Апограф — Apograph

Апокриф — Apokryph

Апостил = Послепис и/или приписки

Аргировул — Urkunde mit silbernem Siegel

Археограф — Archäograph (Herausgeber von Dokumenten)

Археография — Archäographie (Editionslehre); auch Editionstätigkeit, -technik

Археографска легенда — Legende

Археографско оформяне на документ — Archäographische Dokumentengestaltung

Архив — Archiv

Архив на учреждение или организация — Archivabteilung einer Institution

Архив с постоянен състав от документи = Държавен архив и/или ведомствен архив с постоянен състав на документи

Архив с променлив състав от документи = Архив на учреждение или организация

Архивар — Archivar (in einer Institution)

Архивен документ — Archivdokument

Архивен каталог = Каталог на архивни документи

Архивен справочник — Archivfindhilfsmittel; Findbehelf; Findbuch

Архивен фонд — Bestand; Fonds

Архивен фонд от личен произход — Archivbestand persönlicher Herkunft (Nachlass)

Архивен шифър = Искови данни на документ

Архивиране — Archivierung; Abgabe; Übergabe

Архивист — (wissenschaftlicher) Archivar

Архивистика — Archivlehre; Archivistik; Archivwissenschaft

Архивистично терминознание — Archivwissenschaftliche Begriffskunde

Архивна единица — Aufbewahrungseinheit; Bündel

Архивна колекция — Archivische Sammlung; Sammelbestand; Mischbestand

Архивна мрежа — Archivnetz

Архивна сграда — Archivgebäude

Архивна справка — Archivauskunft

Архивна терминология — Archivterminologie

Архивни органи = Органи за управление на Държавния архивен фонд

Архивно дело — Archivwesen

Архивно право — Archivrecht; archivische Zuständigkeit

Архивно учреждение — Archivische Institution

Архивознание = Архивистика

Архивохранилище — Archivmagazin

Архитип (архетип) — Archetyp

Асемблерен език — Assemblersprache

Атрибуция — Autorenbestimmung

Аудиовизуален документ — Audiovisuelles Dokument

Б

База данни — Datenbasis; Datenbestand; Datensammlung

Байт — Byte

Бележки по съдържанието на публикуваните документи — Inhaltliche Anmerkungen

Белова на документ — Reincopie; Reinschrift

Библиография — Bibliographie

Библиографска справка — Bibliografische Auskunft

Бит — Bit

Бланка — Briefkopf

Бланка на документ — Formular; Vordruck

В

Вариантност на документната информация — Variation der Dokumenteninformation

Ведомствен архив с постоянен състав от документи — Branchenarchiv; Behördenarchiv (Endarchiv)

Ведомствен списък на документи — Branchenschrift-gutbewertungsverzeichnis

Веленова хартия — Velinspapier

Вензел = Монограм

Вивлиотекарь — Chartophylax

Видеозапис — Videoaufzeichnung

Воден знак — Wasserzeichen; Papierzeichen

Водороден показател (експонент) pH — pH Wert

Вторичен документ — Sekundäres Dokument

Входящ документ — Eingangsdokument

Възпроизвеждане на документ — Dokumentenreproduktion

Вътрешен документ — Dokument des Innelaufs

Вътрешен опис — Inhaltsverzeichnis einer Akte

Г

Генеалогия — Genealogie; Familienforschung

Генетична класификация на документите — Genetische Klassifikation der Dokumente

Географски каталог — Geographischer Katalog

Географски указател — Geographisches Register

Герб — Wappen

Гербова хартия — Stempelpapier

Грамофонна матрица — Metallmatrize (Mutterplatte)

Графичен документ — Graphisches Dokument

Групов архивен фонд — Vereinigter (Sammel-) Archivbestand; Beständegruppe

Д

Дарение на документи — Schenkung; Geschenk

Дата на документ — Datum eines Dokuments

Датиране на документи — Datierung

Дезинсекция на документи — Desinsektion der Dokumente

Дезинфекция на документи — Desinfektion; Begasung

Дело — Betreffsakte; Ablage; Aktenband

Дело на архивен фонд — Dokumentationüber den Bestand

Деловоден индекс — Registratursignatur

Деловодство — Schriftgutverwaltung; Registratur

Депониране на документи — Deponierung der Dokumente

Дератизация — Rattenbekämpfung

Джакит — Mikrofilm-Jacket

Диазография — Diasographie

Диапозитив — Glasbild; Transparentkopie; Diapositiv

Дипломатика — Diplomatik; Aktenkunde; Urkundenlehre

Дипломатическо публикуване на документ — Genaueste («diplomatische») Publizierung eines Dokuments

Дискотека — Diskothek; Magnetbandsammlung

Дисплей — Datensichtgerät; Display

Диференциран подход при описанието на архивни документи — Differenzierte Verzeichnung

Дневнична регистрационна система — Buchführungssystem

Документ — Dokument

Документален фонд — Behördenakten; Registraturgut

Документална публикация — Dokumenten-, Aktenpublikation

Документация — Dokumentation

Документи от личен произход — Dokumente persönlicher Herkünfte (Nachlässe)

Документиране — Entstehung von Dokumenten; Dokumentierung

Документна информация — Dokumenteninformation

Документна лингвистика — Dokumentenlinguistik

Документна система — Dokumentensystem

Документознание — Dokumentenkunde

Документооборот — Dokumentenumlauf

Досие на фондообразувател — Dokumentation über den Bestandsbildner

Достоверен документ = Автентичен документ

Достъп до архивни документи — Benutzbarkeit; Zugriff

Дублетен документ — Dublettendokument; Doppeldokument

Дублетност на документната информация — Informationsdoppelung

Дубликат — Duplikat

Дубъл-негатив — Double-negativ

Дълготрайна хартия — Alterungsbeständiges Papier; Dokumentenpapier

Държавен архив — Staatliches Archiv

Държавен архивен фонд — Staatlicher Archivsfonds

Държавно съхранение на документи — Staatliche Aufbewahrung der Dokumente

Е

Единна държавна система за деловодство — Einheitliches staatliches System der Schriftgutverwaltung

Единна номенклатура на делата за общофункционалните дейности — Einheitlicher Aktenplan für allgemeine Funktionen

Единна система за унифицирана управленска документация — Einheitliches System für unifizierte Verwaltungsdokumentation

Език за програмиране — Programmiersprache

Език за програмиране от високо ниво = Алгоритмичен език

Експертиза за ценността на документите — (Be) Wertung; Wertermittlung

Експертна комисия — Bewertungskommission

Експертно-проверочна комисия — Bewertungsprüfungskommission

Електронен документ = Машиночитаем документ

Електрофотография — Elektrophotographie

Епиграф — Epigraph

Епиграфика — Epigraphik

Епистоларни материали — Epistolarische Materialien

З

Забранен период — Sperrdatum; Sperrfrist für Kassation

Заверено копие — Beglaubigte Kopie

Заверителен надпис — Kontrolleintrag am Ende der Akte

Заглавие на дело/архивна единица — Aktentitel

Заглавие на документ — Dokumententitel

Заглавна страница на дело/архивна единица — Titelblatt der Akte

Закон за Държавния архивен фонд — Gesetz für den Staatlichen Archivfonds

Застрахователен фонд на документите — Sicherheitsfonds

Застрахователно копие на документ — Sicherheitskopie

Звуков документ = Фонодокумент

Звукозапис — Tonaufzeichnung

И

Идеален опис на архивен фонд — «Idealverzeichnis»

Избелване на хартия — Verblassen des Papiers

Избор на текст/изображение за публикуване — Text-(Bild-)auswahl für Publikation

Извлечение от документ — Auszug; Teilabschrift

Извод — Redaktion; Lesart

Извороведска критика — Quellenkritik

Извороведски подход в архивознанието — Quellenkundliche Methode in der Archivwissenschaft

Изворознание — Quellenkunde

Изобразителен документ — Bilddokument

Източници за комплектуване на архив — Bestandsbildner eines Archivs

Източници на текста/изображението на публикувания документ — Text-(Bild-)quellen des zu publizierenden Dokuments

Изходящ документ — Ausgangsdokument

Именен картон на читателя — Leserformular

Именен каталог — Namenkatalog

Именен указател — Namenregister

Импрегниране — Nachleinen; Angießen; Imprägnieren

Инвентарен опис — Archivfindbuch

Индекс — Klassifikationsziffer

Индекс на дело — Registratursignatur; Aktenzeichen

Индексиране — Signierung

Индивидуална номенклатура на делата — Individueller Aktenplan (Aktenplan einer Institution)

Инициативен документ — Initiativdokument

Интензивност на използване на архивните документи — Nutzungsintensität

Информатика — Informatik; Informationswissenschaft

Информационен документ на архив — Informationsmitteilung eines Archivs

Информационен подход в архивознанието — Informationswissenschaftliche Methode in der Archivwissenschaft

Информационно-търсещ език — Informationsrecherchesprache

Информационно-търсеща система на архив — Archivisches Informationsrecherchesystem

Искови данни на архивен документ — Archivsignatur eines Dokuments

Историография — Historiographie

Историческа география — Historische Geographie

Историческа метрология — Metrologie; Massund Gewichtskunde

Историческа справка — Information über den Bestandsbildner und seinem Bestand; historisches Vorwort

Историческа хронология — Chronologie; Zeitrechnungslehre

Исторически извор — Quelle

История на институциите — Institutionsgeschichte

К

Кадър — Bildfeld; Aufnahme

Калка — Paus

Капацитет на паметта на електронноизчислителната машина — Speicherkapazität

Капсулация на архивни документи — Einschweißen

Картография — Kartographie

Картон-заместител — Stellvertreter; Retent

Картон на архивен фонд — Bestandskarte

Картотека — Kartei

Картотека на фондообразувателите на архив — Kartei der Bestandsbildner des Archivs

Картотечна регистрационна система — Karteiregistrierungssystem

Каталог на архивни документи — Archivkatalog

Каталог на изделия — Erzeugniskatalog

Каталог на обекти = Обектов каталог

Каталогизация — Katalogisierung

Категория на архивен фонд — Bestandskategorie

Каширане на документ — Kaschierung des Dokuments

Кинодокумент — Kinodokument; Film

Класификационна схема на документ на информация — Klassifikationsschema der Dokumenteninformation

Класификационна схема на фонд — Ordnungsschema; Klassifikationsschema

Класификация на документи — Dokumentenklassifikation; Ordnung; Ordnungsarbeit

Класификация на документна информация — Klassifikation der Dokumenteninformation

Класическа реставрация на документи — Klassische Dokumentenrestauration

Клеймо = Печат

Климатизация на архивохранилище — Klimatisierung eines Archivmagazins

Ключова дума — Stichwort; Schlüsselwort; Kennbegriff

Книжа — Papiere

Код — Code, Schlüssel

Кодикология — Handschriftenkunde

Кодиране — Codierung

Коментари към публикуваните документи = Бележки към съдържанието на публикуваните документи

Компактен стелаж — Bewegliches Regal; Kompakt-Regal (-system)

Комплекс от архивни фондове — Komplex von Archivbeständen

Комплексна експертиза на ценността на документите — Komplexe Bewertung

Комплект на кинодокумент — Vollständiges Kinodokument

Комплект научно-технически документи — Vollständiges technisches Dokument

Комплект на фонодокумент — Vollständiges Phonodokument

Комплектуване на архив — Komplettierung des Archivs

Консервация на документи — Konservierung der Dokumente

Конструкторска документация — Konstruktionsdokumentation

Конфискуване на документи — Konfiszierung von Dokumenten

Копие — Kopie

Копиране — Kopierung der Dokumente

Копирна книга — Briefkopierbuch

Кореспондент — Briefpartner

Кореспонденция — Korrespondenz; Schriftwechsel; Briefwechsel

Крайни дати на дело — Grenzdaten einer Akte

Кратък указател — Register ohne Erläuterungen (Kurzregister)

Криптография — Kryptographie

Критерии за определяне ценността на документите — Bewertungskriterien

Л

Лаванда = Промеждутъчен позитив

Ламинация — Lamination

Листодопълване = Листоотливане

Листоотливане — Angießen

Литография — Lithographie

Личен архив — Nachlass

Личен архивен фонд = Архивен фонд от личен произход

Личен документ — Persönliches Dokument

М

Магнетофонна лента = Магнитна лента

Магнитен диск — Magnetplatte

Магнитна лента — Magnetband

Манускрипт — Manuskript

Маргинали, маргиналии = Приписки

Машинен език — Maschinensprache; Computersprache

Машинна дума — (Computer-) Wort

Машиноориентиран документ — Maschinenorientiertes Dokument

Машиночитаем документ — Maschinenlesbare Dokumente, Archive; Datenarchiv

Микрография — Mikrographie

Микроизображение — Mikrobild

Микрокарта — Mikrokarte

Микрокопие — Mikrokopie

Микропроцесор — Mikroprozessor

Микрофилм — Mikrofilm

Микрофилмиране — Mikrographie

Микрофиш — Mikrofiche

Микроформа — Mikroform

Моливдовул — Urkunde mit bleiernem Siegel

Монограм — Monogramm

Монтажен лист — Montageblatt eines Kinodokuments

Мото — Motto

Н

Научноизследователска документация — Wissenschaftliche Dokumentation

Научнодокументално издание — Wissenschaftliche Dokumentenpublikation

Научно-критично публикуване на документи — Wissenschaftlichkritische Dokumentenpublikation

Научнопопулярно документално издание — Populärwissenschaftliche Dokumentenpublikation

Научно-справочен апарат — Auskunftsapparat

Научно-справочен апарат към документална публикация — Wissenschaftlicher Auskunftsapparat der Dokumentenpublikation

Научно-техническа документация — Wissenschaftlichtechnische Dokumentation

Научно-техническа обработка на фонд — Verzeichnung des Bestandes

Негатив — Negativ

Недействителен документ — Ungültiges Dokument

Недробимост на архивния фонд — Unteilbarkeit eines Archivbestandes

Неистински документ — Nicht authentisches, falsifiziertes Dokument

Нетрадиционни документи — Nichttraditionelle Dokument (Dokumente auf modernen Informationsträgern)

Неутрализация на киселинността на хартията — Entsäuerung

Нови документи = Нетрадиционни документи

Номенклатура на делата — Aktenplan

Нормализация на правописа при публикуваните документи — Anpassung des publizierenden Dokuments an die gültige Orthographie

Нормативен документ — Normatives Dokument

О

Обвивка — (Akten) Deckel; Umschlag

Обединен архив — Vereinigtes Verwaltungsarchiv; Spezialarchiv

Обектов каталог — Objektkatalog; Baustellenkatalog

Обем на документооборота — Umfang des Dokumentenumlaufs

Обособяване на дела = Формиране на дела

Общонаучен подход в архивознанието — Allgemeinwissenschaftliche Methode in der Archivwissenschaft

Ономастика — Onomatologie; Namenkunde

Операционна система — Betriebssystem

Описание на документи — Verzeichnung der Dokumente

Описателна статия в архивен справочник — Eintrag; Artikel

Опис на архивни документи = Инвентарен опис

Опис-указател = Идеален опис на архивен фонд

Оптимизация на Държавния архивен фонд — Optimierung der Zusammensetzung und des Inhalts des STAPO

Органи за управление на Държавния архивен фонд — Verwaltungsorgane des Staatlichen Archivfonds; Archivinstitutionen

Организационно-разпоредителна документация — Organisatorisch-verfügende Dokumentation

Оригинал на документ — Original eines Dokuments

Оригинал на кинодокумент = Негатив

Оригинал на фонодокумент — Original eines Phonodokuments

Оригинал на фотодокумент = Негатив

Основен текст на документ/изображение за публикуване — Haupttext (-bild) eines zu publizierenden Dokuments

Открит опис — Offenes Findbuch, offenes Verzeichnis (für Ergänzungen)

Отразен документ = Дублетен документ

Отчетна единица на архивни документи — Registriereinheit

Отчетна регистрация на архивни документи — Registrierung der Archivdokumente

Официален документ — Amtliches Schriftstück (Dokument)

Оформяне на документ — Dokumentengestaltung

П

Пакет приложни програми — Programmpaket

Палеография — Paläographie

Палимпсест — Palimpsest

Памет на електронноизчислителната машина — (Daten)Speicher

Папирология — Papyrologie

Папирус — Papyrus

Паспортизация на фонд — (Bestands)Revision; Bestandsaufnahme

Паус — Pauspapier

Пергамент — Pergament

Периферно устройство на електронноизчислителна машина — Peripherie

Пертиненцпринцип = Принцип на пертинентността

Перфокарта — Lochkarte

Перфолента — Lochstreifen

Печат — Siegel

Пиктограма — Piktogramm

Писар — Schreiber, Kopist

Писмен документ — Schriftliches Dokument

Питакь — «Pitak» — Behördendokumente im Mittelalter

Поверителен документ — Vertrauliches Dokument

Повторяемост на документната информация — Informationswiederholung

Погълнат документ — Dokument, das in ein anderes aufgenommen wird

Подбор на документите за публикуване — Auswahl von Dokumenten zur Publizierung

Подборно комплектуване на документи — Auswahlkomplettierung von Dokumenten

Позитив — Positiv(kopie)

Полууставно писмо — Halb- «ustav» — Schreibweise im Mittelalter

Помощни исторически дисциплини — Historische Hilfswissenschaften

Послепис — Postskriptum

Постскриптум = Послепис

Преводна таблица — Konkordanz der Archivsignaturen

Преглед на архивни документи — Dokumenten-(Bestands-) Information

Предаване на изображение при публикуване — Bildwiedergabe bei Publizierung

Предаване на текст на документ при публикуване — Textwiedergabe bei Publizierung

Предавателен опис на документи — Abgabe-(Ablieferungs-)Verzeichnis

Предварителен опис на документи — (Ablieferungs-, Kontroll-) Liste

Предговор към документална публикация — Vorwort

Предметен каталог — Alphabetischer Sachkatalog

Предметен указател — Sachregister

Предметно-тематичен каталог — Sachthematischer Archivkatalog

Препис — Abschrift

Преписка — Schriftwechsel

Преработка на инвентарен опис — Überarbeitung eines archivischen Verzeichnisses (Findbuches)

Приложение — Anhang

Примерна номенклатура на делата — Exemplarischer Aktenplan; Typenaktenplan

Принцип на всестранност и комплексност при изучаване на архивните документи — Prinzip der Allseitigkeit und Komplexität beim Studium von Archivgut

Принцип на историзма в архивознанието — Historisches Prinzip in der Archivwissenschaft

Принцип на пертинентността — Pertinenzprinzip

Принцип на произхода — Provenienzprinzip

Принцип на териториалната принадлежност — Territorialprinzip; Standortprinzip

Принцип на уважение към фонда = Принцип на произхода

Приписки — Marginalien; Randvermerke

Провениенцпринцип = Принцип на произхода

Програмиране — Programmierung

Проект на документ — Entwurf eines Dokuments

Проектна документация — Projektierungsdokumentation

Прозвище — Beiname

Промеждутъчен архив = Обединен архив

Промеждутъчен позитив — Zwischenpositiv (Lavendel)

Промеждутъчно депо = Обединен архив

Протограф — Urtext

Профил на архив — Archivprofil

Псевдоним — Pseudonym

Публикуване на документи — Dokumentenpublikation

Първичен документ — Primäres Dokument

Първична обработка на документи — Primäre Verzeichnung von Dokumenten

Пътеводител по фондове на архив/и — (Archiv-) Führer; Bestandsübersicht

Р

Работна инструкция в архивите — Arbeitsvorschriften im Archiv

Разграничителна дата — Grenzdatum

Разносна книга — Dokumentenumlaufsbuch

Регест — Regest (Zusammenfassung des Dokumentes)

Регистрационен дневник на документи — Briefbuch

Регистрационно-контролна карта — Registrierungs- und Kontrollkarte

Регистрация на документ — Registrierung des Dokuments

Регулярно постъпление — Regulärer Zugang

Режим на съхранение на документи — Aufbewahrungsbedingungen

Резолюция — Schriftliche Anweisung auf einem Dokument

Реквизит на документ — Element der Dokumentengestaltung

Реконструкция на архивен фонд — Rekonstruktion eines Archivbestandes

Релевантност на предоставения документ/информация — Relevanz der überlassenen Dokumente (Informationen)

Репрография — Reprographie

Репродуциране на документи — Dokumentenreproduktion (Reproduktion von Dokument)

Реставрация на документ — Restaurierung des Dokuments

Родов фонд — Herrschaftsarchiv; Verwandtschaftsarchiv

Ролен микрофилм — Rollfilm (mikro)

Ръкопис — Manuskript

С

Свитък — Rotulus; Rolle

Секретен документ = Поверителен документ

Семеен фонд — Familienarchiv

Сигилография = Сфрагистика

Сигнатура на архивен документ = Искови данни на архивен документ

Система за управление на база данни — Steuerungssystem eines Datenbestandes

Система на документиране — Dokumentierungssystem

Система на научно-справочен апарат към архивни документи — System des wissenschaftlichen Auskunftsapparates für die Archivdokumente

Систематизация на документи — Anordnung

Систематичен каталог — Systematischer Archivkatalog

Систематическа класификация на документната информация — Systematische Klassifikation der Dokumenteninformation

Системен подход в архивознанието — Systemmethode in der Archivwissenschaft

Скорописно писмо — «Skoropis» — Schreibweise am Ende des Mittelalters

Софтуер — Software

Специални видове документи = Нетрадиционни документи

Специални исторически дисциплини = Помощни исторически дисциплини

Специални списъци = Списъци на документите със срокове за съхранението им

Списък на документите, подлежащи на постоянно съхранение — Bewertungsverzeichnis von zur ewigen Aufbewahrung bestimmten Dokumenten

Списък на постъпленията — Zugangsliste

Списък на фондовете — Bestandsverzeichnis; Beständeliste

Списък на частичните постъпления — Verzeichnis der partiellen Zugänge

Списъци на документите със срокове за съхранението им — Schriftgutbewertungsverzeichnisse

Справочно-информационно издание — Veröffentlichte Findhilfsmittel

Стандартизиран документ — Standardisiertes Dokument

Стареене на документи — Alterung der Dokumente

Стелаж — Regalanlage

Стелажен указател — Lagerungs(Regale)-übersicht

Стенограма — Stenogramm

Стълбец — Rolle

Сфрагистика — Siegelkunde; Sphragistik

Съставяне на документ — Herstellung eines Dokuments

Съхранение на документи — Aufbewahrung der Dokumente

Т

Табулограма — Ausdruck

Текст на документ — Dokumententext

Текстов документ — Textdokument

Текстология — Textologie

Текстуални бележки към публикуваните документи — Textliche Anmerkungen bei Publizierung von Dokumenten

Текущ архив — Altregistratur

Тематичен преглед — Thematische Bestandsübersicht (Spezialinventar)

Тематично документално издание — Thematische Dokumentenpublikation

Тематично разкриване — Thematische Ermittlung von Archivdokumenten

Теория и практика на архивното дело = Архивознание

Терминал — Terminal

Терминологичен указател — Terminologisches Register

Термография — Thermographie

Термохигрограф — Thermohygrograph

Технически архив — Technisches Archiv

Техническо оформяне на дело/архивна единица — Technische Gestaltung der Akte (der Aufbewahrungseinheit)

Технологична документация — Technologische Dokumentation

Типов документ — (Unifiziertes) Typendokument

Типов списък на документи — Liste der (unifizierten) Typendokumente

Типова номенклатура на делата — Typenaktenplan

Титло, титла — «Titlo» — Abkürzungszeichen (Mittelalter)

Том — Band

Тонфилм — Tonfilm

Топографски указател — Topographisches Register; Lagerungsübersicht

Топоним — Topos, Toponym

Топонимия — Toponomastik

Топономастика = Топонимия

Традиционен документ = Писмен документ

Транскрипция — Transkription

Транслитерация — Transliteration

У

Угасване на текст/изображение — Text-(Bild-)verblassung

Указател към архивен справочник и документална публикация — Index; Register

Уникален документ — Unikat

Унифициран документ — Unifiziertes Dokument

Унифициране на документи — Unifizierung von Dokumenten

Уставно писмо — «Ustav» — Schreibweise im Mittelalter

Усъвършенстване на инвентарен опис — Vervollkommung des Findbuches

Учебна документална публикация — Dokumentenpublikation für Lehrzwecke

Учрежденски архив = Архив на учреждение или организация

Ф

Файл — Datei

Факсимилно публикуване на документи — Faksimileausgabe

Фалшив документ — Fälschung

Филигран = Воден знак

Филм — Film

Филмотека — Filmothek; Filmarchiv

Фиш — Karte

Фишова регистрационна система = Картотечна регистрационна система

Фонд = Архивен фонд

Фондиране на документи — Bestandsbildung

Фондова документална публикация — Publikation von Dokumenten aus einem Bestand

Фондова картотека — Bestandskatalog

Фондообразувател — Registraturbildner; Bestandsbildner

Фонодокумент — Phonodokument

Фонотека — Phonothek

Формиране на дело — (Akten-)Ablage; Aktenbildung

Формуляр — Formular

Формуляр на документ — Formular

Фотографска плака — Fotografische Platte

Фотодокумент — Fotodokument

Фотореставрация — Restauration durch fotografische Methoden

Фототека — Fotothek

Фототипно публикуване на документи — Lichtdruckpublikation von Dokumenten

Фотохартия — Fotopapier

Х

Хардуер — Hardware

Хартия — Papier

Хартия за реставрация — Restaurierungspapier

Хартофилакс = Вивлиотекарь

Хералдика — Heraldik; Wappenkunde

Холография — Holographie

Холцфрай — Holzfrei

Хрисовул — Urkunde mit goldenem Siegel

Хроника на събитията в документална публикация — Zeittafel; Chronologie; zeitliche Abfolge

Хронологичен каталог — Chronologischer Archivkatalog

Хронологичен указател — Chronologisches Register

Ц

Ценен документ — Wertvolles Dokument (Archivgut)

Централен процесор — Zentraleinheit

Централизация в архивното дело — Zentralisierung des Archivwesens

Централизиран отчет на документите на Държавния архивен фонд — Zentralisierte Erfassung der Dokumente des Staatlichen Archivfonds

Централна експертна комисия — Zentrale Bewertungskommission (in einer Behörde)

Централна експертно-проверочна комисия — Zentrale Bewertungsprüfungskommission

Централна фондова картотека — Zentraler Bestandsnachweis (ZBN)

Ч

Частично постъпление на документи — Zugang; partielle Akzession

Чернова на документ — Konzept; Entwurf

Чертеж — Technische Zeichnung

Ш

Шифрован документ — Chiffrierter Text

Шифър — Chiffre, Code

Шрифт — Schrift

Ю

Юридическа сила на документ — Rechtlicher (Beweis) Wert

Бележки

1. Съдържащият се в оригиналното издание превод на уводната част на руски, френски, английски и немски език не е поместен.

2. Петкова, Ст. Лексикографски опити и постижения в архивната област. Архив за поселищни проучвания. Год. шеста, 1997, кн. 1–2, с. 3–33 и литературата в препратките към тази статия.

3. Методически кодекс. С., Главно управление на архивите при Министерския съвет, 1982.

4. Единна държавна система за деловодство. Основни положения. С., Комитет по Единна система за социална информация, 1980.

5. Вж. напр. Терминологичен справочник по микрография. С., 1985; Glos-sary of Basic Archival and Library Conservation Terms. English with Equivalents in Spanish, German, Italian, French and Russian. München, New York, London, Paris, 1988 (ICA Handbooks Series, v. 4).

6. Терминологический словарь по информатике. M., 1975; Речник на основни термини и понятия, използвани при стандартизацията и унификацията на статистическата отчетна документация и механизираната й обработка. С., 1984; Elementary Terms in Archival Automation. Koblenz, 1983, etc.

7. И главно: Минцев, Д., Е. Симеонова. Речник на архивиста. С., 1970, циклопечат.

8. БДС 6. 25. 3. 00–76. Единна система за унифицирана управленческа документация по деловодство и архивно дело. Термини и определения. Т 29; БДС 14385–77. Дати календарни. Начин за записване с цифри; БДС EN ISO 2789. Информация и документация — Международна библиотечна статистика (декември 1994); БДС 17384–96. Справочници за библиотеки, архиви, центрове за информация и документация и техните бази данни. Т 62; БДС ISO 639. Код за представяне на наименованията на езиците. Т 62 (в сила от 01. 06. 1997); БДС ISO 1087. Терминология. Речник. Т 62 (в сила от 01. 02. 1998); БДС EN ISO 9706. Информация и документация — хартия за документи и печатни издания — изисквания за устойчивост и стареене. К 69 (юни 1998).

9. Slovnicek archivni terminologie. Prag, 1954; Elsevier’s Lexicon of Archives Terminology. Amsterdam, 1964; Краткий словарь архивной терминологии. М.-Л., 1968; Rjecnik arhivske terminologije Jugoslavije. Zagreb, Savez drustava arhivskih radnika Jugoslavije, 1972; Materialy do slownika terminologii archiwalnej krajow socjalistycznych. Warszawa, 1973; Polski Slownik Archiwalny. Warszawa, 1974; Lexikon Archivwesen der DDR. Berlin, 1976; Dictionar al Stiintelor speciale ale istoriei. Bucuresti, 1982; Словарь современной архивной терминологии социалистических стран. Вып. 1, М., 1982 и Вып. 2, М., 1988; Dictionary of Archival Terminology. ICA Handbooks Series. V. 3, München, New York, London, Paris, 1984, 2nd Edition, 1988 (ICA Handbooks Series, V. 7); Vocabulaire des Archives. Archivistique et diplomatique contemporaine. Paris, 1987 (Français-Anglais); Dictionnaire des Archives. De l’archivage aux systèmes d’information. Paris, 1991 (Français-Anglais-Allemand); A Glossary for Archivists, Manuscript Curators and Records Managers. Chicago, The Society of American Archivists, 1992.

10. Janus, 1994. 1, or: ISAD(G): General International Standard Archival Description, International Council on Archives, Ottawa, 1994. In French: Norme Générale et Internationale de Description Archivistique, Conseil International des Archives, Ottawa, 1994. Подготвя се за публикуване като БДС — Архивно описание Т (еквивалентен на ISAD(G).

11. Речник на българския език. Т. 1–3, С., 1977; Български тълковен речник. 2 изд., С., 1963.

12. Речник на чуждите думи в българския език. 4–то прераб. и допълн. изд. С., 1978; Речник на чуждите думи в българския език. С., 1982 и др.