ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ОЧАКВАЙТЕПенелов, И. Специални библиотеки в България до Втората световна война. — Годишник на СУ Св. «Климент Охридски». Философски факултет, 2015, № 7, 93–169.