ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СВЕТОВНА ИСТОРИЯ СтатииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


А

Аверинцев, Сергей

Б

Бpayн, Томас

Браун, Питър

Г

Григорова, Дарина

Гъркова, Веселка

Д

Дамянов, Симеон

Джеймс, Едуард

Дюби, Жорж

К

Каждан, Александър

Л

Льо Гоф, Жак

М

Морис, Розмари

Р

Руш, Мишел

Т

Теохаридис, Йоанис

У

Уитън, ДейвидЗаглавия


А

Аспекти на държавността в Западноевропейското средновековие. Гъркова, Веселка. — Във: Държавността в историята. Ч. I. Алманах полемика. София, 2000, 193–253.

Д

Делото на историците, или за историческата цензура в съвременна Русия. Григорова, Дарина. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 43–49.

Е

Европейският север през Ранното средновековие: 400–900 г. Джеймс, Едуард. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 237–278.

З

За трипартитното общество, монархическата идеология и икономическото обновление в християнската общност от XI до XII в. Льо Гоф, Жак. — Във: История на европейската цивилизация. Т. II. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 193–202.

К

Късната античност. Браун, Питър. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 66–126.

П

Представата за света във Византия. Каждан, Александър. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 384–424.

Проблеми на индустриалното развитие на балканските страни в края на XIX и началото на ХХ в. Дамянов, Симеон. — Исторически преглед, 1980, № 3, 42–65.

Р

Ранното Западноевропейско средновековие. Руш, Мишел. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 279–383.

С

Северна Европа нахлува в Средиземноморието 900–1200 г. Морис, Розмари. — Във: История на европейската цивилизация. Т. II. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 82–128.

Северноевропейското общество през Развитото средновековие 900–1200 г. Уитън, Дейвид. — Във: История на европейската цивилизация. Т. II. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 30–81.

Символичният ритуал на васалитета. Льо Гоф, Жак. — Във: История на европейската цивилизация. Т. II. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 129–192.

Съдбата на европейската културна традиция в периода на преход от Античност към Средновековие. Аверинцев, Сергей. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 127–182.

Състояние на уединение: XI–XIII в. Дюби, Жорж. — Във: История на европейската цивилизация. Т. II. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 240–260.

Т

Трансформация на римското средиземноморие: 400–900 г. Бpayн, Томас. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 183–233.

У

Установяване на османско владичество и османско феодално земевладение в Кипър. Теохаридис, Йоанис. — Исторически преглед, 1978, № 3, 22–41.

Х

Художественият идеал във Византия. Каждан, Александър. — Във: История на европейската цивилизация. Т. I. Човекът и средновековието. История за осми клас. Книга за учителя. София, 1994, 425–452.