ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СтатииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


Б

Балчев, Владимир

Беров, Любен

Боянов, Станислав

Бъчварова, Нели

В

Велев, Александър

Вучкова, Мариана

Г

Георгиев, Величко

Георгиева, Цветана

Георгиева, Донка

Д

Данчева-Василева, Ани

Димов, Димчо

Дуйчев, Иван

И

Иванов, Ивелин

Илиев, Илия

К

Косев, Димитър

М

Маринова, Стефка

Марков, Ивайло

Маркова, Зина

Мехочева, Цанка

Митев, Йоно

Мишев, Радослав

Н

Николова, Веска

П

Панайотов, Любомир

Панайотов, Николай

Пандев, Константин

Пантев, Андрей

Пенкова, Соня

Петров, Методи

Примов, Борислав

Проданов, Васил

Р

Радев, Радослав

С

Савов, Николай

Симеонов, Стефан

Симеонов, Симеон

Снегаров, Иван

Стоянов, Иван

Т

Теофилов, Теофил

Тодев, Илия

Тошкова, Витка

Ф

Фелдман, Лори

Х

Хараланова, Диана

Ц

Цветкова, Бистра

Ч

Чолова, Цветана

Чорбаджиева, Толя

Ш

Шарланова, ВалентинаЗаглавия


А

Антиосманската съпротива на българите през XV–XVII в.. Георгиева, Цветана. — Исторически преглед, 1980, № 3, 3–19.

Б

България и Австро-Унгария в началните години на Стамболовия режим (1887–1890 г.). Мишев, Радослав. — Исторически преглед, 1980, № 3, 75–88.

Българо-руски политически отношения в навечерието и по време на пълномощията (1879–1883). Петров, Методи. — Исторически преглед, 1981, № 6, 25–42.

Българската екзархия и Априлското въстание. Маркова, Зина. — Исторически преглед, 1986, № 5, 20–37.

Българската култура през първата половина на XIV век. Дуйчев, Иван. — Във: Миниатюрите на Манасиевата летопис. София, 1962, 9–16.

Българските институции в контекста на догонващата модернизация. Проданов, Васил. — Известия на Българското историческо дружество, 2011, № 41, 9–21.

Българските манастири като религиозни, социални, политически и културни институции през Средновековието и Възраждането. Шарланова, Валентина. — Известия на Българското историческо дружество, 2011, № 41, 22–26.

В

Висшето образование при управлението на БЗНС. Велев, Александър. — Исторически преглед, 1976, № 6, 62–71.

Вторият кръстоносен поход през балканските земи и Византия. Примов, Борислав. — Исторически преглед, 1978, № 6, 37–57.

Възникване и утвърждаване на Българското книжовно дружество. Савов, Николай. — Във: Из историята на Българското книжовно дружество (1869–1911). Сборник по случай 125–годишния юбилей на Българската академия на науките. София, 1994, 7–23.

Възобновяване и укрепване на българската държава (1186–1197 г.). Данчева-Василева, Ани. — Исторически преглед, 1985, № 9, 37–53.

Г

Географски описания в средновековната българска книжнина. Дуйчев, Иван. — Във: Сборник в чест на акад. Никала В. Михов. София, 1959, 159–170.

Георги Стойков Раковски и българската национална демократическа революция. Косев, Димитър. — Исторически преглед, 1981, № 6, 43–57.

Д

Дейността на американските представители за освобождаване на мисионерката Елен Стоун. Фелдман, Лори. — Исторически преглед, 1978, № 3, 65–79.

Дейността на Съюза за закрила на децата в България — Клон Айтос (1932–1955). — АП, 2010, 1–2, 112–116.. Георгиева, Донка, Марков, Ивайло. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 112–116.

Държава и църква в Средновековна България. Дуйчев, Иван. — Родина, 1940, № 2, 82–96.

Е

Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх. Чолова, Цветана. — Исторически преглед, 1980, № 3, 104–116.

З

Законодателната инициатива в Источна Румелия. Боянов, Станислав. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 103–112.

Зараждане на научната мисъл в средновековна България. Дуйчев, Иван. — Археология, 1963, № 2, 10–15.

И

Идеята за приемствеността в средновековната българска държава. Дуйчев, Иван. — Известия на Българското историческо дружество, 1970, № 27, 5–19.

Идеята за първото българско изложение. Балчев, Владимир. — Архивен преглед, 1991, № 4, 55–60.

Илинденско-Преображенското въстание и българската прогресивна общественост. Панайотов, Любомир. — , 1978, № 3, 3–21.

Л

Летописта на Константин Манаси. Дуйчев, Иван. — Във: Миниатюрите на Манасиевата летопис. София, 1962, 17–26.

Любен Каравелов за естествознанието. Бъчварова, Нели. — Исторически преглед, 1978, № 6, 69–78.

М

Международни прояви на масонската Велика ложа на България (1918–1936 г.). Георгиев, Величко. — Исторически преглед, 1981, № 5, 3–24.

Методи на шифроване, използвани от Тайния централен български комитет. Илиев, Илия. — Исторически преглед, 2007, № 3–4, 175–203.

Н

Нормативно-административни рамки на военните музеи във войската от края на XIX в. до началото на 30–те години на XX в. Пенкова, Соня. — Известия на Националния военноисторически музей, 2006, № 16, 9–25.

О

Опазване на българската народност и изява на народностното съзнание през XV–XVIII в. Цветкова, Бистра. — Библиотека на лектора, 1972, № 1, 3–30.

Организация на силите за опазване на обществения ред в Изтучна Румелия (1879–1885). Симеонов, Стефан, Радев, Радослав. — Научен алманах на ВСУ «Черноризец Храбър», 2015, № 29, 81–97.

Осемдесет години Национален военноисторически музей. Хараланова, Диана. — Известия на Националния военноисторически музей, 1996, № 11, 5–17.

П

Петър Димков — офицерът родолюбец, педагог и възпитател. Димов, Димчо. — Във: Петър Димков родолюбецът, лечителят, мислителят. София, 2009, 72–89.

По някой проблеми на старославянската и старобългарската литература. Дуйчев, Иван. — Литературна мисъл, 1969, № 5, 8–23.

Политиката на първото българско правителство след Освобождението (юли–ноември 1879 г.). Петров, Методи, Стоянов, Иван. — Исторически преглед, 1980, № 2, 22–42.

Политически искания и програми на българското националноосвободително движение в Македония и Одринско (1878–1912). Пандев, Константин. — Исторически преглед, 1980, № 6, 21–49.

Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в. Иванов, Ивелин. — Годишник на Военноморския музей — Варна, 2014, № 9, 122–142.

Правна регламентация и защита на културно-историческото наследство в Османската империя през втората половина на XIX век. Панайотов, Николай. — Исторически преглед, 2009, № 1–2, 77–84.

Проект на Държавния департамент на САЩ от декември 1943 г. за контрола на Македония след Втората световна война. Тошкова, Витка. — Векове, 1979, № 5, 64–68.

Проекти на САЩ за определяне на границите на България през 1918–1919 г. Пантев, Андрей. — Исторически преглед, 1981, № 1, 33–49.

Първите циклични кризи на европейския капитализъм и стопанската конюнктура в българските земи през XIX в. Беров, Любен. — Исторически преглед, 1978, № 6, 22–36.

Р

Ролята на църквата за запазване на българската народност през ранните векове на османското владичество. Дуйчев, Иван. — Известия. Българска патриаршия. Църковно-исторически и архивен институт. Централен църковен историко-археологически музей, 1978, № 1, 65–84.

С

Симпатични мастила, «скари» и цифрови шифри, използвани от Васил Левски в периода от 1870–1872 г. Илиев, Илия. — Исторически преглед, 2005, № 5–6, 26–63.

Социална политика и благотворителна дейност в Пловдив през двадесетте и тридесетте години. Вучкова, Мариана. — Архивен преглед, 1991, № 4, 61–68.

Сто години Столичен общински съвет. Мехочева, Цанка. — Архивен преглед, 1979, № 2, 17–24.

Строителни проекти и дейност на Народната партия (1894–1899 г.). Николова, Веска. — Исторически преглед, 1986, № 5, 38–51.

Съединението на България през 1885 г. Митев, Йоно. — Исторически преглед, 1980, № 6, 49–61.

Създаване и начално развитие на Българското радио (1929–1934 г.). Теофилов, Теофил. — Исторически преглед, 1978, № 3, 55–65.

Създаване и развитие на фабрика «Искович и Леви» — Русе (1903–23 декември 1947 г.). Маринова, Стефка. — Архивен преглед, 1990, № 2, 87–91.

Създаване на Българо-католическата гимназия в Одрин. Тодев, Илия. — Исторически преглед, 1987, № 1, 85–90.

Създаване на Българско дунавско корабоплавателно кооперативно сдружение. Чорбаджиева, Толя. — Годишник на Военноморския музей — Варна, 2014, № 9, 175–185.

Т

Телеграфо-пощенските станции в Източна Румелия. Симеонов, Симеон. — Архивен преглед, 1979, № 2, 24–28.

У

Учредяването на Московската патриаршия (1589–1721) и Охридската архиепископия. Снегаров, Иван. — Македонски преглед, 1942, № 1, 3–12.