ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СтатииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


А

Арсенова, Искра

Б

Бояджиев, Георги

Г

Гюзелев, Васил

З

Запрянова-Тодорова, Антоанета

И

Игнатова, Анка

К

Коен, Давид

Н

Нейкова, Андриана

Нинов, Давид

П

Първев, Иван

С

Стоева, Лили

Т

Тодоров, Юри

Тодорова, Цветана

Ц

Цонев, МладенЗаглавия


А

Археография в болгарской научной терминологии. Нейкова, Андриана. — Bulgarian Historical Review, 1991, № 4, 85–89.

Археографията като научна дисциплина в светлината на дискусията в списание «Советские архивый». Нейкова, Андриана. — Архивен преглед, 1979, № 2, 6–12.

В

Военни науки. Цонев, Младен. — Във: Из историята на Българското книжовно дружество (1869–1911). Сборник по случай 125–годишния юбилей на БАН. София, 1994, 199–213.

Д

Двустранните и многостранните документални издания — принос към изворовата база на изследванията по българистика. Нейкова, Андриана. — Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 22. Доклади. София, 1988, 233–241.

Документални свидетелства за дейността на проф. Ив. Шишманов като археограф. Нейкова, Андриана. — Известия на държавните архиви, 1994, № 67, 337–345.

Документалните публикации за Възраждането в периодичните издания — начален етап на археографска дейност. Нейкова, Андриана. — Известия на държавните архиви, 1980, № 40, 55–70.

З

За предмета на историческата метрология и някои по-разпространени стари мерки за дължина и тегло в България и българските земи. Коен, Давид. — Архивен преглед, 1986, № 1, 42–59.

За предмета на историческата метрология и някои по-разпространени стари мерки за дължина и тегло в България и българските земи. Продължение от свезка 1. Коен, Давид. — Архивен преглед, 1986, № 2, 73–85.

За предмета на историческата метрология и някои по-разпространени стари мерки за дължина и тегло в България и българските земи. Продължение от свезка 2. Коен, Давид. — Архивен преглед, 1986, № 3, 54–69.

За развитието на помощните исторически дисциплини в България (1973–1988). Запрянова-Тодорова, Антоанета. — Архивен преглед, 1989, № 2, 142–148.

И

Идеи и програми за издирване и публикуване на извори за българската история (1878–1944 г.). Нейкова, Андриана. — Във: Университетски изследвания и преподавания на българската история у нас и в чужбина. Международен симпозиум. Смолян, 1984. Т. II. Ч. 12. Смолян, 1988, 39–50.

Идеи и програми за издирване и публикуване на писмени извори за българската история. Нейкова, Андриана. — Годишник на Софийския университет. Исторически факултет, 2000, № 84–85, 288–325.

Информатика и история. Тодоров, Юри. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 40–43.

Информационните технологии и българската историческа наука в зората на XXI век. Първев, Иван. — Във: Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, София, 10–11 ноември 2004 г. София, 2006, 402–408.

Исторически науки. Тодорова, Цветана. — Във: Из историята на Българското книжовно дружество (1869–1911). Сборник по случай 125–годишния юбилей на БАН. София, 1994, 24–50.

Историята на науката във виртуалния свят. Арсенова, Искра. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 47–52.

Н

Новите информационни технологии — неделима част от модернизацията на историческото знание. Нинов, Давид. — Във: Историческата наука в България — състояние и перспективи. София, 2006, 309–314.

Ново сведение за средновековната история на България и за Кирил Философ. Гюзелев, Васил. — Исторически преглед, 1985, № 9–10, 84–86.

Нормализацията на правописа при публикуването на българските архивни документи от епохата на Възраждането. Нейкова, Андриана. — Известия на държавните архиви, 1979, № 38, 95–105.

П

Петър Мутафчиев и идеята за «Monumenta Bulgariae Historica». Нейкова, Андриана. — Известия на държавните архиви, 1993, № 66, 5–24.

Предмет и задачи на историографията като наука. Бояджиев, Георги. — Исторически преглед, 1986, № 5, 66–72.

Предназначение, тематика и видове документални издания за историята на Възраждането. Нейкова, Андриана. — Известия на държавните архиви, 1981, № 42, 35–48.

Приложение на количествени методи в историческите изследвания. Стоева, Лили. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 43–47.

Приносът на военното ведомство в изграждането на печатната изворова база на българската историческа наука в периода до създаването на Държавния архивен фонд. Игнатова, Анка. — Известия на държавните архиви, 2000, № 80, 59–87.

Приносът на проф. Петър Мутафчиев към печатната изворова база на българската историческата наука. Нейкова, Андриана. — Във: Професор Петър Мутафчиев познат и непознат. София, 1997, 114–126.