ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НОВИНИ28 май 2019 г.

За мен е огромна чест да споделя с изтъкнати дейци на културата и изкуствата същността и традициите на 24 май. С тези думи министърът на културата Боил Банов се обърна към гостите на официалната церемония по връчването на традиционните награди по случай 24 май.

С престижните отличия на Министерството на културата днес в Националната галерия «Квадрат 500» бяха удостоени творци и артисти от различни области на науката и изкуствата за техния принос в развитието на българската култура и духовност.

С Грамота и почетен знак «Печат на Цар Симеон Велики» — златен, за принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 24 май — Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, се отличават:

Проф. д-р Андриана Нейкова — архивист и изследовател

Информационна агенция «Пик» https://pik.bg


13 април 2019 г.

На 18 и 19 април 2019 г. в СУ «Св. Климент Охридски», Зала № 1 на Ректората, в рамките на традиционните Университетски четения по архивистика ще се проведе ХIII научно-теоретична конференция на тема: БЪЛГАРСКАТА УНИВЕРСИТЕТСКА АРХИВИСТИКА КАТО КОНКУРЕНТЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ В МРЕЖОВОТО ОБЩЕСТВО: НАУЧНИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

ПРОГРАМА

18 април, четвъртък, Зала № 1 на Ректората

9.30–10.30 ч.ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Приветствие от доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет в СУ «Св. Климент Охридски»

Приветствие от Румен Борисов, зам.-председател на ДА «Архиви»

Приветствие от проф. д. ф. н. Вася Велинова, директор на ЦСВП «Проф. Иван Дуйчев», СУ

проф. д-р Андриана Нейкова (СУ): Представяне на Т. VII от поредицата «Университетски четения по архивистика»

10.30–11.00 ч.Почивка (кафе-пауза)

ЧАСТ І

Модератор: проф. д. ф. н. Вася Велинова

11.00–11.15 ч.проф. д. ф. н. Вася Велинова (ЦСВП, СУ): Представяне на проект относно създаването на електронна платформа за обучение по архивистика, палеография, кодикология, херменевтика и филигранология с ресурсите на ЦСВП «Проф. Иван Дуйчев»

11.15–11.30 ч.проф. д-р Андриана Нейкова (СУ): Българският архивно-информационен сектор в мрежовото общество – реформи, партньорства, университетска архивистика

11.30–11.45 ч.проф. Дарина Григорова (ИФ, СУ): «Разстрелът на Белия дом» и създаването на президентската република в Русия 1993 г.

11.45–12.00 ч.проф. д. и. н. Манчо Веков (ИИИ, БАН): Извори за историческата метрология

12.00–12.15 ч.проф. д. ф. н. Боряна Христова (СУ): Иван Дуйчев като библиограф

12.15–12.30 ч.Илонка Колева (нач. на УА, СУ): Едно неизвестно писмо на Петър Увалиев до акад. Иван Дуйчев

12.30–12.45 ч.Весела Пелова (ДА – Враца): Взаимодействие и форми на работа на ДА – Враца с образователните институции

12.45–13.15 ч.Орлин Илиев (нач.-отдел «Дигитализация», ДАА): Презентация за Е-Естония и съвременни технологични решения в областта на дигитализацията

13.15–14.00 ч.Почивка

ЧАСТ ІІ

Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова

14.00–14.15 ч.доц. д-р Русалена Пенджекова (зам.-директор – Филиал Смолян ПУ): Приносът на Българската археографска комисия към печатната изворова база на съвременната историческа наука

14.15–14.30 ч.доц. д-р Любомир Георгиев (ЦДА): Особености на обработката на документи в лични фондове в ЦДА и БИА

14.30–14.45 ч.доц. д-р Валентин Петрусенко (ПУ), гл. ас. д-р Бисерка Велева (СУ): Специфики на работа с архивни документи в областта на дипломатическата кореспонденция

14.45–15.00 ч.гл. ас. д-р Станислав Боянов (ПУ): Пловдивските периодични издания през 1879–1944 г. като извор за попълване на архивното документално наследство

15.00–15.15 ч.Стефка Маринова (нач.-отдел ДА – Русе): Лични фондове на университетски преподаватели в ДА – Русе

15.15–15.30 ч.д-р Надежда Цветкова, Толя Чорбаджиева (ДА – Русе): Популяризиране на архивното богатство чрез социалните мрежи в контекста на дигиталното съдържание

15.30–16.00 ч.Почивка (кафе пауза)

Модератор: доц. д-р Русалена Пенджекова

16.00–16.15 ч.Боряна Маринова (нач.-отдел ДА – Велико Търново): Популяризиране на документалното културно наследство чрез дигитални технологии и традиционни информационни канали в полза на неформално образование на младите хора

16.15–16.30 ч.Светлана Кръстева (нач.-отдел ДА – Видин): Архивен фонд Аладжемов, Майер Нахман в практиката на ДА – Видин за партньорство в мисията за обогатяване на НАФ

16.30–16.45 ч.Мария Новакова (ДА – Видин): Дигитализирането на документални свидетелства от епохата на Възраждането и до 80-те години на ХIX в., съхранявани в ДА – Видин

17.00–17.30 ч.Изказвания и дискусии

19 април, петък, Зала № 1 на Ректората

ЧАСТ ІІІ

Модератор: доц. д-р Любомир Георгиев

9.30–9.45 ч.д-р Росица Маркова (ЦДА): Принос към архивното наследство на проф./акад. Иван Дуйчев – радиобеседи по средновековна българска история 1941–1944 г.

9.45–10.00 ч.гл. ас. д-р Калина Минчева (ЦСВП, СУ): Писма на Д. А. Расовский, съхранени в архива на Иван Дуйчев

10.00–10.15 ч.д-р Камелия Божилова (НБКМ – БИА): Научни предизвикателства при представянето на малко известви архивни фондове (Фондът на Лазар Герман, съхраняван в НБКМ)

10.15–10.30 ч.д-р Цветан Радулов (НА – БАН): Българските архиви и родната наука – предизвикателства и възможности

10.30–10.45 ч.Давид Нинов (НВИМ): Електронната библиотека по архивистика и документалистика като съвременна образователна платформа

10.45–11.15 ч.Почивка (кафе пауза)

ЧАСТ ІV

Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова

11.15–11.30 ч.д-р Анета Донева (РНБ «Иван Вазов», Пловдив): Акад. Иван Дуйчев, проф. Николай Рубакин и списание «Българска книга»

11.30–11.45 ч.Диньо Господинов (Банка ДСК): Нишата за професията архивист – работодатели и кандидати

11.45–12.00 ч.Рамона Димова (докторант към катедра АМОИ, ИФ, СУ): Документалното наследство на жените-художнички в състава на семейни фондове, съхранявани в ЦДА

12.00–12.15 ч.Георги Митов (студент в специалност История, ИФ, СУ): За началата на дипломатиката

12.15–13.00 ч.Изказвания и закриване на конференцията

Заб. Организаторите си запазват правото на промени при необходимост.


26 ноември 2018 г.

На вниманието на читателите на «Електронната библиотека по архивистика и документалистика»!

Зачестилите напоследък опити при провежданата акредитация на направление 2.2. История и археология и съответните специалности да се представя от външни субекти профилираната Електронна библиотека по архивистика и документалистика като собствен образователен ресурс налагат да припомним следните факти:

Електронната библиотека по архивистика и документалистика е идея, инициатива и дело на проф. д-р Андриана Нейкова – научен ръководител, Давид Нинов – организатор, координатор и оформител на електронните публикации, Васил Нинов – уебдизайнер, полк. о. з. Илия Дейков – сътрудник.

Следователно, библиотеката е частен проект с всички произтичащи права и задължения за нейните създатели. Те от своя страна по никакъв повод не са ги преотстъпвали на други лица, институции или организатори!

Авторите на Електронната библиотека по архивистика и документалистика не са използвали субсидии, предоставени от частни лица, институции, фондации и др.

Библиотеката е предназначена да подпомага развитието на Българската университетска архивистика, но е достъпна и за всички читатели с интереси в областта на хуманитарното познание. Никой освен авторския екип няма право да представя като свой този уникален ресурс при акредитацията на направления или специалности в отделните български висши училища!