ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МонографииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


А

Ангелов, Петър

Андреев, Михаил

Б

Богданов, Иван

Божилов, Иван

Боянов, Станислав

В

Венедиков, Иван

Владикин, Любомир

Г

Гандев, Христо

Генчев, Николай

Георгиев, Г.

Грозданова, Елена

Грънчаров, Стойчо

Д

Добрев, Ангел

Добринов, Добрин

Дуйчев, Иван

Ж

Живков, Тодор

И

Илиев, Илия

Й

Йотов, Петко

К

Косев, Константин

Куманов, Милен

Л

Лалков, Милчо

М

Магдермот, Мерсия

Методиев, Веселин

Миленов, Благой

Милкова, Фани

Мичев, Николай

Мутафчиев, Петър

Мутафчиева, Вера

Н

Недев, Симеон

П

Павлов, Пламен

Пантев, Андрей

Пенджекова-Христева, Русалена

Пенев, Боян

Петров, Методи

Р

Радева, Мария

Руменин, Румен

С

Станев, Никола

Станимиров, Свилен

Стателова, Елена

Стоименов, Николай

Стоянов, Лъчезар

Стоянов, Иван

Т

Топалов, В.

Ц

Цанев, Димитър

Цветкова, Бистра

Ш

Шишманов, Димитър

Я

Янакиев, НиколайЗаглавия


А

Апостола на свободата. Магдермот, Мерсия. Превод от английски език: И. Градинаров. София: Издателство на Централния комитетна Димитровския комсомолски младежки съюз «Народна младеж». 1970. 342 с.

Априлското въстание 1876 година. Гандев, Христо. София: Издателство «Наука и изкуство». 1974. 228 с.

Б

Българска история. Кн. 1. Проблеми и събития. Цанев, Димитър, Радева, Мария, Грозданова, Елена, Лалков, Милчо, Ангелов, Петър. София: Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец», Издателство «Клуб 90». 1993. 232 с.

Българска история. Кн. 2. Паметни битки и сражения. Илиев, Илия, Станимиров, Свилен, Стоименов, Николай, Янакиев, Николай. София: Военноиздателски комплекс «Св. Георги Победоносец», Издателство «Клуб 90». 1993. 208 с.

Българската армия в Първата балканска война 1912–1913. Енциклопедичен справочник. Недев, Симеон, Йотов, Петко, Добрев, Ангел, Миленов, Благой, Илиев, Илия, Руменин, Румен. София: Издателство на Министерство на отбраната «Св. Георги Победоносец». 1997. 224 с.

Българската армия в Първата световна война (1915–1918). Кратък енциклопедичен справочник. Миленов, Благой, Руменин, Румен, Недев, Симеон, Добринов, Добрин, Йотов, Петко, Добрев, Ангел. София: Издателство на Министерство на отбраната «Св. Георги Победоносец». 1995. 184 с.

Българската държава през Средновековието. Андреев, Михаил. София: Издателство на Отечествения фронт. 1974. 208 с.

Българските държавни институции 1879–1986. Енциклопедичен справочник. Съставител: Стоянов, Лъчезар, Методиев, Веселин. София: Държавно издателство «Д-р Петър Берон». 1987. 376 с.

Българският подвиг 1885 Русия и Европа. Петров, Методи. София: Издателство «Македония прес». 1995. 160 с.

Българско възраждане. Трето допълнено и преработено издание. Генчев, Николай. София: Издателство на Отечествения фронт. 1988. 432 с.

В

Васил Левски. Генчев, Николай. София: Военно издателство. 1987. 232 с.

Военното и административното устройство на България през IX и X век. Венедиков, Иван. София: Военно издателство. 1979. 164 с.

Г

Героичната съпротива на българите против турското нашествие. Популярна историческа библиотека. Цветкова, Бистра. С.: Държавно издателство «Народна просвета»: . 1960. 68 с.

З

Зад Високата порта. Шишманов, Димитър. София: Издателство «Наука и изкуство». 1994. 200 с.

Залезът на Първото българско царство (1015–1018). Павлов, Пламен. София: Академично издателство «Проф. Марин Дринов». 1999. 96 с.

Залезът на спахийството. Популярна историческа библиотека. Цветкова, Бистра. София: Държавно издателство «Народна просвета». 1964. 84 с.

И

Из историята на българския народ и държава 681–1948. Изследвания, анализи, преоценки. Съставител: Куманов, Милен. София: Издателство «Пеликан Алфа». 1993. 304 с.

Институции и архиви в Източна Румелия (1878–1885). Боянов, Станислав. София: Издателство «Иврай» ООД. 2016. 212 с.

История на България. Пантев, Андрей, Мутафчиева, Вера, Грънчаров, Стойчо, Божилов, Иван, Косев, Константин. София: Издателска къща «Христо Ботев». 1994. 760 с.

История на българската буржоазна държава и право 1878–1917. Андреев, Михаил. София: Издателство «Софи-Р». 1993. 252 с.

История на българската феодална държава и право. Милкова, Фани, Андреев, Михаил. София: Издателство «Софи-Р». 1993. 406 с.

История на Българското възраждане. Стоянов, Иван. Велико Търново: Издателство «Абагар». 1999. 286 с.

История на Нова България 1878–1941 г.. Станев, Никола. София: Издателски център «Ив. Вазов». 1992. 413 с.

История на Търновската конституция. Владикин, Любомир. София: Издателство «Народна култура». 1994. 286 с.

К

Книга за българите. Мутафчиев, Петър. София: Издателство на Българската академия на науките. 1992. 212 с.

Кратка история на Освободителната война 1877–1878. Преглед на военните действия. Топалов, В., Георгиев, Г. София: Издателство на Българската комунистическа партия. 1958. 415 с.

Л

Левски, революцията и бъдещият свят. Генчев, Николай. София: Издателство на Отечествения фронт. 1973. 156 с.

Личността и делото на екзарх Стефан в българската историческа памет. Пенджекова-Христева, Русалена. Смолян: Издателство «Отзвук прес». 2007. 352 с.

Н

Начало на Българското възраждане. Пенев, Боян. София: Издателска къща «Кама». 2005. 107 с.

П

Политически партии, организации и движения в България и техните лидери 1878–1949. Кратък исторически справочник. Куманов, Милен. София: Издателство «Просвета». 1991. 256 с.

Р

Речник на имената и статута на населените места в България (1878–2004). Мичев, Николай. София: Издателска къща «Петър Берон», Издателство «Изток-Запад». 2005. 408 с.

С

Симеон Велики. Епоха и личност. Богданов, Иван. София: Издателство «Народна просвета». 1974. 244 с.

Сто двадесет и пет години Министерство на отбраната. София: Издателство на Министерство на отбраната. 2003. 44 с.

Страници от миналото. Очерци. Дуйчев, Иван. София: Издателство «Отечество». 1983. 368 с.

Съединението на Княжество България и Източна Румелия 1885 година. Стателова, Елена, Пантев, Андрей. София: Издателство «Просвета». 1995. 200 с.

Т

Тодор Живков срещу някой лъжи. Паралелни етюди. Живков, Тодор. София: Издателство «Делфин прес». 1993. 190 с.