ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ПРОФ. Д-Р АНДРИАНА НЕЙКОВАРодена на 14. II. 1949 г. в гр. София.

Завършва специалност История в Софийския университет «Св. Климент Охридски» (1973 г.).

Постъпва на работа като специалист в Централния държавен исторически архив (1973 г.).

Редовен аспирант към катедра «Архивистика и помощни исторически дисциплини» в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (1974–1976 г.).

Асистент към катедра и «Архивистика и помощни исторически дисциплини» (1977–1979 г.).

Защитава дисертация за получаване на научната степен «кандидат на историческите науки» (д-р по история), на тема: «Археографски проблеми на Българското документално наследство (1878–1978 г.)»; официални рецензенти — проф. д. и. н. Николай Генчев и ст. н. с. Николай Жечев (октомври 1980 г.).

Научен сътрудник І ст. в Научноизследователската лаборатория по архивистика и документалистика (НИЛАД) към Главно управление на архивите при Министерския съвет (1979–1986 г.).

Избрана за хоноруван асистент към катедра «Архивистика и помощни исторически дисциплини» в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (1982–1986 г.).

Ръководител на НИЛАД (1984–1986 г.).

Избрана за редовен асистент по архивистика към катедра «Архивистика и помощни исторически дисциплини» в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (1986–1992 г.).

Избрана за главен асистент по архивистика към катедра «Архивистика и помощни исторически дисциплини» в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (1986 г.).

Секретар на катедра «Архивистика и помощни исторически дисциплини» (1986 г.)

Избрана за редовен доцент по архивистика към катедра «Архивистика и помощни исторически дисциплини» в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (февруари 1992 г.).

Избрана за професор към катедра «Архивистика и помощни исторически дисциплини» в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» (2012 г.).

Представител на програма «Tempus» в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» и участник в международен проект във връзка с внедряването на информационните технологии в професионалното обучение по архивистика, съвместно с Архива и Университета в Лиеж (Белгия), и Бундесархива и Архивното училище в Марбург (Германия) (1991–1992 г.).

Член на Редколегията на Известия на държавните архиви (1993–1996 г.).

Експерт към Националната агенция по образование и акредитация (май 1999 г.).

Автор на проект за откриване на специалност Архивистика и документалистика в Историческия факултет, която официално е акредитирана през учебната 2002–2003 г.

Член на специализирания Научен съвет по Нова и най-нова история (2003–2006 г.).

Научен ръководител и организатор на 11 теоретични конференции, посветени на историята, постиженията и проблемите на професионалното образование по архивистика и на професията архивист в информационното общество (2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Ръководител на магистърска програма «Защита на документални и архивни ресурси» в специалност Архивистика и документалистика (2009 г.).

Научен ръководител на «Електронна библиотека по архивистика и документалистика» (2006 г.).

Лекционни курсове

История на архивите

1983 г. — специализация «Архивистика».

Археография

1983 г., 2002 г. — специализация «Архивистика»; специалност «Архивистика и документалистика», ОКС — бакалавър.

Помощни исторически дисциплини

1983 г. — специализиция «Архивистика».

Основи на архивознанието — общ курс

1991 — специалност «История».

Архивистика — общ курс

1992 г. — специалност «История», ОКС — бакалавър.

Специални документи и архиви

1991 г. — специализация «Архивистика».

Формиране на ДАФ

1993 г. — специализация «Архивистика».

Архивознание — общ курс

1988 — специалност БИН, ОКС — бакалавър към Философски факултет.

Общо архивознание

1998 г. — МП «Архивистика и документалистик» към специалност «История».

Архивна теория и методика

1998 г. — МП «Архивистика и документалистика» към специалност «История»; специалност «Архивистика и документалистика», ОКС — бакалавър.

Архиви и общество

2000 г. — МП «Архивистика и документалистика» към специалност «История»; специалност «Архивистика и документалистика», ОКС — бакалавър.

Архивно законодателство и класифициране на документите в НАФ

2009 г. — МП «Документален и архивен мениджмънт».

Обща теория на архивите

2009 г. — МП «Защита на документални и архивни ресурси».

Организация и типология на съвременните архиви

2009 г. — МП «Защита на документални и архивни ресурси».

Преддипломен семинар

2009 г. — МП «Защита на документални и архивни ресурси».

Като гост-преподавател води специализирани курсове по архивистика и документалистика в НБУ, както и в магистърски програми в ПУ «Паисий Хилендарски», ЮЗУ «Неофит Рилски», и др.

През учебната 2014/2015 г. проф. д-р Андриана Нейкова е хоноруван преподавател и чете лекционни курсове в специалност Архивистика и документалистика и специалност История – ИФ, и в специалност БИН – ФФ, СУ «Св. Климент Охридски»; в Пловдивски университет «Паисий Хилендарски»; във Филиала «Любен Каравелов», гр. Кърджали, ПУ; във Филиала в гр. Смолян, ПУ.

Библиография

1979 г.

Археографията като научна дисциплина в светлината на дискусията в сп. «Советские архивы». — АП, 1979, № 2, с. 5–12.

Нормализация на правописа при публикуването на българските архивни документи от епохата на Възраждането. — ИДА, 1979, № 38, с. 95–106.

1980 г.

Автореферат — Археографски проблеми на българското възрожденско документално наследство (за присъждане на научната степен «кандидат на историческите науки). Рецензенти: проф. д. и. н. Николай Генчев и ст. н. с. Николай Жечев. С., 1980. 24 с.

Документалните публикации за българското Възраждане в периодичните издания — начален етап на археографска дейност. — ИДА, 1980, № 40, с. 55–70.

Съавторство. Втора национална школа на младите историци. — АП, 1980, № 4, с. 66–71.

1981 г.

Съавторство. Ново документално издание за историята на българското Средновековие. Рец. за: Христоматия по история на България. Т. І–II. Съст. П. Петров, В. Гюзелев. — АП, 1981, № 1, с. 72–75.

Археографската дейност във връзка с възрожденското документално наследство през периода 1908 г. до 9. ІХ. 1944 г. — ИДА, 1981, № 41, с. 41–62.

Предназначение, тематика и видове документални издания за историята на Възраждането. — ИДА, 1981, № 42, с. 35–50.

Предговор към «Правила за издаване на писмените извори за българската история (ХVІІІ–ХХ в.)». С., 1981, с. 5–8.

Съавторство. Първи международен конгрес по българистика. — АП, 1981, № 4, с. 59–61.

1982 г.

Съавторство. Методически кодекс. Ч. I–IV. С., 1982. 721 с.

Съавторство. Българските архиви и чуждестранната историческа българистика. — Във: Първи международен конгрес по българистика. Ч. ІІ. История и съвременно състояние на българистиката. С., 1982, с. 238–245.

Архив на БАН; Централен държавен архив, непряко подчинен на ГУА (РДС на НБКМ). — Във: Националната архивна система от гледна точка на нейното доизграждане. С., 1982, с. 87–94, 111–116.

Архивни справочници и документи за Георги Димитров, публикувани в «Известия на държавните архиви». — ИДА, 1982, № 44, с. 267–272.

1983 г.

Редактор на: Христоматия по история на България. Т. ІІІ. Ч. І. Съст. Цв. Георгиева, Д. Цанев. С., 1983.

Първо българско периодично издание по проблемите на помощните исторически дисциплини. — ИДА, 1983, № 45, с. 264–267.

Методически изисквания и творчество в издателската дейност на архивите. АП, 1983, № 2, с. 7–11.

1984 г.

Съавторство. Словарь современной архивной терминологии. ГУА при СМ СССР. ВНИИДАД, М., 1982, 445 с. Рец. — АП, 1984, № 2, с. 80–84.

В. В. Фарсобин. Источниковедение и его метод. Опит анализа понятий и терминологии. М. 1983, 229 с. Рец. — АП, 1984 № 4, с. 82–84.

Клубът за научно творчество на младите архивисти. — АП, 1984, № 1, с. 89–92.

Първа младежка научна сесия в държавните архиви. — ИДА, 1984, № 48, с. 362–364.

1985 г.

Диференциран подход при описанието на архивни единици от различен вид. — Във: Теоретични изследвания по архивистика. Т. VІІ. С., 1985, с. 153–159.

1986 г.

Съавторство. По-продължително съхранение на документи на учрежденско равнище — възможности и тенденции. — АП., 1986, № 1, с. 14–27.

Съавторство. Младежка научна сесия в държавните архиви. — ИДА, 1986, № 52, с. 492–495.

Рецензент на: Петкова, Ст. «Увод в архивознанието». Лекции. В. Търново, 1986, 195 с.

Вторият международен конгрес по българистика и българските архиви. — АП, 1986 № 3, с. 3–7.

Подготовка совместных научных документальных изданий. Организация и методика работы. Методических рекомендаций. М., 1986, 63 с.

1987 г.

Регестите преходна форма при описанието на архивни документи и тяхното публикуване. — Във:Теоретични изследвания по архивистика. Т. Х. С., 1987, с. 335–342.

1988 г.

Идеи и програми за издирване и публикуване на извори за българската история. — Във: Университетски изследвания и преподавания на българската история у нас и в чужбина. С., 1988, с. 39–50.

Двустранните и многостранните документални издания — принос към изворовата база за изследванията по българистика. — Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. XXII. С., 1988, с. 233–241.

1991 г.

Съдбата на националното документално наследство до създаването на българските архивни учреждения. — Във: Кризата в историческото развитие. С., 1991, с. 162–172.

Археография в болгарской научной терминологии. — Bulgarian Historical Review, 1991, №. 4, с. 85–89.

1992 г.

Идеи и програми за издирване и публикуване на писмени извори за българската история. — ГСУ. Исторически факултет, 1992, № 84–85, с. 287–325.

Съавторство. Академик Иван Дуйчев и българската архивистика. — Във: Иван Дуйчев. Лекции по архивистика. С., 1992, с. 15–35.

1993 г.

Петър Мутафчиев и идеята за «Monumenta Bulgariae Historica». — ИДА, 1993, №. 66, с. 5–24.

Съавторство. Обучението на българските архивисти — от специализация към специалност. — АП, 1993, №. 3–4, с. 13–20.

1994 г.

Петър Мутафчиев и идеята за «Monumenta Bulgariae Historica». — ИДА, 1994, № 66, с. 5–24.

Документални свидетелства за дейността на проф. Иван Шишманов като археограф. — ИДА, 1994, № 67, с. 337–347.

1995 г.

Българската национална архивна система като централизиран модел. — АП, 1995, № 1–2, с. 7–14.

1997 г.

Приносът на проф. Петър Мутафчиев към печатната изворова база на българската историческа наука. — Във: Професор Мутафчиев. Познат и непознат. С., 1997, с. 114–126.

1998 г.

Die Monumenta Germaniae Historica und die Editionstatigkeit in Bulgarien. Germanica. Jahrbuch für deutschlandkundlische Studien. 5 Jg, 1998, S. 219–234.

2000 г.

Специалност «Архивистика» в информационното общество (новият учебен план). — АП, 2000, № 3–4, с. 26–32.

2001 г.

Архивите като индикатор за държавността. Във: — Държавността в историята. Алманах полемика. Ч. I. С., 2001 с. 54–76.

Христо Попконстантинов в Новата българска история. — Във: Анг. Алюшева. Христо Попконстантинов. Живот, дела, пример. Смолян, 2001, с. 5–7.

2002 г.

Специализация «Архивистика» като образователен модел и професията архивист. — Във: Историята като наука, образование и професия. С., 2002, с. 148–154.

Съавторство. Речник на българската архивна терминология. Варна, 2002, 150 с.

2003 г.

Българските архиви и научната комуникация в информационното общество. — Известия на Националния литературен музей, 2003, № 2, с. 42–57.

2004 г.

Едно забравено начало. ИДА, 2004, № 87, с. 56–64.

Архиви и книжнина, Архивистика. — Във: Енциклопедия «Българската книга през вековете». С., 2004.

2005. г.

Трансфер на архиви — правни и културоложки аспекти. — Известия на Националния литературен музей, 2005, № 3, с. 59–67.

Влиянието на въоръжените конфликти върху съдбата на архивите. — Във: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения. В. Търново, 2005, 274–282.

2007 г.

Историята на архивите като научна дисциплина и нейната периодизация. — Във: Историкии. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев. По случай неговата 70–годишнина. Шумен, 2007, с. 744–755.

Архиви и общество. С., 2007, 296 с.

2008 г.

Българското възрожденско документално и архивно наследство. — Във: При историческите корени. 70 години Андрей Печилков — книжовник, общественик, културен деец. (Юбилеен сборник). С., 2008, с. 168–177.

2009 г.

Специалност «Архивистика и документалистика»: образование, професия реализация. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. I. Българската университетска архивистика като образователен модел — история и бъдеще. С., 2009, с. 8–21.

Трансформацията на съвременните архиви и университетската архивистика като образователен модел. — Във: Пътят към книгите и информацията. Юбилеен сборник, посветен на 65–годишнината на Татяна Янакиева. С., 2009, с. 446–450.

2010 г.

Българското архивно образование и квалификация в информационното общество. — Научни известия, 2010, 1–2, 355–363.

Българската архивна реформа и съдбата на архивите на бившите специални служби. — Библиотека, 2010, 2–3, 122–130.

2011 г.

Градските архиви в Средновековна Европа. — Във: Средновековни градове. Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник, посветен на 85–годишнината на ст. н. с. Магдалина Станчева, С., 2011, с. 97–105.

Стандартизация и стандарти в архивната работа и обучението по архивистика. — Във: Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Т. I. История. Кърджали, 2011, с. 231–247.

2012 г.

Архивният фонд и международните информационни архивни стандарти за описание. — Във: Празнично-юбилейната история. С., 2012, с. 16–24.

2013 г.

Европейски предизвикателства към българското професионално образование по архивистика и професията архивист. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. 60 години Българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в СУ «Св. Климент Охридски». С., 2013, с. 11–19.

Приносът на проф. Иван Дуйчев в Българската университетска архивистика. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. ІІ. 60 години Българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в СУ «Св. Климент Охридски». С., 2013, с. 187–192.

2014 г.

Архивология (Обща теория на архивите) – идеи и теории. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. ІIІ. Ч. I. Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика. С., 2013, с. 12–32.

Архивите и професионалното образование по архивистика в мрежовото общество — Във: Литература... Наука... Библиография. Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. С., 2014, с. 253-263.

2015 г.

Специалност Архивистика и документалистика и професионалните профили на дипломираните архивисти в информационното мрежово общество. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. ІIІ. Ч. II. ?ългарската университетска архивистика — теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. С., 2015, с. 8–20.

Българското университетско професионално архивно образование и влиянието на идеологическата парадигма през тоталитарния период. — Във: Образованието в социалистическа България — между традицията и комунистическата идеология. Т. I. Проект «Преживяно минало». С., 2015, с. 19–33.

Съавторство. Achievements of bulgarian university archival science and contemporary challenges to the profession of archivist — advances in bulgarian science 2014. — Annual, 2015, s. n. 53–66.

2016 г.

Съвременни национални архивни модели и статут на професионалното архивно образование. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. ІV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. С., 2016, с. 9–22.

Организация на националните архиви и статут на професионалното архивно образование. — Във: Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева. С., 2016, 433–448.

Стратегии, политики и проблеми във връзка с дигитализацията на информационните ресурси на архивите. — АП, 2016, № 2, 90–99.

Памет за проф. д. и. н. Христина Мирчева. — ALMANACH VIA EVRASIA. Скок в бъдещето: голяма Еврязия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева, 2016, № 5, [http://www.viaevrasia.com/public/bg].

2017 г.

Българският модел за развитие на архивно-информационния сектор: между традициите и универсализма. — Във: Университетски четения по архивистика. Т. V. Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции – quo vadis? С., 2017, с. 9–23.