Проф. д-р Андриана Антонова Нейкова

Електронна библиотека по архивистика и документалистика

Раздел: «Статии»

Научен ръководител на Електронната библиотека: проф. д-р А. Нейкова

Дизайн: Давид Нинов

София, 2014

Професор по Архивистика и документалистика в Историческия факултет на Софийския университет. Автор на монографията «Архиви и общество» и на редица научни публикации в областта на архивистиката, археографията и историята и развитието на българската университетска архивистика като професионален образователен модел.

Исторически факултет, катедра «Архивистика и помощни исторически науки», Софийски университет «Св. Климент Охридски»

Телефон: +359 2 8502 101, Факс: +359 2 9463 022, E-mail:adi_n@abv.bg

Професор Андриана Нейкова е наследник и продължител на най-добрите традиции и постижения на българската историческа и архивна школа. Тя е новатор и генератор на идеи, което и отрежда заслужено място сред най-ярките представители на съвременната архивна мисъл. Тя има водеща роля за създаването, укрепването и модернизацията на специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски».

Образование и кариера

Проф. д-р Андриана Нейкова е родена в гр. София на 14 февруари 1949 г. Завършва с отличие специалност История в Софийския университет «Св. Климент Охридски» през 1973 г. и веднага постъпва на работа в Централния държавен исторически архив, сега Централен държавен архив. През 1974 г. е зачислена като редовен аспирант към катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини в Историческия факултет на Софийския университет. През 1980 г. защитава успешно кандидатската си дисертация на тема: «Археографски проблеми на Възрожденското документално наследство (1878–1978)». В периода 1977–1979 г. е асистент по архивистика в Историческия факултет на Софийския университет. С конкурс постъпва на работа като научен сътрудник в създадената през 1979 г. Научноизследователска лаборатория по архивистика и документалистика (НИЛАД), към тогавашното Главно управление на архивите при МС, понастоящем ДА «Архиви». През този период участва в разработката на важни методически регламенти и стандарти по архивистика и документалистика. Назначена е за ръководител на НИЛАД през 1984 г. През 1986 г. участва успешно в обявения конкурс за асистент по архивистика в Историческия факултет на Софийския университет. През 1992 г. се хабилитира за доцент с труда «Идеи и програми за издирване и публикуване на писмените извори за българската история». Член е на редколегията на Известия на държавните архиви (1993–1996 г.). От 2001 г. е привлечена като експерт към Националната агенция за образование и акредитация. В периода 2003–2006 г. е член на Специализирания научен съвет по Нова и най-нова история. През 2012 г. заема академичната длъжност професор при Историческия факултет на Софийски университет.

Области на преподаване и научноизследователски опит

Основните области на преподаване и научните й изследвания обхващат фундаментални и актуални проблеми на архивната теория, историята на архивите, археографията, документалния и архивния мениджмънт, историята и развитието на българската университетска архивистика като професионален образователен модел, Европейските информационни професионални архивни стандарти за описание.

Публикации

През 2007 г. проф. Нейкова публикува монографията «Архиви и общество». Публикувала е и над 80 статии в специализирани научни издания. Трудовете й са част от съвременната българска специализирана литература и допринасят за изясняване спецификата в развитието на архивното познание и националната ни архивна система в контекста на общоисторическия процес и в сравнителен аспект спрямо дълголетните традиции и равнището на водещите чуждестранни архивни школи и практики.

Образователни и научноизследователски проекти

През периода 1986–2002 г. академичната кариера на проф. Нейкова в Историческия факултет на Софийския университет е свързана с провеждания учебен процес в рамките на тогавашната специализация Архивистика към катедра Архивистика и ПИД. През тези години тя упорито работи и за реализиране на идеята си за откриване на университетска специалност Архивистика и документалистика. Едва през 2003 г. този проект официално е акредитиран и в трите степени на висшето ни образование, а именно: ОКС «бакалавър», ОКС «магистър» и научната и образователна степен «доктор». Изминалите вече 12 години от старта на специалност Архивистика и документалистика също са неразривно свързани с научноизследователската и учебно-преподавателската дейност на проф. Нейкова. Известно е, че през този период тя чете основните профилирани лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми на специалностите Архивистика и документалистика и История не само в Софийския университет, но и в други висши училища, в които се провежда обучение по архивистика, макар и само по отделни дисциплини засега. Преподавателската й дейност като цяло показва, че тя участва сериозно във всички степени на висшето образование, което й отрежда водеща роля в обучението по архивистика у нас. Ето защо през разглеждания период тя е научен ръководител на повече от 160 дипломанти и специализанти, както и на докторанти, включително и от чужбина. Тези постижения са категорично свидетелство за формирането на цяла една школа от ученици и последователи на идеите и усилията на проф. Нейкова за осигуряване на качествено университетско професионално образование и квалификация по архивистика. Тя е научен ръководител на първата по рода си отраслова Електронна библиотека по архивистика и документалистика. С името на професор Нейкова са свързани и първите Университетски четения по архивистика, чието начало е поставено на 18 април 2005 г. През периода 2005–2013 г. под нейно ръководство са проведени седем научни конференции, посветени на актуални проблеми на теоретичната архивистика, архивните институции, професията «архивист» и университетската архивистика. В периода 1991–1993 г. проф. Нейкова участва в международния проект TEMPUS във връзка с внедряването на информационните технологии в професионалното обучение по архивистика.