Живот и познание, персонифицирани в мисия за каузата на българската университетска архивистика. Проф. д-р Андриана Нейкова на 65 години

Електронна библиотека по архивистика и документалистика

Раздел: «Статии»

Научен ръководител на Електронната библиотека: проф. д-р А. Нейкова

Автор: Русалена Пенджекова-Христева

Дизайн: Давид Нинов

София, 2014

Проф. д-р Андриана Нейкова, която е сред най-ярките представители на съвременната българска архивна школа, отбелязва през настоящата година своята 65–годишнина. Тя е дългогодишен хоноруван преподавател по архивистика в Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» и филиалите му в Смолян и Кърджали.

Връзката учител — ученик е специална, защото се основава на съкровена споделеност на мислите, мечтите и познанието. Случилото се духовно съприкосновение между учител и ученик в неговите дълбинни измерения е уникален шанс в живота на човека да открие в лицето на другия потенциала на собствените си възможности. Трябва да отбележа, че професор Андриана Нейкова е моят учител, професионално посветил ме в знанието за магическия и динамичен свят на архивите. Именно затова си позволявам дръзновението да напиша текст по повод на нейния 65–годишен юбилей, макар притесненията в случая да са разбираеми. Това е не само сериозна отговорност към съответния човек, но и проектиране на професионалните изяви и личностните му измерения в контекста на собствените ни разбирания за «значимост» и «постижения». Но именно отговорността е функция на писаното слово — едно предизвикателство, което открива пролука между стереотипите на чисто човешките контакти и академичния ракурс.

Орисана от Метер(1)

Проф. д-р Андриана Нейкова е родена в София на 14 февруари 1949 г. Завършва с отличие специалността История в Софийския университет «Св. Климент Охридски» през 1973 г. и веднага постъпва на работа в Централния държавен исторически архив, сега Централен държавен архив. През 1974 г. е зачислена като редовен аспирант към катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини в Историческия факултет на Софийския университет. През 1980 г. защитава успешно кандидатската си дисертация на тема: «Археографски проблеми на Възрожденското документално наследство (1878–1978)». В периода 1977–1979 г. е асистент по архивистика в Историческия факултет на Софийския университет. С конкурс постъпва на работа като научен сътрудник в създадената през 1979 г. Научноизследователска лаборатория по архивистика и документалистика — НИЛАД, към тогавашното Главно управление на архивите при МС, понастоящем ДА «Архиви». През този период участва в разработката на важни методически регламенти и стандарти по архивистика и документалистика. Назначена е за ръководител на НИЛАД през 1984 г. През 1986 г. участва успешно в обявения конкурс за асистент по архивистика в Историческия факултет на Софийския университет. През 1992 г. се хабилитира за доцент с труда «Идеи и програми за издирване и публикуване на писмените извори за българската история». Член е на редколегията на Известия на държавните архиви (1993–1996 г.). От 2001 г. е привлечена като експерт към Националната агенция за оценяване и акредитация. В периода 2003–2006 г. е член на Специализирания научен съвет по нова и най-нова история. През 2012 г. заема академичната длъжност професор при Историческия факултет на Софийския университет. Така изглежда кратката биография на професор Нейкова в контекста на нейните професионални ангажименти в архивите и научни интереси в областта на теоретичната архивистика.

Духовният учител на посветените в архивното познание

През периода 1986–2002 г. академичната кариера на проф. Нейкова в Историческия факултет на Софийския университет е свързана с провеждания учебен процес в рамките на тогавашната специализация Архивистика към катедра Архивистика и ПИД. През тези години тя упорито работи и за реализиране на идеята си за откриване на университетска специалност Архивистика и документалистика. Изминалите вече 12 години от старта на специалността са неразривно свързани с научноизследователската и учебно-преподавателската дейност на проф. Нейкова. Известно е, че през този период тя чете основните профилирани лекционни курсове в бакалавърски и магистърски програми на специалностите Архивистика и документалистика и История не само в Софийския университет, но и в други висши училища, в които се провежда обучение по архивистика, макар и само по отделни дисциплини засега. Преподавателската й дейност като цяло показва, че тя участва сериозно във всички степени на висшето образование, което й отрежда водеща роля в обучението по архивистика у нас. Ето защо през разглеждания период тя е научен ръководител на повече от 160 дипломанти и специализанти, както и на докторанти, включително и от чужбина. Тези постижения са категорично свидетелство за формирането на цяла една школа от ученици и последователи на идеите и усилията на проф. Нейкова за осигуряване на качествено университетско професионално образование и квалификация по архивистика. Особено внимание заслужава инициативата на проф. Нейкова за създаването на първата по рода си отраслова Електронна библиотека по архивистика и документалистика(2), на която тя е научен ръководител.

С името на професор Нейкова са свързани и първите университетски четения по архивистика, чието начало е поставено на 18 април 2005 г. Те са организирани във формат на научни конференции, като за периода 2005–2013 г. са проведени седем такива. Същото заглавие има и специализираната поредица (със съставител и научен редактор проф. Нейкова), в която се публикуват разработките на участниците в тези научни форуми.

Постигнатите резултати осмислят дългогодишните целенасочени и системни усилия на проф. Нейкова в съзнателното търсене и следване на най-добрите традиции, модели и постижения в областта на архивологията и архивното образование. Тя обаче преминава отвъд традиционните рамки за учен и преподавател, неуморно търсейки убедени съмишленици в лицето на студентите, докторантите и сред колегите си. Тя е духовният УЧИТЕЛ, притежаващ благородството и нравствената щедрост да позволи да бъде избрана и разпозната от нас — нейните последователи! В този ред на мисли бих искала да подчертая, че българската университетска архивистика има своето бъдеще.

За архивите с любов…

Досегашната преподавателска и научна дейност на проф. Нейкова свидетелства за съзнателния и професионално мотивиран личен избор да превърне познанието за архивите и университетската архивистика в своя професионална кауза и лична мисия.

Респектиращата й библиография като цяло обхваща фундаментални и актуални въпроси на архивната теория, археографията, документалния и архивния мениджмънт, а също и на университетското образование и квалификация по архивистика.

Трудовете й са част от съвременната българска специализирана литература и допринасят за изясняване на спецификата в развитието на архивното ни познание и националната архивна система в контекста на общоисторическия процес и в сравнителен аспект спрямо дълголетните традиции и равнището на водещите чуждестранни архивни школи и практики.

Най-важните научни полета, които проф. Нейкова разработва, могат да бъдат обособени в няколко тематични кръга.

Безспорно най-значими са изследванията на проф. Нейкова, посветени на историята на архивите. На тази проблематика тя посвещава редица статии и студии, но квинтесенцията на научните й дирения е монографията «Архиви и общество», излязла от печат през 2007 г., като понастоящем се подготвя нейното второ издание. Освен че разкрива сложната природа на документите и архивите, които са уникален социален и цивилизационен феномен, споменатият труд е една модерна авторска концепция за генезиса и еволюцията на архивите, за съвременното архивно познание и за ролята и мястото на архивиста специалист. Определяйки архивистиката като интегрално научно познание, проф. Нейкова прави аргументирани анализи, изводи и прогнози за насоките в развитието на българската теоретична архивистика и за трансформацията на архивите и на техните информационни ресурси в условията на мрежовото общество.

Като се има предвид дейността на проф. Нейкова, обяснимо е, че част от трудовете й са посветени на историята и развитието на българската университетска архивистика като професионален образователен модел. Това е тема, която е почти неразработена в специализираната ни литература и позволява на авторката да изследва отделните етапи, да уточни кръга от преподаватели по профилираните дисциплини, разписа на лекциите, учебните планове и учебните програми, реализацията на възпитаниците и пр.

Другият тематичен кръг в обсега на научните интереси на проф. Нейкова е свързан с археографията. Проучванията й в тази област също са въз основа на новооткрити, анализирани и публикувани от нея документални свидетелства от личните архивни фондове на проф. П. Ников, проф. П. Мутафчиев, проф. Ив. Шишманов и др. В резултат са разкрити неизвестни факти и обстоятелства, отнасящи се до идеите, конкретните предложения и постигнатото от създателите на българската историческа школа през първата половина на миналия век по отношение на усилията им да осигурят необходимата «печатна изворова база» за научните изследвания по история.

Специално внимание заслужават изследванията на проф. Нейкова, насочени към проблема за значението на утвърдените международни и европейски информационни професионални архивни стандарти за описание във връзка със създаването на единно архивно пространство и осигуряването на световния обмен на архивни данни.

Трябва да споменем и най-новите научни дирения на проф. Нейкова, свързани с прецизирането на основополагащия в парадигмата на архивното познание термин архивология в значение на наука за архивите и обща теория за архивите, което значение предлага възможности за съвременно философско осмисляне на постиженията на теоретичната архивистика във всичките й направления, респ. научни дисциплини, които с течение навремето се обособяват и развиват относително самостоятелно.

В заключение — професор Андриана Нейкова е наследник и продължител на най-добрите традиции и постижения на българската историческа и архивна школа. Същевременно тя е новатор и генератор на идеи, което й отрежда заслужено място сред най-ярките представители на съвременната архивна мисъл. Позволявам си да обобщя, че проф. Нейкова е аристократ по дух и истински ерудит с персонифицирана мисия да транслира през границите на времето и пространството натрупаната индивидуална интелектуална енергия и познанието за архивите!

На многая лета от Вашите следовници, скъпа професор Нейкова!

Бележки

1. Богинята Метер — «Майка на боговете», която атиняните почитали, както отбелязва проф. Дуйчев, и като покровителка на архивите.

2. <http://electronic-library.org/content/index.php>.