ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СТЕФКА ПЕТКОВААРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Речник на българската архивна терминология. Варна: Университетско издателство Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». 2002. 150 с.

АРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Достъп до архивни документи, съхранявани в музеите. Материали за размисъл. — Архивен преглед, 2006, № 3–4, 33–41.

Етичният кодекс на архивиста. — Архивен преглед, 2006, № 1, 61–70.

АРХИВОЛОГИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА УРЕДБА

Методически кодекс. Част. 1. Организация и управление на архивното дело, архивна мрежа и комплектуване на архивите. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 70 с.

Методически кодекс. Част. 2. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — обща документация. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 388 с.

Методически кодекс. Част. 3. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — научно-техническа документация, фото-кино-фоно и машиночитаеми документи. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 165 с.

Методически кодекс. Част. 4. Правила за публикуване на архивни документи. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 98 с.