ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

К. ЯЛУНИНААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Регистриране или «включване» на документа в документната система: съдържание и сравнителен анализ на понятията. — Архивен преглед, 2011, № 1, 89–90.