ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РУЖА СИМЕОНОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Как да съхраним архивното снимково богатство? — Във: Общуване с Изтока. Юбилеен сборник, посветен на 60–годишнината на Стоянка Кендерова. София, 2007, 248–256.