ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ГАЛИНА РОБУТКААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Фотографиите, звуковите и аудиовизуалните материали в процеса на обучението и повишаването на квалификацията на архивистите. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 51–57.