ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

КАРЛ ПОПЪРФИЛОСОФИЯ НА ИСТОРИЯТА МОНОГРАФИИ

Нищетата на историзма. Превод от английски език: К. Кожухаров. София: Издателство «Рива». 2000. 176 с.