ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

КРИСТИН НУГАРЕАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Влияние на информационните технологии в архивите и архивната дейност. — Архивен преглед, 1998, № 3–4, 5–28.