ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИВАЙЛО МАРКОВ



БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Дейността на Съюза за закрила на децата в България — Клон Айтос (1932–1955). — АП, 2010, 1–2, 112–116.. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 112–116.