ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

Н. ЛАРКОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Актуални проблеми на документознанието на съвременния етап. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 47–55.