ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВЕЛИЧКО ГЕОРГИЕВБЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Международни прояви на масонската Велика ложа на България (1918–1936 г.). — Исторически преглед, 1981, № 5, 3–24.