ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СЛАВЯН БАРУТЧИЙСКИАРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Речник на българската архивна терминология. Варна: Университетско издателство Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». 2002. 150 с.