ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

НАТАЛИЯ КАЛАНТАРОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Цифровизиране на фото- и кинодокументи в Руския държавен архив за фото- и кинодокументи. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 44–47.