ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

НАТАЛИЯ КАЛАНТАРОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Цифровизиране на фото- и кинодокументи в Руския държавен архив за фото- и кинодокументи. — Архивен преглед, 2008, № 3–4, 44–47.