ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАЯ ИВАНОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Юбилейна конференция на тема «Архиви», професия и образование — реалности и стратегии» 18–19 април 2012, София. — Palaeobulgarica/Старобългаристика, 2012, № 1, 119–124.