ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СтатииПодреди по авториПодреди по заглавия
Автори


Б

Балчев, Владимир

Боянов, Станислав

В

Вучкова, Мариана

Г

Георгиева, Донка

Д

Данчева-Василева, Ани

Дуйчев, Иван

И

Иванов, Ивелин

Илиев, Илия

М

Маринова, Стефка

Марков, Ивайло

Маркова, Зина

Мехочева, Цанка

П

Панайотов, Николай

Пенкова, Соня

Проданов, Васил

Р

Радев, Радослав

С

Савов, Николай

Симеонов, Стефан

Симеонов, Симеон

Т

Тодев, Илия

Тошкова, Витка

Х

Хараланова, Диана

Ц

Цветкова, Бистра

Ч

Чорбаджиева, Толя

Ш

Шарланова, ВалентинаЗаглавия


Б

Българската екзархия и Априлското въстание. Маркова, Зина. — Исторически преглед, 1986, № 5, 20–37.

Българската култура през първата половина на XIV век. Дуйчев, Иван. — Във: Миниатюрите на Манасиевата летопис. София, 1962, 9–16.

Българските институции в контекста на догонващата модернизация. Проданов, Васил. — Известия на Българското историческо дружество, 2011, № 41, 9–21.

Българските манастири като религиозни, социални, политически и културни институции през Средновековието и Възраждането. Шарланова, Валентина. — Известия на Българското историческо дружество, 2011, № 41, 22–26.

В

Възникване и утвърждаване на Българското книжовно дружество. Савов, Николай. — Във: Из историята на Българското книжовно дружество (1869–1911). Сборник по случай 125–годишния юбилей на Българската академия на науките. София, 1994, 7–23.

Възобновяване и укрепване на българската държава (1186–1197 г.). Данчева-Василева, Ани. — Исторически преглед, 1985, № 9, 37–53.

Д

Дейността на Съюза за закрила на децата в България — Клон Айтос (1932–1955). — АП, 2010, 1–2, 112–116.. Георгиева, Донка, Марков, Ивайло. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 112–116.

З

Законодателната инициатива в Источна Румелия. Боянов, Станислав. — Архивен преглед, 2010, № 1–2, 103–112.

И

Идеята за първото българско изложение. Балчев, Владимир. — Архивен преглед, 1991, № 4, 55–60.

Л

Летописта на Константин Манаси. Дуйчев, Иван. — Във: Миниатюрите на Манасиевата летопис. София, 1962, 17–26.

М

Методи на шифроване, използвани от Тайния централен български комитет. Илиев, Илия. — Исторически преглед, 2007, № 3–4, 175–203.

Н

Нормативно-административни рамки на военните музеи във войската от края на XIX в. до началото на 30–те години на XX в. Пенкова, Соня. — Известия на Националния военноисторически музей, 2006, № 16, 9–25.

О

Опазване на българската народност и изява на народностното съзнание през XV–XVIII в. Цветкова, Бистра. — Библиотека на лектора, 1972, № 1, 3–30.

Организация на силите за опазване на обществения ред в Изтучна Румелия (1879–1885). Радев, Радослав, Симеонов, Стефан. — Научен алманах на ВСУ «Черноризец Храбър», 2015, № 29, 81–97.

Осемдесет години Национален военноисторически музей. Хараланова, Диана. — Известия на Националния военноисторически музей, 1996, № 11, 5–17.

П

Походите на киевския княз Светослав към България от 968–971 г. в контекста на норманските нашествия от IX–XI в. Иванов, Ивелин. — Годишник на Военноморския музей — Варна, 2014, № 9, 122–142.

Правна регламентация и защита на културно-историческото наследство в Османската империя през втората половина на XIX век. Панайотов, Николай. — Исторически преглед, 2009, № 1–2, 77–84.

Проект на Държавния департамент на САЩ от декември 1943 г. за контрола на Македония след Втората световна война. Тошкова, Витка. — Векове, 1979, № 5, 64–68.

С

Симпатични мастила, «скари» и цифрови шифри, използвани от Васил Левски в периода от 1870–1872 г. Илиев, Илия. — Исторически преглед, 2005, № 5–6, 26–63.

Социална политика и благотворителна дейност в Пловдив през двадесетте и тридесетте години. Вучкова, Мариана. — Архивен преглед, 1991, № 4, 61–68.

Сто години Столичен общински съвет. Мехочева, Цанка. — Архивен преглед, 1979, № 2, 17–24.

Създаване и развитие на фабрика «Искович и Леви» — Русе (1903–23 декември 1947 г.). Маринова, Стефка. — Архивен преглед, 1990, № 2, 87–91.

Създаване на Българо-католическата гимназия в Одрин. Тодев, Илия. — Исторически преглед, 1987, № 1, 85–90.

Създаване на Българско дунавско корабоплавателно кооперативно сдружение. Чорбаджиева, Толя. — Годишник на Военноморския музей — Варна, 2014, № 9, 175–185.

Т

Телеграфо-пощенските станции в Източна Румелия. Симеонов, Симеон. — Архивен преглед, 1979, № 2, 24–28.