ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЧАКВАЙТЕЧолова, Ц. Естественонаучните знания в Шестоднева на Йоан Екзарх. — Исторически преглед, 1980, № 3, 104–116.