ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

ОЧАКВАЙТЕАндреев, М. Българската държава през Средновековието. С.: Издателство на Отечествения фронт. 1974. 208 с.

Примов, Б. Вторият кръстоносен поход през балканските земи и Византия. — Исторически преглед, 1978, № 6, 37–57.

Бъчварова, Н. Любен Каравелов за естествознанието. — Исторически преглед, 1978, № 6, 69–78.