ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

НОВИ ПУБЛИКАЦИИКосев, Д. Георги Стойков Раковски и българската национална демократическа революция. — Исторически преглед, 1981, № 6, 43–57.