ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

НОВИ ПУБЛИКАЦИИГюзелев, В. Ново сведение за средновековната история на България и за Кирил Философ. — Исторически преглед, 1985, № 9–10, 84–86.