За библиотеката

Уважаеми читатели,

Пред вас е първата по рода си «Електронна библиотека по архивистика и документалистика», чрез която може да се запознаете с редица статии, студии и монографии, посветени на проблемите, свързани с възникването, развитието и утвърждаването на архивистиката и документалистиката като научно-практическо познание в системата на хуманитарните дисциплини. Тематичния обхват на голяма част от предложените публикации фокусира вниманието Ви върху миналото, настоящото и бъдещото битие на родното ни архивно дело и традиции, но не са малко материалите, отразяващи постиженията на водещите архивни школи по света. Съществен елемент от библиотеката са и цифровизираните справочници на отделни структурни звена от националната ни архивна мрежа, благодарение на които информацията за състава и съдържанието на Националния архивен фонд на Република България е общодостъпна. А чрез дигитализираните документални издания имате възможност да се докоснете до свидетелствата от миналото, в част от които задълбочено бихте могли да вникнете благодарение на наличната историопис.

За по-добра ориентация текстовия ресурс на «Електронната библиотека по архивистика и документалистика» е обособен в няколко секции и подсекции, чието стратиграфиране е подчинено на вида (статии, монографии, документални издания, архивни справочници) и предметно-тематичния обхват (архивистика и документалистика, българска история, световна история) на съдържащите се в тях публикации. Последните са библиографски факти, местонахождението на които е разкрито посредством детайлизирана описателна справка. Организационната структура е условна и вероятно ще претърпи развитие, тъй като постоянното попълване на библиотечния фонд, без съмнение, след време ще наложи неговото преструктуриране. Подборът на изложените материали е поверен на проф. д-р А. Нейкова, без чиито професионализъм и пряка лична ангажираност подобно начинание не би било факт. От гледна точка на цифровата кодировка на текстовете, сме заложили на индустриални стандарти по отношение оформянето и съхраняването на дигитална информация — обстоятелство, което гарантира дълготрайното съществуване на неаналоговия текстови масив.

Успешното използване на Библиотеката изисква да инсталирате на вашите компютри намиращите се в секция «Ресурси» шрифтове и браузъра Internet Explorer или Mozilla Firefox.

Изказваме специална благодарност на IT-специалиста Васил Нинов и на полковник Илия Дейков, без чиято помощ реализацията на представеното начинание не би била възможна.

Приятно четене!