ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

НОВИНИ26 ноември 2018 г.

На вниманието на читателите на «Електронната библиотека по архивистика и документалистика»!

Зачестилите напоследък опити при провежданата акредитация на направление 2.2. История и археология и съответните специалности да се представя от външни субекти профилираната Електронна библиотека по архивистика и документалистика като собствен образователен ресурс налагат да припомним следните факти:

Електронната библиотека по архивистика и документалистика е идея, инициатива и дело на проф. д-р Андриана Нейкова – научен ръководител, Давид Нинов – организатор, координатор и оформител на електронните публикации, Васил Нинов – уебдизайнер, полк. о. з. Илия Дейков – сътрудник.

Следователно, библиотеката е частен проект с всички произтичащи права и задължения за нейните създатели. Те от своя страна по никакъв повод не са ги преотстъпвали на други лица, институции или организатори!

Авторите на Електронната библиотека по архивистика и документалистика не са използвали субсидии, предоставени от частни лица, институции, фондации и др.

Библиотеката е предназначена да подпомага развитието на Българската университетска архивистика, но е достъпна и за всички читатели с интереси в областта на хуманитарното познание. Никой освен авторския екип няма право да представя като свой този уникален ресурс при акредитацията на направления или специалности в отделните български висши училища!


18 април 2018 г.

По повод Деня на специалност Архивистика и документалистика в Историческия факултет на Софийския университет «Св. Климент Охридски» на 18 и 19 април 2018 г. в Зала № 1 на Ректората в рамките на традиционните Университетски четения по архивистика се проведе ХII теоретична конференция на специалността. Конференцията се организира съвместно с Центъра за славяно-византийски проучвания «Проф. Иван Дуйчев», СУ.

Темата на състоялия се национален научен форум Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история бе разггледана от редица участници при следния дневен ред:

ПРОГРАМА

18 април, сряда, Зала № 1 на Ректората

9.30–10.00 ч.ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

Приветствие от доц. д-р Тодор Попнеделев, декан на Историческия факултет

Приветствие от доц. д-р Михаил Груев, председател на ДА «Архиви»

Приветствия от други институции

проф. д-р Андриана Нейкова (СУ): Представяне на Т. VI от поредицата «Университетски четения по архивистика»

10.00–10.30 ч.Почивка (кафе-пауза)

ЧАСТ І

Модератор: проф. д. ф. н. Вася Велинова

10.30–10.45 ч.проф. д-р Андриана Нейкова (СУ): Археография, печатна изворова база и дигитализиция на информационните ресурси на българските архиви – теоретико-методически аспекти

10.45–11.00 ч.проф. д. и. н. Татяна Хорхордина (Зав. кафедрой истории и организации архивного дела, РГГУ, Москва): Архивная эвристика в контексте работы историка-исследователя

11.15–11.30 ч.проф. Горица Найденова (Институт за изследване на изкуствата, БАН): Между архивистиката и науките за изкуствата: структуриране на научните архиви в Института за изследване на изкуствата при БАН

11.30–11.45 ч.проф. д-р Йорданка Гешева (Институт за исторически изследвания, БАН): Писмени сведения и веществени паметници в генеалогията

11.45–12.00 ч.проф. д. и. н. Манчо Веков (Институт за исторически изследвания, БАН): Развитие на метрологията като специална историческа дисциплина у нас

12.00–13.00 ч.Почивка

ЧАСТ ІІ

Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова

13.00–13.15 ч.проф. д. ф. н. Вася Велинова (директор на ЦСВП «Проф. Иван Дуйчев», СУ): Палеографията и мястото й сред помощните/специалните исторически дисциплини – проблеми и перспективи

13.15–13.30 ч.доц. д-р Русалена Пенджекова (зам. директор – Филиал Смолян, ПУ): Лекционният курс по Изворознание в Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» – реализация и перспективи

13.30–13.45 ч.доц. д-р Антоанета Запрянова (Институт за исторически изследвания, БАН): Генеалогията – наука без граници

13.45–14.00 ч.доц. д-р Нина Вутова (Национален исторически музей): По следите на водните знаци или – защо е важна филигранологията

14.00–14.15 ч.доц. д-р Любомир Георгиев (БИА – НБКМ): Автоматизацията в архивите – преподавателски поглед

14.15–14.30 ч.доц. д-р Дарина Григорова (СУ ): «Русский мир»: доктрина, медиен образ или прагматична трансформация на руската идея

14.30–15.00 ч.Почивка (кафе пауза)

Модератор: гл. ас. д-р Ивайло Аврамов

15.00–15.15 ч.д-р Росица Маркова (ст. експерт, ЦДА): Архивна деонтология. Етиката в професията на архивиста

15.15–15.30 ч.Светлана Кръстева (нач. отдел, ДА – Видин): Значение на архивната евристика при Научно-техническата обработка на архивни колекции, дарени в Държавен архив – Видин

15.30–15.45 ч.д-р Камелия Божинова (БИА – НБКМ): Иван Вазов в Берковица (историята на литературата в помощ на историческите изследвания)

15.45–16.00 ч.д-р Цветан Радулов (НА – БАН): Личната кореспонденция между миналото, настоящето и бъдещето. А сега накъде?

16.00–16.15 ч.Мария Новакова (гл. експерт в ДА – Видин): Гражданските и църковни регистри в ДА – Видин – история, състояние и перспективи

16.15–17.00 ч.Изказвания и дискусии

19 април, четвъртък, Зала № 1 на Ректората

ЧАСТ ІІІ

Модератор: доц. д-р Русалена Пенджекова

9.30–9.45 ч.гл. ас. д-р Ивайло Аврамов (СУ): Наименованията на специалните/помощните исторически дисциплини в системата на българската научна терминология

9.45–10.00 ч.ст. ас. д-р Калина Минчева (ЦСВП): Няколко писма на Иван Дуйчев и Георгий Острогорски, съхранявани в Центъра за славяно-византийски проучвания, СУ

10.00–10.15 ч.д-р Станислав Боянов (ПУ): Лекционнен курс «Институции и архиви в Източна Румелия» в ПУ, като обединяваща дисциплина на специалните исторически дисциплини

10.15–10.30 ч.ас. д-р Константин Голев (Институт за исторически изследвания, БАН): Ролята на «Устната история» за съхраняването на българската памет за Втората световна война

10.30-11.00 ч.Почивка (кафе пауза)

Модератор: гл. ас. д-р Калина Минчева

11.00–11.15 ч.ас. д-р Мария Полимирова, д-р Светозар Ангелов (ЦСВП): Архивът на Анна Рошковска, съхраняван в Центъра за славяно-визавтийски проучвания «Проф. Иван Дуйчев», като извор за българската възрожденска култура

11.15–11.30 ч.ас. д-р Таня-Йоана Минкова (Институт за исторически изследвания, БАН): «Червеният кръст» – мисия и дело. Документално носледство

11.30–11.45 ч.д-р Рени Марчева (СУ): Профилактика чрез интегрирано управление на вредители-насекоми (IPM) в колекции върху хартиен носител

11.45–12.00 ч.ас. Чавдар Ветов (Институт за исторически изследвания, БАН): Фотографската колекция в ИИИ – БАН

12.00–13. 00 ч.Почивка

ЧАСТ ІV

Модератор: проф. д-р Андриана Нейкова

13.00–13.15 ч.Милена Косева-Звънчарова (Отдел «Ориенталски сбирки» – НБКМ): По въпроса за знанията и уменията за функционирането на един специализиран архив

13.15-13.30 ч.Севдийе Али (архивист в Отдел «Ориенталски сбирки» – НБКМ): Дипломатически особености на османотурските документи от канцеларията на Мидхат паша, валия на Дунавския вилает, съхраняван във фонда на отдел «Ориенталски сбирики» в НБКМ

13.30–13.45 ч.Рамона Димова (докторант, катедра «Архивистика и МОИ», СУ): Периодичният печат – «забравеният архив» на жените-художнички в България

13.45–14.00 ч.Георги Митов (студент, ІII курс, специалност «История», СУ): Васил Априлов и приносът му в проучването и публикуването на средновековни документи от архива на Зографския манастир

14.00–14.15 ч.Давид Нинов (гл. експерт, НВИМ): Електронната библиотека по архивистика и документалистика в мрежовото общество

14.15–14.45 ч.Почивка (кафе пауза)

14.45–15.45 ч.проф. д. и. н. Татяна Хорхордина (Зав. кафедрой истории и организации архивново дела, РГГУ, Москва): К 100-столетью Государственной архивной службы России (100-летие Декрета от 1 июня 1918 г.)

15.45–17.00 ч.Изказвания и и закриване на конференцията