ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ВИКТОРИЯ ТИЛЕВААРХИВОЛОГИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА УРЕДБА

Правила за комплектуване, обработка, запазване и използване на документалните материали от личните и обществените архивни фондове и колекции от XIX и ХХ век. (Из опита на Български исторически архив при Държавна библиотека «В. Коларов»). — Известия на Държавната библиотека «Васил Коларов», 1954, Без номер, 218–298.

АРХИВНИ СПРАВОЧНИЦИ

Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив. Книга I (От фонд № 1 до фонд № 26). Народна библиотека «Васил Коларов» — Български исторически архив. София: Държавно издателство «Наука и изкуство». 1963. 250 с.

Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив. Книга II (От фонд № 28 до фонд № 86). Народна библиотека «Васил Коларов» — Български исторически архив. София: Държавно издателство «Наука и изкуство». 1966. 246 с.

Обзор на архивните фондове, колекции и единични постъпления, съхранявани в Български исторически архив. Книга III (От фонд № 87 до фонд № 177). Народна библиотека «Васил Коларов» — Български исторически архив. София: Държавно издателство «Наука и изкуство». 1970. 228 с.