ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ГИНКА СЪЙКОВААРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Основни методи за консервацията и реставрацията на хартията. София: Издание на Народна библиотека «Св. св. Кирил и Методий». Българска археографска комисия. 1990. 267 с.