ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАРИЯ СТАРЧЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Микроорганизми, вредители по живописта. — Във: Въпроси на консервацията и реставрацията. Учебно помагало. София, 1984, 97–103.