ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ЕВДОКИЯ СИМЕОНОВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Документи за създаването на държавните архиви в България. — Известия на държавните архиви, 1971, № 22, 61–102.