ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

МАРИАНА ПИСКОВААРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Речник на българската архивна терминология. Варна: Университетско издателство Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». 2002. 150 с.

АРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Българският държавен киноархив. — Във: Дойно Дойнов. 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. София, 2004, 297–312.

Международен стандарт за архивно описание ISAD (G) и българският проект на стандарт за архивно описание. — Архивен преглед, 1997, № 1–2, 47–56.

По-продължително съхранение на документите на учрежденско равнище — възможности и тенденции. — Архивен преглед, 1986, № 1, 14–27.

АРХИВОЛОГИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА УРЕДБА

Методически кодекс. Част. 1. Организация и управление на архивното дело, архивна мрежа и комплектуване на архивите. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 70 с.

Методически кодекс. Част. 2. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — обща документация. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 388 с.

Методически кодекс. Част. 3. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — научно-техническа документация, фото-кино-фоно и машиночитаеми документи. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 165 с.

Методически кодекс. Част. 4. Правила за публикуване на архивни документи. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 98 с.