ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РУСАЛЕНА ПЕНДЖЕКОВА-ХРИСТЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Българската университетска архивистика — теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили — VIII конференция на специалност «Архивистика и документалистика». — Професионално образование, 2014, № 3, 279–290.

Доц. д-ру Андриане Нейковой-Тодоровой 60 лет (Жизнь, посвященная университетской архивистике). — Bulgarian Historical Review, 2010, № 3–4, 221–226.

Живот и познание, персонифицирани в мисията за каузата на българската университетска архивистика. Проф. д-р. Андриана Нейкова на 65 години. — Пловдивски университет, 28. 02. 2014, 20–21.

Личният архивен фонд и параметрите на документалното наследство — предизвикателство за изследователя. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 65–86.

Теорията за тоталните архиви и устната история. — Архивен преглед, 2016, № 2, 78–85.

Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика. — Philosophia, 2013, № 5, [http://philosophia.bg] .

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Личността и делото на екзарх Стефан в българската историческа памет. Смолян: Издателство «Отзвук прес». 2007. 352 с.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ МОНОГРАФИИ

Един забравен ръкопис на екзарх Стефан I Български («Богомилите и Презвитер Козма» — извороведски и археографски аспекти). Смолян: Издателство «Съюз на учените в България». 2011. 155 с.

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Архивите във виртуалното пространство. София: Електронно издание. 2014. 589 с.