ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДАВИД НИНОВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Новите информационни технологии — неделима част от модернизацията на историческото знание. — Във: Историческата наука в България — състояние и перспективи. София, 2006, 309–314.