ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АНДРИАНА НЕЙКОВААРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Архиви и общество. София: Издателство «СОФИ-Р». 2007. 296 с.

Речник на българската архивна терминология. Варна: Университетско издателство Варненски свободен университет «Черноризец Храбър». 2002. 150 с.

АРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Архивите и професионалното образование по apxивистика в мрежовото общество. — Във: Литература... Наука... Библиография. Сборник, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Татяна Янакиева. София, 2014, 253–263.

Архивите като индикатор за държавността. — Във: Държавността в историята. Ч. I. Алманах полемика. София, 2000, 54–76.

Архивният фонд и международните информационни архивни стандарти за описание. — Във: Празнично-юбилейната история. Сборник с доклади от летния семинар в Китен 25–29 юни 2012 г. София, 2012, 16–24.

Българската архивна реформа и съдбата на архивите на бившите специални служби. — Библиотека, 2010, № 1–2, 122–130.

Българската национална архивна система като централизиран модел — постижения, проблеми, тенденции. — Архивен преглед, 1995, № 1–2, 7–14.

Българските архиви и научната комуникация в информационното общество. — Известия на националния литературен музей, 2004, № 2, 42–50.

Българското архивно образование и квалификация в информационното общество. — Научни известия, 2010, № 1–2, 355–363.

Българското възрожденско документално архивно наследство. — Във: При историческите корени. 70 години Андрей Печилков — книжовник, общественик, културен деец. Юбилеен сборник. Смолян, 2008, 168–177.

Българското университетско професионално архивно образование и влиянието на идеологическата парадигма през тоталитарния период. — Във: Образованието в социалистическа България — между традицията и комунистическата идеология. Т. I. Проект «Преживяно минало». София, 2015, 19–33.

Влиянието на въоръжените конфликти върху съдбата на архивите. — Във: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения 2005 г. Велико Търново, 2006, 274–282.

Градските архиви в Средновековна Европа. — Във: Средновековни градове. Културното наследство в съвременния град. Юбилеен сборник, посветен на 85–годишнината на ст. н. с. Магдалина Станчева. София, 2011, 97–105.

Диференциран подход при описанието на архивни единици от различен вид. — Във: Научни конференции по архивознание. Т. VII. Материали от националната научно-приложна конференция «Научно-техническата обработка на архивните фондове», ноември 1983 г. София, 1985, 153–159.

Европейски предизвикателства към българското професионално образование по архивистика и професията «архивист». — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 11–19.

Едно забравено начало. — Известия на държавните архиви, 2004, № 87, 56–74.

Историята на архивите като научна дисциплина и нейната периодизация . — Във: Историкии. Кн. 2. Научни изследвания в чест на доц. д-р Стоян Танев по случай неговата 70–годишнина. Шумен, 2007, 744–755.

Компютърната архивистика и предизвикателствата за архивната терминология. — Във: Империи и имперско наследство на Балканите. Сборник в чест на 70–те годишнината на проф. Людмил Спасов. Т. II. Ново време и съвремие. Пловдив, 2019, 505–521.

Организация на националните архиви и статут на професионалното архивно образование. — Във: Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Радева. София, 2016, 433–448.

Памет за проф. д. и. н. Христина Мирчева. — ALMANACH VIA EVRASIA. Скок в бъдещето: голяма Еврязия или голяма Европа? В памет на проф. Христина Мирчева, 2016, № 5, [http://www.viaevrasia.com/public/bg] .

По-продължително съхранение на документите на учрежденско равнище — възможности и тенденции. — Архивен преглед, 1986, № 1, 14–27.

Приносът на проф. Иван Дуйчев в българската университетска архивистика. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 187–192.

Регестите — преходна форма при описанието на архивни документи и тяхното публикуване. — Във: Научни конференции по архивознание. Т. Х. Материали от националната научно-приложна конференция «Научносправочен апарат в архивите и пътища за усъвършенстването му», ноември 1986 г. София, 1997, 335–342.

Рец. за: Источниковедение и его метод. Опыт анализа понятий и терминологии. Съст. Фарсобин, В. В. М., 1983. 229 с. — Архивен преглед, 1984, № 4, 90–92.

Специализация «Архивистика» като образователен модел и професията архивист — проблеми и тенденции. — Във: Историята като наука, образование и професия. София, 2002, 148–155.

Специалност «Архивистика и документалистика» и професионалните профили на дипломираните архивисти в информационното мрежово общество. — Професионално образование, 2014, № 3, 243–254.

Специалност «Архивистика» в информационното общество — новият учебен план. — Архивен преглед, 2000, № 3–4, 26–32.

Стандартизация и стандарти в архивната работа и обучението по архивистика. — Във: Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Т. I. История. Кърджали, 2011, 231–247.

Стратегии, политики и проблеми във връзка с дигитализацията на информационните ресурси на архивите. — Архивен преглед, 2016, № 2, 90–99.

Съдбата на националното документално наследство до създаването на българските архивни учреждения. — Във: Кризата в историческото развитие. София, 1991, 162–172.

Трансфер на архиви — правни и културоложки аспекти. — Известия на националния литературен музей, 2005, № 3, 59–67.

Трансформацията на съвременните архиви и университетската архивистика като образователен модел. — Във: Пътят към книгите и информацията. Юбилеен сборник, посветен на 65–годишнината на Татяна Янакиева. София, 2009, 446–450.

АРХИВОЛОГИЯ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКА УРЕДБА

Методически кодекс. Част. 1. Организация и управление на архивното дело, архивна мрежа и комплектуване на архивите. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 70 с.

Методически кодекс. Част. 2. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — обща документация. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 388 с.

Методически кодекс. Част. 3. Методически указания за работа с документите в архивите на НРБ — научно-техническа документация, фото-кино-фоно и машиночитаеми документи. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 165 с.

Методически кодекс. Част. 4. Правила за публикуване на архивни документи. София: Главно управление на архивите при Министерския съвет. Издателство и печатница към Комитета по единна система за социална информация при Министерския съвет. 1982. 98 с.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Археография в болгарской научной терминологии. — Bulgarian Historical Review, 1991, № 4, 85–89.

Археографията като научна дисциплина в светлината на дискусията в списание «Советские архивый». — Архивен преглед, 1979, № 2, 6–12.

Двустранните и многостранните документални издания — принос към изворовата база на изследванията по българистика. — Във: Втори международен конгрес по българистика. Т. 22. Доклади. София, 1988, 233–241.

Документални свидетелства за дейността на проф. Ив. Шишманов като археограф. — Известия на държавните архиви, 1994, № 67, 337–345.

Документалните публикации за Възраждането в периодичните издания — начален етап на археографска дейност. — Известия на държавните архиви, 1980, № 40, 55–70.

Идеи и програми за издирване и публикуване на извори за българската история (1878–1944 г.). — Във: Университетски изследвания и преподавания на българската история у нас и в чужбина. Международен симпозиум. Смолян, 1984. Т. II. Ч. 12. Смолян, 1988, 39–50.

Идеи и програми за издирване и публикуване на писмени извори за българската история. — Годишник на Софийския университет. Исторически факултет, 2000, № 84–85, 288–325.

Нормализацията на правописа при публикуването на българските архивни документи от епохата на Възраждането. — Известия на държавните архиви, 1979, № 38, 95–105.

Петър Мутафчиев и идеята за «Monumenta Bulgariae Historica». — Известия на държавните архиви, 1993, № 66, 5–24.

Предназначение, тематика и видове документални издания за историята на Възраждането. — Известия на държавните архиви, 1981, № 42, 35–48.

Приносът на проф. Петър Мутафчиев към печатната изворова база на българската историческата наука. — Във: Професор Петър Мутафчиев познат и непознат. София, 1997, 114–126.

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЧЕТЕНИЯ ПО АРХИВИСТИКА

Университетски четения по архивистика. Т. I. Българската университетска архивистика като образователен модел — история и бъдеще. София: Издателство «Фабер». 2009. 328 с.

Университетски четения по архивистика. Т. III. Част I. Философия на архивното познание и постижения на българската университетска архивистика. София: Електронно издание. 2014. 130 с.

Университетски четения по архивистика. Т. III. Част II. Българската университетска архивистика — Теоретично равнище, учебно съдържание и професионални профили. София: Електронно издание. 2015. 236 с.

Университетски четения по архивистика. Т. IV. Университетското професионално архивно образование и архивно-информационният сектор — реалности и предизвикателства. София: Електронно издание. 2016. 286 с.

Университетски четения по архивистика. Т. V. Архивология, професионално образование по архивистика и архивни институции — Quo vadis? София: Електронно издание. 2017. 357 с.

Университетски четения по архивистика. Т. VII. Специалните исторически дисциплини в университетското архивно образование, архивната практика и изследванията по история. София: Електронно издание. 2019. 301 с.

УЧЕБНИ ПОСОБИЯ

Архивите във виртуалното пространство. София: Електронно издание. 2014. 589 с.

Учебна програма по Археография. София: Електронно издание. 2018. Б. с.

Учебна програма по Архиви и общество. София: Електронно издание. 2018. Б. с.

Учебна програма по Архивистика. София: Електронно издание. 2018. Б. с.

Учебна програма по Архивна теория и методика. София: Електронно издание. 2018. Б. с.