ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

В. ЛАРИНААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Единният класификатор на документна информация — важен елемент на автоматизацията в архивите. — Архивен преглед, 2002, № 3–4, 30–37.