ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

СТЕФАНКА КРЪСТЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Заслуги на Иван Шишманов за музейното дело и архивистиката в България. — Във: Иван Д. Шишманов — ученият и гражданинът. Кн. 2. Шишманови четения. София, 2006, 144–156.