ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

РИЧАРД КОКСАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Стандартизация на методите и начините на работа в архивното дело: средство на информационната епоха. — Архивен преглед, 1992, № 1–2, 39–52.