ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ДЖОАН ЙЕЙТСАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Вътрешнокомуникационни системи в структурите на американския бизнес: насоки за подпомагане експертизата на ценността на документите. — Архивен преглед, 1991, № 1, 31–50.