ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

АНКА ИГНАТОВААРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Националното документално наследство и българските музеи (1878–1989 г.). Велико Търново: Издателство «Фабер». 2013. 200 с.

АРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Предложението на Великотърновския университет за участие на проф. Иван Дуйчев в избора за академик по Средновековна история на България и Югоизточна Европа (1980). — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 214–219.

Проблемът за реконструкцията на архивните фондове. — Архивен преглед, 2016, № 2, 62–68.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Приносът на военното ведомство в изграждането на печатната изворова база на българската историческа наука в периода до създаването на Държавния архивен фонд. — Известия на държавните архиви, 2000, № 80, 59–87.