ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИВАН ДУЙЧЕВАРХИВОЛОГИЯ МОНОГРАФИИ

Лекции по архивистика. София: Университетско издателство «Свети Климент Охридски». 1993. 353 с.

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ МОНОГРАФИИ

Страници от миналото. Очерци. София: Издателство «Отечество». 1983. 368 с.

БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ СТАТИИ

Българската култура през първата половина на XIV век. — Във: Миниатюрите на Манасиевата летопис. София, 1962, 9–16.

Географски описания в средновековната българска книжнина. — Във: Сборник в чест на акад. Никала В. Михов. София, 1959, 159–170.

Държава и църква в Средновековна България. — Родина, 1940, № 2, 82–96.

Зараждане на научната мисъл в средновековна България. — Археология, 1963, № 2, 10–15.

Идеята за приемствеността в средновековната българска държава. — Известия на Българското историческо дружество, 1970, № 27, 5–19.

Летописта на Константин Манаси. — Във: Миниатюрите на Манасиевата летопис. София, 1962, 17–26.

По някой проблеми на старославянската и старобългарската литература. — Литературна мисъл, 1969, № 5, 8–23.

Ролята на църквата за запазване на българската народност през ранните векове на османското владичество. — Известия. Българска патриаршия. Църковно-исторически и архивен институт. Централен църковен историко-археологически музей, 1978, № 1, 65–84.