ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВААРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Етични проблеми при консервацията на стари книги и ръкописи. — Във: Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности. Научни и етични проблеми. София, 2003, 290–297.