ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВСПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ СТАТИИ

Предмет и задачи на историографията като наука. — Исторически преглед, 1986, № 5, 66–72.