ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

В. БАНАСЮКЕВИЧАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Актуални научни проблеми при осигуряване опазването на архивните документи. — Архивен преглед, 2001, № 3–4, 33–41.