ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ИВАЙЛО АВРАМОВАРХИВОЛОГИЯ СТАТИИ

Западноевропейската архивна мисъл за понятието «архивен фонд» 1841–1930 г. — Историческо бъдеще, 2001, № 1, 144–164.

Номинация на Иван Дуйчев за член-кореспондент на Българската академия на науките през 1966 г. (По документи от Научния архив на БАН). — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 197–213.

Прелиствайки Тери Кук — архивни прогнози и реалности в мрежовото общество. — Във: 60 години българска университетска архивистика и 10 години специалност «Архивистика и документалистика» в Софийския университет «Св. Климент Охридски». Т. II. Университетски четения по архивистика. София, 2013, 87–111.

Теорията за архивния фонд и руската архивистика (1841–1917). — Архивен преглед, 2002, № 1–2, 13–27.