Учебна програма по Архивна теория и методика(1)

Електронна библиотека по архивистика и документалистика

Раздел: «Книги»

Научен ръководител на Eлектронната библиотека: проф. д-р А. Нейкова

Автор: Андриана Нейкова

Дизайн: Давид Нинов

София, 2018

Софийски университет «Св. Климент Охридски»

Преподавател: проф. д-р Андриана Нейкова

Учебна заетост

Аудиторна заетост:

Лекции — 30 ч.

Семинарни упражнения — 30 ч.

Извънаудиторна заетост:

Курсов учебен проект — 20 ч.

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси — 20 ч.

Формиране на оценката по дисциплина

Workshops (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) — 50%.

Изпит — 50%.

Анотация на учебната дисциплина

Курсът по Архивна теория и методика в специалност Архивистика и документалистика запознава студентите с организацията, управлението и технологията на архивната работа в условията на мрежовото общество, както на учрежденско равнище, така и в историческите архиви.

За целта се разглеждат в логична последователност процесите документосъставяне, документооборот и архивиране в теоретичен, нормативно-методически и практически аспект.

Изяснява се значението на архивния фонд, като базово понятие в областта на постмодерната класическа архивистика, а също и във връзка с управлението и организацията в рамките на жизнения цикъл на съвременните е-документи.

Проследява се влиянието на съвременните информационни технологии в областта на документалния и архивен мениджмънт, в това число и съвременните е-документи, които са продукт на е-управление.

Специално внимание се обръща на утвърдените международни и европейски професионални стандарти за архивно описание — ISAD (G), ISAAR (CPF); на първия Интернет-стандарт — EAD; а също вариантите на спецификацията MoReq и др.

Предвидените семинарни занятия са насочени към усвояване на необходимите знания и конкретни практически умения за решаване на самостоятелни задачи от студентите във връзка с учебния материал.

Очаквани резултати

Завършвайки предлагания лекционен курс, студентите ще познават:

— нормативно-методическата уредба в областта на съвременния документален и архивен мениджмънт;

— стратегиите и политиките за развитие на архивно-информационния сектор в условията на мрежовото общество;

— организацията, управлението и действащите регламенти и стандарти у нас относно основните архивни процеси и дейности в контекста на жизнения цикъл на документите —традиционни документи на хартия и съвременни е-документи;

универсалната теория за архивния фонд и общоприетия принцип на произхода (Provenienzprinzip);

— основните класификационни, регистрационни и отчетни архивни единици и форми в българските архиви — учрежденски и исторически;

— типологията на архивното описание и видовете архивни справочници;

— регламентите за правото на достъп на гражданите до документната информация в сферата на управлението и в историческите архиви;

ИСДА в интернет сайта на ДА «Архиви» и възможностите за предоставяне на онлайн услуги на гражданите, потребители на архивна информация.

Учебно съдържание

1. Организация, управление и структура на съвременната българска архивна система. Понятието Националния архивен фонд и източници за попълването му. Определяне на термините: учрежденски архив, исторически архив, документален фонд, фондообразувател, архивен фонд, документ, архивен документ, дело, архивна единица. — 4 ч.

2. Съставяне, оформяне и функции на документите. Структура на документалния фонд. Статут и функции на деловодството и учрежденския архив. Определяне на термините: деловодство, преписка, кореспондент, текущ архив, реквизит на документ, предавателен опис на документи. — 2 ч.

3. Класификация на документите въз основа на номенклатурата на делата със срокове за тяхното съхраняване. Видове номенклатури и редът за утвърждаването им. — 2 ч.

4. Електронно управление, електронни документи и системи за електронен документооборот. Реквизити на е-документи и организиране на цифрови архиви — учрежденски и исторически. Определяне на термините: автоматизация, автоматизирана обработка на данни, машиночитаем/електронен документ. — 2 ч.

5. Комплектуване на архивите с документи — архивният фонд, основна класификационна и отчетна единица в българските архиви. Критерии за определяне ценността на документите и етапи на провеждане на експертизата. Статут и функции на Постоянно действащата експертна комисия (ПДЕК) на фондообразувателя и на Експертно-проверочна комисия (ЕПК) в държавния архив. Комплектуване/придобиване на документи от личен произход. — 4 ч.

6. Научно-техническа обработка (НТО) на архивните фондове от учрежденски произход. Вътрешнофондова класификация на документите в архивния фонд — (дела/архивни единици). НТО на фондове от личен произход, на семейни, родови фондове и архивни колекции. — 2 ч.

7. Регистрация и отчетност на архивните документи — регистрационни и отчетни единици и форми в държавните архиви. Съхранение и опазване на архивните документи. Определяне на термините: застрахователен фонд на документите, застрахователно копие на документ. — 4 ч.

8. Информационна система на държавните архиви (ИСДА) — структура, функции и е-услуги. Международни и европейски професионални информационни стандарти за архивно описание — ISAD (G), ISAAR (CPF), EAD, EAC и др. — 4 ч.

9. Право на достъп на гражданите до документна информация и използване архивни документи — форми и е-услуги. Информационна, популяризаторска и публикаторска дейност на държавните архиви в мрежовото общество. — 4 ч.

10. Стратегии, политики, проекти и регламенти за цифровизация на информационните ресурси на българските архиви. Стратегическият план на Европеана за създаване на Единна цифрова библиотека за културното и историческото наследство на страните членки на Европейския съюз (2011–2015). — 2 ч.

Конспект за изпит

1. Понятието Национален архивен фонд (НАФ). Източници за попълване на НАФ — Вж. Методически кодекс (МК), Свитък I. Да се определят термините: деловодство, учрежденски архив, държавен архив, архивна мрежа —Вж. Речник на българската архивна терминология (РБАТ).

2. Процесите документосъставяне, документооборот и архивиране в контекста на жизнения цикъл на документа —Вж. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции; Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите; МК, Свитък II. Да се определят термините: система на документиране, документооборот, документален фонд, формиране на дело, фондообразувател, фондиране на документи — Вж. РБАТ.

3. Съставяне и оформяне на документите на хартиен носител. Реквизитите и функции на документите. Съвременни документни системи — Вж. МК, Свитък, II. Да се определят термините: документ, архивен документ, документален фонд, фондообразувател, досие на фондообразувател, дело, файл, реквизит на документ — Вж. РБАТ.

4. Статут и функции на деловодство и учрежденски архив — Вж. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции; Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите; МК, Свитък II. Да се определят термините: деловодство, документооборот, архив, архив на учреждение или организация, исторически архив — Вж. РБАТ.

5. Видове номенклатури на делата със срокове за тяхното съхраняване и редът за утвърждаването им — Вж. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции; Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите; МК, Свитък III. Да се определят термините: преписка, дело, архивна единица, текущ архив, експертиза за определяне ценността на документите, опис, акт за унищожаване на документи — Вж. РБАТ.

6. Критерии за определяне ценността на документите и етапи на провеждане на експертизата — текуща експертиза и експертиза на ценността на документите в учрежденския архив. Статут и функции на Постоянно действащата експертна комисия (ПДЕК) на фондообразувателя и на Експертно-проверочна комисия (ЕПК) в държавния архив — Вж. МК, Свитък II. Да се определят термините: комплектуване на архив, подборно комплектуване, опис (Inventaire — инвентар) на архивен фонд, класификационна схема на архивен опис, заглавие на архивна единица —Вж. РБАТ.

7. Архивният фонд — основна класификационна и отчетна единица в българските архиви. Вътрешнофондова класификация на документите в архивния фонд — Вж. Наредба за условията и реда за водене на Регистър на НАФ. Създаване на Национален електронен регистър на архивите (НЕРА) —Вж. Наредба за условията и реда за водене на НЕРА; Ръководство за потребителя на НЕРА; МК, Свитък II. Да се определят термините: класификация на документи, класификация на документна информация, класификационна схема на документна информация, класификационна схема на фонд, архивен шифър — Вж. РБАТ.

8. Комплектуване на архивите с документи — нормативно-методическо осигуряване. Особености при комплектуването на документи от личен произход и на съвременните е-документи — Вж. Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите; Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции; МК, Свитък II и VI. Да се определят термините: архивиране, фондиране на документи, фондова картотека на архив, семеен фонд, родов фонд, архивна колекция, архивен справочник — Вж. РБАТ.

9. Научно-техническа обработка на архивните фондове от учрежденски произход. НТО на фондове от личен произход, на семейни, и родови фондове. Формиране на архивни колекции — Вж. МК, Свитък II. Да се определят термините: научно-техническа обработка на фонд (НТО), историческа справка на фонд, заглавие на архивна единица, архивен шифър, архивен опис — Вж. РБАТ.

10. Информационна система на държавните архиви (ИСДА) и е-услуги за гражданите, потребители на архивна информация — Вж. МК, Свитък IV и V. Да се определят термините: научно-справочен апарат към архивните документи, пътеводител по фондовете на архивите, архивен опис, каталог на архивни документи, преглед на архивни документи. — Вж. РБАТ.

11. Информационна, популяризаторска и публикаторска дейност на държавните ни архиви в мрежовото общество — Вж. МК, Свитък V. Да се определят термините: документална публикация, дипломатическо публикуване на документ, фототипно публикуване на документ, печатно/типографско документално издание, е-документално издание. — Вж. РБАТ.

12. Стратегии, политики, проекти, регламенти и резултати от цифровизацията на информационните ресурси на българските архиви — Вж. МК, Свитък VI.

Курсова работа на тема: Типология на архивното описание и съставяне на терминологичен речник по основните архивни процеси и дейности.

Библиография

Основна

1. Закон за нормативните актове. ДВ., бр. 27 от 1973 г.

2. Указ за прилагането на Закона за нормативните актове. ДВ, бр. 39 от 1974 г.

3. Единна държавна система за деловодство (ЕДСД). Основни положения. С., 1980.

4. Наредба №1 за класифицирането, научно-техническото обработване, съхраняването и използването на документите в учрежденията, организациите и предприятията. ДВ, бр. 10 от 1982 г.

5. Закон за Националния архивен фонд (НАФ). ДВ, бр. 57 от 2007 г.

6. Закон за администрацията. ДВ, бр. 130 от 1998 г.

7. Закон за достъп до обществената информация. ДВ, бр. 55 от 2000 г.

8. Закон за електронния документ и електронния подпис. ДВ, бр. 34 от 2001 г.

9. Закон за защита на личните данни. ДВ, бр. 1 от 2002 г.

10. Закон за защита на класифицираната информация. ДВ, бр. 45 от 2002 г.

11. Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация. ДВ, бр. 46 от 2003 г.

12. Указания за приемането и издаването на документи, подписани с универсален електронен подпис в администрацията на Министерския съвет. С., 2004.

13. Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските на държавните и общинските институции. ДВ. бр. 17 от 2009.

14. Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд. ДВ. бр. 17 от 2009.

15. Методически кодекс. С., 1982.

16. Методически кодекс. Свитък І–VІ. С., 2013.

17. Единна номенклатура на делата за общите дейности в учрежденията, организациите и предприятията в страната (примерна). С., 1984.

18. Речник на българската архивна терминология. Варна, 2002.

19. Основни проблеми на експертизата на ценността на архивните документи. – В: Научни конференции по архивознание. Т. II. С., 1975.

20. Научно-техническа обработка на архивните фондове. Пак там, т. VII. С., 1985.

21. Научно-техническите, кино-, фото-, фоно-, и машиночитаемите документи — съставна част на Държавния архивен фонд. Пак там, т. VІ. С., 1983.

22. Аврамов, И. Западноевропейската архивна мисъл за понятието архивен фонд (1841–1930). — Историческо бъдеще, 2001, № 1.

23. Аврамов, И. Електронно управление и исторически архиви — български вариации. — В: Университетски четения по архивистика. Т. V, С., 2017, с. 248–289.

24. Дуйчев, И. Лекции по архивистика. С., 1993.

25. Жечева, К. Пътеводители по фондовете на архивите. — ИДА, 1972, № 23.

26. Златилов, В. Развитие на разработките по класификацията на архивния фонд в съветското и българското архивознание. — ИДА, 1981, № 41.

27. Кузманова, М. Архивният фонд — основна класификационна единица в българските архиви. — ГСУ, Идеологически катедри. Т. LVI, 1962.

28. Нейкова, A. Архиви и общество. С., 2007.

29. Нейкова, A. Стандартизация и стандарти в архивната работа и обучението по архивистика. — В: Традиции и приемственост. 50 години полувисше и висше образование в Източните Родопи. Т. І. В. Търново, 2011, с. 231–247.

30. Нейкова, A. Стратегии, политики и проблеми във връзка с дигитализацията на информационните ресурси на архивите. — АП, 2016, №2 с. 90–99.

31. Петкова, С. Увод в архивознанието. В. Търново, 1986; 1994.

32. Класификация на каталозите с логическа структура и нейното развитие в България. С., 1986.

33. Симеонова, Е. Инвентарни описи на документалните материали в държавните архиви. — ИДА, 1959, № 3.

34. Симеонова, Е. Към въпроса за описанието на документалните материали. — ИДА, 1966, № 11.

35. Стефанов, Ст. За подхода и методите при подборното комплектуване на фондовете. — АП, 1983, № 1.

36. Стефанов, Ст. Същност и критерии на подбора на документите с повтаряща се информация за държавно съхранение. — ИДА, 1983, № 45.

37. Чанкова, Н. Номенклатурата на делата като пособие по експертизата на ценността на документите и техните комплекси. — В: АП, 1983, № 4.

Допълнителна литература

1. Доклад за архивите в разширения Европейски съюз. Разширяване на архивното сътрудничество в Европа: план за действие. Разработен от Групата на европейските експерти в областта на архивите на страните членки на ЕС, от институциите и органите на ЕС, по искане на Съвета на Европейския съюз. — Електронно издание, 2008. <http://electronic-library.org/books/Book_0075.html>.

2. Карапетянц, И. В. Экономические архивы Западной Европы и США в постиндустриальном мире. Общность и своеобразие. М., 1999.

3. Недялкова, Р. За личните и частните архиви в българската нормативна уредба, модели на регламентация в чужбина и перспективи за комплектуване. — АП, 2016, №2.

3. Пенджекова-Христева, Р. Теорията за тоталните архиви и устната история. — 2016, АП, № 2.

4. Rimme Jhon, Chief Information Officer Committee, May 2003.<https://www.finance.gov.au/.../interoperaility-framework.pdf>.

6. Федеральное собрание Российской Федерации. Аппарат Государственной Думы — Правовое управление: Отдел аналитического обеспечения законодательной деятельности. Аналитический обзор. Зарубежной опыт организации электронного документооборота в государственных органов. <http://iam.duma.gov/ru/node/8/4654/16545>.

7. Холмс, Д. Стратегии за електронно правителство. С., 2002.

Заб: Повечето от посочените библиографски източници са достъпни в Електронната библиотека по архивистика и документалистика — <http://electronic-liibraly.org>.

Програмата е приета от Факултетния съвет на Историческия факултет на 28. V. 2013 г. с Протокол № 9.

Бележки

1. Обучението в профилирания курс Архивна теория и методика в Учебния план на специалност Архивистика и документалистика, образователно-квалификационна степен бакалавър, III семестър, се провежда по тази програма през периода 2002–2018 г. За целта същата е разработена от проф. д-р Андриана Нейкова и одобрена по установения ред от Факултетния съвет на Исторически факултет, Софийски университет «Св. Климент Охридски», а през януари 2018 г. е предоставена в съответния формат лично от нея по повод предстоящата акредитация на специалността в рамките на направление 2.2. История и археология.

Във връзка с официалния старт на новата специалност Документалистика и архивистика в Пловдивския университет «Паисий Хилендарски» през академичната 2018/2019 г. проф. А. Нейкова ще преподава по същата програма профилираната дисциплина Архивна теория и методика, съгласно Учебния план на специалността.